Tag Archives: matične knjige

Rodoslovac — amater na vratima arhiva

Broj ama­te­ra, koji se zani­ma­ju za svo­je rodos­lov­ne podat­ke pa se zato obra­ća­ju arhiv­skim usta­no­va­ma, teško nam je toč­ni­je odre­di­ti. Zna se na pri­mjer da se broj istra­ži­va­ča rodos­lo­va među svim koris­ni­ci­ma Hrvat­skog držav­nog arhi­va…

5. konferencija Mikrografije

Mikro­gra­fi­ja je orga­ni­zi­ra­la besplatnu edukacijsku konferenciju o pos­lo­va­nju bez papi­ra, upo­ra­bi DMS i BPM ala­ta i sigur­noj e-pohra­ni doku­men­ta­ci­je. Kon­fe­ren­ci­ja se odr­ža­la 6. stu­de­no­ga 2013. u Aus­tria Trend hote­lu u  Ljub­lja­ni. Na kon­fe­ren­ci­ji su se…