Tag Archives: makrovrednovanje

Teri Kuk i postmoderno shvatanje arhiva sa osvrtom na arhivistiku u Srbiji

Abstrakt: Prošle 2014. godine svet je napustio Teri Kuk, jedan od najvećih teoretičara arhivistike savremenog doba. U svojim radovima on se posebno bavio pitanjem uticaja postmodernističkih shvatanja na razvoj savremene arhivistike u teorijskom i praktičnom…

Prilog vrednovanju gradiva i kategorizaciji stvaratelja u gospodarstvu

Veliki broj stvaratelja arhivskog gradiva s područja gospodarstva otežava njihovo vrednovanje, a time i uvrštavanje u kategorije stvaratelja nad kojima arhivi obavljaju stručni nadzor i time kreiraju politiku akvizicije. Isto tako je u arhivskoj praksi…