Tag Archives: vrednovanje

Posao koji obuhvaća povijest i pomaganje ljudima – ima li što ljepše?

Inter­v­ju s dr.sc. Kata­ri­nom Hor­vat, povjes­ni­čar­kom i višom arhi­vis­t­ki­njom u Držav­nom arhi­vu u Zagre­bu Odmah mi se svi­dio posao. Rad u Držav­nom arhi­vu u Zagre­bu (od 2003.) moje je prvo pra­vo zapos­le­nje nakon zavr­še­nog fakul­te­ta,…

Teri Kuk i postmoderno shvatanje arhiva sa osvrtom na arhivistiku u Srbiji

Abs­trakt: Proš­le 2014. godi­ne svet je napus­tio Teri Kuk, jedan od naj­ve­ćih teore­ti­ča­ra arhi­vis­ti­ke savre­me­nog doba. U svo­jim rado­vi­ma on se poseb­no bavio pita­njem uti­ca­ja pos­t­mo­der­nis­tič­kih shva­ta­nja na razvoj savre­me­ne arhi­vis­ti­ke u teorij­skom i prak­tič­nom…

Problematika vrednovanja arhivskoga i registraturnoga gradiva izvan arhiva

S obzi­rom da se u današ­nje vri­je­me razvo­jem teh­no­lo­gi­je pojed­nos­tav­ni­la i pojef­ti­ni­la izra­da veli­ke koli­či­ne pisa­nog i elek­tron­skog gra­di­va, neo­p­hod­no je i vred­no­va­nje kod stva­ra­te­lja, da se redo­vi­to oda­bi­re gra­di­vo sa ogra­ni­če­nim roko­vi­ma čuva­nja, kako…

Prilog vrednovanju gradiva i kategorizaciji stvaratelja u gospodarstvu

Veli­ki broj stva­ra­te­lja arhiv­skog gra­di­va s podru­čja gos­po­dar­stva ote­ža­va nji­ho­vo vred­no­va­nje, a time i uvr­šta­va­nje u kate­go­ri­je stva­ra­te­lja nad koji­ma arhi­vi obav­lja­ju struč­ni nad­zor i time kre­ira­ju poli­ti­ku akvi­zi­ci­je. Isto tako je u arhiv­skoj prak­si…

Obrazovanje djelatnika u pismohranama — iskustva hrvatskih arhivista

U član­ku su izne­se­ne  spoz­na­je hrvat­skih arhi­vis­ta tije­kom obra­zo­va­nja dje­lat­ni­ka u pismo­hra­na­ma .Pri­ka­zan je  razvoj obra­zo­va­nja dje­lat­ni­ka u pismo­hra­na­ma (regis­tra­tu­ra­ma) te rezul­ta­ti u pogle­du pri­mar­ne zašti­te i pre­uzi­ma­nja gra­di­va u arhiv.