Časopis @arhivi

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Email -- 0 Flares ×

Časo­pis @arhivi dono­si pri­če o pro­jek­ti­ma, ini­ci­ja­ti­va­ma, stra­te­gi­ja­ma i prak­tič­nim iskus­tvi­ma koji pove­zu­ju usta­no­ve, orga­ni­za­ci­je i lju­de, pru­ža­ju nova zna­nja, stva­ra­ju nove pro­gra­me i reali­zi­ra­ju nove ide­je i kre­ativ­ne poten­ci­ja­le.U prvom bro­ju časo­pi­sa 17 auto­ra u 20 pri­lo­ga pred­stav­lja ICARUS zajed­ni­cu, pro­jek­te i istra­ži­va­nja, arhiv­sku prak­su i usta­no­ve, nove ide­je, jav­ne aktiv­nos­ti i doga­đa­nja u član­ci­ma:

 • Ker­stin Muff: Zajed­nič­ke vizi­je dono­se plo­do­ve: ICARUS se razvi­ja
 • Koralj­ka Kuz­man Šlo­gar: DARIAH-ERIC / DARIAH-EU / DARIAH-HR
 • Tiho­mir Živić: DARIAH pro­jekt „Digi­ta­li­za­ci­ja baštin­skih knjiž­nič­nih fon­do­va: naša nuž­nost i obve­za“
 • Mari­ja­na Tomić: Pro­jekt „Digi­ta­li­za­ci­ja, bibli­ograf­ska obra­da i istra­ži­va­nje tek­s­to­va zadar­sko-šiben­skog podru­čja iz raz­dob­lja do kra­ja 19. st. pisa­nih gla­go­lji­com, bosan­či­com i lati­ni­com“
 • Vlat­ka Lemić: Pro­jekt co:op – moguć­nos­ti zajed­ni­ce
 • Ire­na Milo­ba­ra: Topo­te­ka Vuko­var
 • Bru­na Horo­vić Vuko­vić, Mari­na Grgi­će­vić i Gor­da­na Tvr­dić: Sto­lje­ća grad­ske povi­jes­ti u arhi­vu – Kla­sič­na gim­na­zi­ja i Držav­ni arhiv u Spli­tu
 • Ton­ko Bar­čot: Iza­zo­vi digi­ta­li­za­ci­je i dile­me jed­nog arhi­vis­ta – sta­re foto­gra­fi­je u arhi­vu
 • Zita Jukić i Iva­na Čurik: Pro­gra­mi struč­nog usa­vr­ša­va­nja u Arhi­vu gra­da Budim­pe­šte – iskus­tva polaz­ni­ka
 • Živa­na Heđ­be­li: 110 godi­na Držav­nog arhi­va u Zagre­bu
 • Sini­ša Bje­dov: Knji­žev­nost Prvog svjet­skog rata i kul­tu­ra sje­ća­nja
 • Fra Ivi­ca Jago­dić: Fra­nje­vač­ki samos­tan u Vuko­va­ru – oživ­lje­na bašti­na
 • Mir­na Wil­ler: Uči­mo o kul­tur­noj bašti­ni i nas­lje­đu u Zadru — Kon­fe­ren­ci­ja i ško­la o auto­ri­te­tu, pro­ve­ni­jen­ci­ji, auten­tič­nos­ti i doka­zi­ma
 • Ire­na Milo­ba­ra: 3. dani ICA­RUS-a u Hrvat­skoj: Arhi­vi bez gra­ni­ca
 • Jas­na Hor­vat: Kre­ativ­na riz­ni­ca 2017 — Kemi­ja kre­ativ­ne indus­tri­je
 • Vlat­ka Lemić: ICARUS HR kalen­dar aktiv­nos­ti 2017. i 2018.
 • Mari­ja­na Tomić: 2. među­na­rod­ni sim­po­zij Digi­tal­na huma­nis­ti­ka: zamaš­njak vid­lji­vos­ti hrvat­ske kul­tur­ne bašti­ne
 • Jas­na Hor­vat: Topo­te­ka Vili­jun
 • Vlat­ka Lemić: ICARUS HR – pri­pre­ma, pozor, start!
 • Iva­na Ćurik: ICARUS HR Face­bo­ok – @icarushr

a dru­gi broj oku­pio je još više auto­ra, pri­lo­ga i tema o surad­nji baštin­skih usta­no­va, pokre­ta­nju i poti­ca­nju ino­va­tiv­nih pro­je­ka­ta i pris­tu­pa istra­ži­va­nju povi­jes­nih izvo­ra, stva­ra­nju zajed­nič­ke infor­ma­cij­ske infras­truk­tu­re i kori­šte­nju suvre­me­nih teh­no­lo­gi­ja za lak­šu dos­tup­nost arhiv­skog gra­di­va:

 • Mar­ta Musso: Europ­ski arhiv­ski por­tal – europ­ska povi­jest dos­tup­na jed­nim kli­kom (miša)
 • Iva­na Prgin: EURBICA
 • San­dor Biz­sak: MAPIRE – Povi­jes­ne kar­te Hab­sbur­ške Monar­hi­je
 • Vedra­na Juri­čić: Pro­jekt „Okvi­ri surad­nje digi­tal­nih infras­truk­tu­ra u regi­ji – moguć­nos­ti i potre­be na pri­mje­ru gra­đe o zna­me­ni­tim lič­nos­ti­ma zna­nos­ti i kul­tu­re“
 • Teodo­ra Shek Brnar­dić i Josip Miha­lje­vić: Pro­jekt COURAGE i nje­gov digi­tal­ni regis­tar zbir­ki kul­tur­ne opo­zi­ci­je
 • Ana Vuka­din: Pra­vil­nik za opis i pris­tup gra­đi u arhi­vi­ma, knjiž­ni­ca­ma i muze­ji­ma
 • Ton­ko Bar­čot: Ljet­na ško­la arhi­vis­ti­ke na Kor­ču­li
 • Goran Vrži­na: Neinva­ziv­na Low Lig­ht digi­ta­li­za­ci­ja
 • Maja Paj­nić i Ladis­lav Dobri­ca: Hrvat­ski držav­ni arhiv u co:op pro­jek­tu
 • San­dra Berak: Topo­te­ka Pod­su­sed
 • Nada Topić: Topo­te­ka Mor­pur­go
 • Vedra­na Juri­čić: Temat­ski por­tal Znameniti.hr
 • Kata­ri­na Čeli­ko­vić: Digi­ta­li­za­ci­ja hrvat­ske kul­tur­ne bašti­ne u Voj­vo­di­ni
 • Karo­li­na Holub i Inge Rudo­mi­no: Hrvat­ski arhiv weba — tri­na­est godi­na pos­li­je
 • Matea Sen­kić: Revi­ta­li­za­ci­ja povi­jes­nih gra­đe­vi­na kroz model jav­no-pri­vat­nog part­ner­stva
 • Marin Sop­ta i Tanja Tro­šelj: Cen­tar za istra­ži­va­nje hrvat­skog ise­lje­niš­tva
 • Eše­fa Bego­vić i Sel­ma Isić: „Arhiv­ska prak­sa“ — 30 godi­na savje­to­va­nja i 20 godi­na časo­pi­sa
 • Elvis Orba­nić: Gla­golj­ski ruko­pi­si u izda­nju Držav­nog arhi­va u Pazi­nu
 • Jele­na Gli­šo­vić i Ana Milu­ti­no­vić: Među­na­rod­na kon­fe­ren­ci­ja „Poseb­ne zbir­ke u kon­tek­s­tu zašti­te kul­tur­ne bašti­ne i kao poti­caj kul­tur­nog razvo­ja“
 • Mat­ko Glo­bač­nik: Des­ni­či­ni susre­ti – mjes­to susre­ta bašti­ne i suvre­me­ne zna­nos­ti
 • Alek­san­dra Uze­lac: Među­na­rod­ni okru­gli stol „Utje­caj Stra­te­gi­je jedins­tve­nog digi­tal­nog trži­šta na kul­tu­ru i medi­je u Hrvat­skoj“
 • Vlat­ka Lemić: ICARUS aktiv­nos­ti

@arhivi vam omo­gu­ću­ju ne samo da izbli­za upoz­na­te ova i dru­ga aktu­al­na doga­đa­nja u Hrvat­skoj i svi­je­tu, nego da se u njih i uklju­či­te.
Časo­pis može­te naru­či­ti u ICARUS HRVATSKA i putem e-maila: info.icarushr@gmail.com.

ICARUS HRVATSKA – Među­na­rod­ni cen­tar za arhiv­ska istra­ži­va­nja
Sv. Roka 14, 10 000 Zagreb
tel: 099‑4280-776
web: http://icar-us.eu/en/english-icarus-hrvatska/