Tag Archives: ICARUS

4. dani ICARUS-a u Hrvatskoj & EURBICA konferencija / 4th Croatia ICARUS days & EURBICA Conference

Dru­ga oba­vi­jest i poziv za sudje­lo­va­nje Euro­pe­an arc­hi­val lan­d­s­ca­pe: Reac­hing out for new hori­zons Split – Tro­gir, 14. — 16. ožuj­ka 2018. ICARUS Hrvat­ska u surad­nji s kon­zor­ci­jem ICARUS (Inter­na­ti­onal Cen­ter for Arc­hi­val Rese­ar­ch /…

Časopis @arhivi

Časo­pis @arhivi dono­si pri­če o pro­jek­ti­ma, ini­ci­ja­ti­va­ma, stra­te­gi­ja­ma i prak­tič­nim iskus­tvi­ma koji pove­zu­ju usta­no­ve, orga­ni­za­ci­je i lju­de, pru­ža­ju nova zna­nja, stva­ra­ju nove pro­gra­me i reali­zi­ra­ju nove ide­je i kre­ativ­ne poten­ci­ja­le.U prvom bro­ju časo­pi­sa 17 auto­ra…

2nd International Symposium Digital Humanities

Empowe­ring Visi­bi­lity of Cro­ati­an Cul­tu­ral Heri­ta­ge, Novem­ber 6 – 8, 2017, Uni­ver­sity of Zadar, Cro­atia PROGRAMME Mon­day, 6 Novem­ber 2017 9.00 – 9.45 Invi­ted Spe­aker Rese­ar­ch possi­bi­li­ti­es cre­ated by making manus­cript ima­ges ava­ila­ble onli­ne: the…