Category Archives: e – zapisi

2nd International Symposium Digital Humanities

Empowering Visibility of Croatian Cultural Heritage, November 6 – 8, 2017, University of Zadar, Croatia PROGRAMME Monday, 6 November 2017 9.00 – 9.45 Invited Speaker Research possibilities created by making manuscript images available online: the…

Zaključci 28. savjetovanja ADS u Portorožu, 5. i 6. listopada 2017.

Tema: ČLOVEŠKI VIRI V ARHIVIH IN NOVI IZZIVI V ZVEZI Z E-GRADIVOM Pri izboru teme zborovanja smo izhajali iz dejstva, da zaradi tehnološkega razvoja nastaja vse več dokumentarnega in arhivskega gradiva elektronski obliki, ki zahteva…

Človeški viri v povezavi z e-gradivom v arhivih – raziskava z vprašalniki

(Ljudski resursi povezani s e-gradivom u arhivima – anketno istraživanje) (Human resources in connection with e-records in archives – survey with questionnaires) Izvleček V prispevku so prikazani rezultati 1 spletne raziskave s področja človeških virov, ki…

Externe Kommunikation und digitale Vermittlung – heraus aus der archivischen Staubecke?

Da war noch der schwarze, hagere Archivar Ibrahim Effendi, von dem es hieß, er sei unbestechlich. Ein schweigsamer, zurückhaltender Mann, der sich nur um seine zahlreichen Kinder und um die Korrespondenz und das Archiv des…

Arhivi v digitalni dobi – stanje držav članic EU in arhivov Evropske komisije

Izvleček: Prispevek predstavlja pregled najpomembnejših razvojnih dogajanj na področju arhivske službe v okviru članic EU. Prikazuje skupne aktivnosti in projekte, predloge za vključitev arhivskih in drugih kulturnih ustanov na delovno področje Direktive o ponovni uporabi…

Samo s ustreznim orodjem lahko mojster naredi dober izdelek – Osnovne značilnosti kompleksnih programskih orodij za arhivsko strokovno delo

V arhivih se od začetkov uvajanja strojne obdelave podatkov pojavljajo vprašanja v zvezi s tem: kakšno je ustrezno orodje za arhivska strokovna dela v profesionalnih arhivskih institucijah. Odgovorov je veliko, njihova skupna značilnost pa je…

Novi slovenski Zakon o zaštiti registraturnog i arhivskog gradiva i arhivima – skraćeno: ZZRAGA

Zakon je prihvaćen u Državnem zboru Republike Slovenije 6 ožujka, a stupio je na snagu 7. travnja 2006. godine. ZZRAGA1 donekle nadograđuje dosadašnji slovenski Zakon o arhivskom gradivu i arhivima2 i na novo uređuje zaštitu registraturnoga i arhivskoga…