Tag Archives: zgodovina

Sine ira et studio

Inter­v­ju s mag. Mitjom Sad­kom, direk­to­rom Zgo­do­vin­skog arhi­va Ljub­lja­na [Čla­nak je pre­ne­sen s por­ta­la Val 202] povez­ni­ca: http://val202.rtvslo.si/2017/08/mitja-sadek-direktor-zgodovinskega-arhiva-ljubljana/ Zgo­do­vin­ski arhiv Ljub­lja­na bo nas­led­nje leto sla­vil sto­dvaj­se­to oblet­ni­co. V času, ko je v Ljub­lja­ni župa­no­val Ivan…

Šole naših babic : izobraževanje deklet v Ljubljani

[Videoposnetek] — pre­uze­to s por­ta­la Zgodovina Slovenije - SIstory Avtor(ji): Bud­na Kodrič, Nata­ša / Hojan, Tatja­na / Ser­še, Alek­san­dra Jezik: slo­ven­ski Vrsta gra­di­va: Video Leto: 2003 Založnik(i): Arhiv repu­bli­ke Slo­ve­ni­je, Ljub­lja­na, Slo­ven­ski šol­ski muzej, Ljub­lja­na,…