Category Archives: podcrtano!

Celjske zvezde i spletni prvaki

Nepo­sred­ni povod pisa­nju ovog osvr­ta netom je odr­ža­ni WEBSI dan (15. ruj­na), zavr­š­na mani­fes­ta­ci­ja godiš­njeg natje­ca­nja naj­ve­ćih slo­ven­skih dos­tig­nu­ća u podru­čju digi­tal­ne teh­no­lo­gi­je, koje je orga­ni­zi­ra­no već petu godi­nu zare­dom. Samo natje­ca­nje tra­je neko­li­ko mje­se­ci,…

Želela sem v muzej!

Inter­v­ju s mag. Nadom Čibej, direk­to­ri­com Pokra­jin­ske­ga arhi­va Koper V arhi­vu sem zapos­le­na 19 let. Kot mla­den­ka sem žele­la štu­di­ra­ti umet­nos­t­no zgo­do­vi­no in zgo­do­vi­no, pa sem se potem odlo­či­la za samos­toj­no zgo­do­vi­no. Žele­la sem v…

Sine ira et studio

Inter­v­ju s mag. Mitjom Sad­kom, direk­to­rom Zgo­do­vin­skog arhi­va Ljub­lja­na [Čla­nak je pre­ne­sen s por­ta­la Val 202] povez­ni­ca: http://val202.rtvslo.si/2017/08/mitja-sadek-direktor-zgodovinskega-arhiva-ljubljana/ Zgo­do­vin­ski arhiv Ljub­lja­na bo nas­led­nje leto sla­vil sto­dvaj­se­to oblet­ni­co. V času, ko je v Ljub­lja­ni župa­no­val Ivan…

Otvoreno pismo predsjedniku Hrvatskoga sabora

Pošto­va­ni gos­po­di­ne pred­sjed­ni­če Hrvat­sko­ga sabo­ra, pošto­va­ni zas­tup­ni­ci u Hrvat­skom sabo­ru, u hrvat­skoj jav­nos­ti se 4. velja­če 2017. izne­na­da u medij­skom pros­to­ru poja­vi­la infor­ma­ci­ja kako su ovih dana upra­vo dovr­še­ne izmje­ne „Zako­na o držav­nom arhi­vu“ koje…

Osvrt na arhivsku struku u Bosni i Hercegovini: neka razmatranja daljnjeg djelovanja

Ovaj rad u kratkim crtama razmatra pitanja organizacije arhivske djelatnosti u Bosni i Hercegovini. Govori se potrebi za strategijom u arhivskoj i baštinskoj djelatnosti te se predlažu neki koraci koje bi trebalo poduzeti.

Prešeren, kultura i olimpijski duh

Govor direk­to­ra Zgo­do­vin­skog arhi­va Celje na sre­diš­njoj sve­ča­nos­ti povo­dom pros­la­ve Slo­ven­sko­ga kul­tur­nog praz­ni­ka, odr­žan u Veli­koj dvo­ra­ni Narod­nog doma Celje 6. velja­če 2014. godi­ne //http://www.zac.si/2014/02/07/preseren-in-olimpijski-duh-govor-direktorja-arhiva-na-slovesnosti-ob-kulturnem-prazniku-v-celju/// Spo­što­va­ni gos­pod župan, Celjan­ke, Celja­ni, zapos­le­ni in samo­za­pos­le­ni v kul­tu­ri,…