Tag Archives: makrovrednovanje

Teri Kuk i postmoderno shvatanje arhiva sa osvrtom na arhivistiku u Srbiji

Abs­trakt: Proš­le 2014. godi­ne svet je napus­tio Teri Kuk, jedan od naj­ve­ćih teore­ti­ča­ra arhi­vis­ti­ke savre­me­nog doba. U svo­jim rado­vi­ma on se poseb­no bavio pita­njem uti­ca­ja pos­t­mo­der­nis­tič­kih shva­ta­nja na razvoj savre­me­ne arhi­vis­ti­ke u teorij­skom i prak­tič­nom…

Prilog vrednovanju gradiva i kategorizaciji stvaratelja u gospodarstvu

Veli­ki broj stva­ra­te­lja arhiv­skog gra­di­va s podru­čja gos­po­dar­stva ote­ža­va nji­ho­vo vred­no­va­nje, a time i uvr­šta­va­nje u kate­go­ri­je stva­ra­te­lja nad koji­ma arhi­vi obav­lja­ju struč­ni nad­zor i time kre­ira­ju poli­ti­ku akvi­zi­ci­je. Isto tako je u arhiv­skoj prak­si…