Tag Archives: baština

Savjetovanje “Uporaba 3D tehnologije u arheologiji”

Bes­plat­no savje­to­va­nje o upo­ra­bi novih teh­no­lo­gi­ja u svr­hu lak­še i šire inter­pre­ta­ci­je (arhe­olo­ške) bašti­ne te nje­zi­ne veće dos­tup­nos­ti, odr­žat će se u čet­vr­tak, 13. trav­nja u Grad­sko­me muze­ju Ljub­lja­na. (izvor: http://zgodovina.si)

Osvrt na arhivsku struku u Bosni i Hercegovini: neka razmatranja daljnjeg djelovanja

Ovaj rad u kratkim crtama razmatra pitanja organizacije arhivske djelatnosti u Bosni i Hercegovini. Govori se potrebi za strategijom u arhivskoj i baštinskoj djelatnosti te se predlažu neki koraci koje bi trebalo poduzeti.