Category Archives: e — zapisi

CEF eArchiving Building Block Geopreservation Conference

Od 6. do 7. svib­nja 2019. u Domus Medi­ca kon­gres­nom cen­tru u Ljub­lja­ni odr­ža­na je kon­fe­ren­ci­ja pod nazi­vom CEF eAr­c­hi­ving Buil­ding Block Geopre­ser­va­ti­on Con­fe­ren­ce // Med­na­rod­na kon­fe­ren­ca CEF grad­ni­ka eAr­c­hi­ving o ohra­nja­nju pros­tor­nih podat­kov. Za…

2nd International Symposium Digital Humanities

Empowe­ring Visi­bi­lity of Cro­ati­an Cul­tu­ral Heri­ta­ge, Novem­ber 6 – 8, 2017, Uni­ver­sity of Zadar, Cro­atia PROGRAMME Mon­day, 6 Novem­ber 2017 9.00 – 9.45 Invi­ted Spe­aker Rese­ar­ch possi­bi­li­ti­es cre­ated by making manus­cript ima­ges ava­ila­ble onli­ne: the…

Človeški viri v povezavi z e-gradivom v arhivih – raziskava z vprašalniki

(Ljud­ski resur­si pove­za­ni s e-gra­di­vom u arhi­vi­ma — anket­no istra­ži­va­nje) (Human reso­ur­ces in con­nec­ti­on with e-recor­ds in arc­hi­ves – sur­vey with ques­ti­on­na­ires) Izvle­ček V pris­pev­ku so pri­ka­za­ni rezul­ta­ti 1 splet­ne razi­ska­ve s podro­čja člo­ve­ških virov, ki…

Externe Kommunikation und digitale Vermittlung – heraus aus der archivischen Staubecke?

Da war noch der schwar­ze, hage­re Arc­hi­var Ibra­him Effen­di, von dem es hieß, er sei unbes­tec­hlich. Ein schwe­ig­sa­mer, zurüc­k­hal­ten­der Mann, der sich nur um seine zahl­re­ic­hen Kin­der und um die Kor­res­pon­denz und das Arc­hiv des…

ICARUSHR@lecture – e.ARH.si

ICARUS HR zajed­no sa SRCEm i Arhi­vom Repu­bli­ke Slo­ve­ni­je, u čet­vr­tak 7. ruj­na 2017. orga­ni­zi­rat će  jed­nod­nev­ni struč­ni skup na kojem će pred­sta­vi­ti pro­jekt razvo­ja slo­ven­skog jav­nog elek­tron­skog arhi­va e-ARH.si . Pokro­vi­telj pro­gra­ma je Vele­pos­lans­tvo…

Arhivi v digitalni dobi – stanje držav članic EU in arhivov Evropske komisije

Izvle­ček: Pris­pe­vek pred­stav­lja pre­gled naj­po­mem­b­nej­ših razvoj­nih doga­janj na podro­čju arhiv­ske služ­be v okvi­ru čla­nic EU. Pri­ka­zu­je skup­ne aktiv­nos­ti in pro­jek­te, pred­lo­ge za vklju­či­tev arhiv­skih in dru­gih kul­tur­nih usta­nov na delov­no podro­čje Direk­ti­ve o ponov­ni upo­ra­bi…

Samo s ustreznim orodjem lahko mojster naredi dober izdelek — Osnovne značilnosti kompleksnih programskih orodij za arhivsko strokovno delo

V arhi­vih se od začet­kov uva­ja­nja stroj­ne obde­la­ve podat­kov pojav­lja­jo vpra­ša­nja v zve­zi s tem: kak­š­no je ustrez­no oro­dje za arhiv­ska stro­kov­na dela v pro­fe­si­onal­nih arhiv­skih ins­ti­tu­ci­jah. Odgo­vo­rov je veli­ko, nji­ho­va skup­na zna­čil­nost pa je…

Novi slovenski Zakon o zaštiti registraturnog i arhivskog gradiva i arhivima — skraćeno: ZZRAGA

Zakon je pri­hva­ćen u Držav­nem zbo­ru Repu­bli­ke Slo­ve­ni­je 6 ožuj­ka, a stu­pio je na sna­gu 7. trav­nja 2006. godi­ne. ZZRAGA1 donek­le nado­gra­đu­je dosa­daš­nji slo­ven­ski Zakon o arhiv­skom gra­di­vu i arhi­vi­ma2 i na novo ure­đu­je zašti­tu regis­tra­tur­no­ga i arhiv­sko­ga…