Tag Archives: ZVDAGA

27. zborovanje Arhivskega društva Slovenije

Na seji Izvr­š­ne­ga odbo­ra Arhivskega društva Slovenije, dne 4. decem­bra 2014, je obrav­na­va­nih pred­la­ga­nih bil spre­jet nas­lov teme 27. arhiv­ske­ga zbo­ro­va­nja, ki bo pote­ka­lo 15. in 16. okto­bra 2015 v sode­lo­va­nju z Zgo­do­vin­skim arhi­vom na…

5. konferencija Mikrografije

Mikro­gra­fi­ja je orga­ni­zi­ra­la besplatnu edukacijsku konferenciju o pos­lo­va­nju bez papi­ra, upo­ra­bi DMS i BPM ala­ta i sigur­noj e-pohra­ni doku­men­ta­ci­je. Kon­fe­ren­ci­ja se odr­ža­la 6. stu­de­no­ga 2013. u Aus­tria Trend hote­lu u  Ljub­lja­ni. Na kon­fe­ren­ci­ji su se…

26. zborovanje Arhivskoga društva Slovenije

26. zbo­ro­va­nje Arhiv­sko­ga druš­tva Slo­ve­ni­je odr­ža­lo se 10. i 11. lis­to­pa­da 2013. u Novoj Gori­ci. Suor­ga­ni­za­tor zbo­ro­va­nja bio je Pokra­jin­ski arhiv Nova Gori­ca. Sre­diš­nja tema ovo­go­diš­nje­ga zbo­ro­va­nja bila je Stan­dar­di­za­ci­ja ( p ) opi­sa arhiv­sko­ga…