Arhivi Zagrebačke nadbiskupije

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Email -- 0 Flares ×

0. Zakonodavstvo
Tadašnja Biskupska konferencija Jugoslavije (BKJ) donijela je na svom zasjedanju 10. svibnja 1973. Statut Vijeća BKJ ca crkvenu umjetnost, arhive i knjižnice. Izvršno tijelo tog Vijeća bila je Komisija od pet članova. Ta je Komisija ili Povjerenstvo pripremilo tri uredbe: o crkvenim muzejima, o crkvenim arhivima i o crkvenim knjižnicama. Vijeće je uredbe predložilo BKJ i one su odobrene na zasjedanju BKJ 10. listopada 1973.Ovdje nas zanima Uredba o crkvenim arhivima. Budući da poslije toga nije donesen sličan propis, upoznajmo članak 2. te Uredbe. U njemu piše da se crkveni arhivi dijele prema djelatnosti ureda i crkvenih tijela, te postoje: a) biskupski ili dijecezanski arhivi i arhivi dijecezanskih središnjih ustanova, b) kaptolski arhivi, c) dekanatski i župni arhivi, d) arhivi bratovština i pobožnih društava, e) arhivi redovničkih zajednica, f) arhivi ostalih crkvenih ustanova i tijela.1
Svi arhivi, navedeni u ovoj Uredbi, nalaze se također unutar Zagrebačke nadbiskupije, čiji nas arhivi danas posebno zanimaju. Prema državnim zakonima, ti se arhivi smatraju posebničkim arhivima, dakle, ne javnim.
Govoreći danas o arhivima Zagrebačke nadbiskupije, ograničujem se na prva tri arhiva, tj. na središnji nadbiskupski arhiv, na kaptolski arhiv, te na dekanatske i župne arhive. Arhivi bratovština i pobožnih društava, naime, ako uopće postoje, nalaze se uglavnom u sklopu župnih arhiva, a arhivi redovničkih zajednica, ne ulaze pravno u mjerodavnost Zagrebačke nadbiskupije, već su za njih mjerodavni poglavari pojedinih redova.
Počnimo od posljednjih, a to su župni arhivi. Govorim ovdje, ponajprije, na temelju vlastitog iskustva koje sam stekao u proteklih pet godina posjećujući pojedine župe i upoznavajući njihove arhive. Proteklih godina upoznao sam nekoliko župnih arhiva, a sredio sam arhiv u Čučerju, Gušću i Radoboju. Očuvanost i sređenost pojedinih arhiva različitog su stupnja. Općenito govoreći, gradivo nastalo u prvoj polovici 20. stoljeća sustavno je odlagano i čuvano. Plod je to uredske točnosti propale monarhije. Poslije II. svjetskog rata dolazi razdoblje kada uredska točnost gubi na svojoj važnosti, jer je župnicima bilo najvažnije živjeti i preživjeti s povjerenim vjernicima. Tada je zapušteno i ono što je prije bilo sređeno. Staro gradivo koje nije koristilo u tekućim poslovima odlagano je u neprikladne prostore, na tavan, u podrum ili u neku zapuštenu sobu.

1. Župni arhivi
Župni arhivi, kao uostalom i svi ostali arhivi, odražavaju redovitu djelatnost osnovne jedinice organiziranoga crkvenoga života, a to je župa. Najpoznatije arhivsko gradivo nastalo djelatnošću jedne župe su njezine Matične knjige krštenih, vjenčanih i umrlih. Obveza pisanja Matičnih knjiga proizlazi iz odluke Tridentskog sabora koji je održan između 1545. i 1563. Odluka tog Sabora zaživjela je na području Zagrebačke biskupije u drugoj polovici 17. stoljeća. Poznato nam je iz popisa Matičnih knjiga koje se čuvaju ovdje u HDA, da najstarije knjige potječu uglavnom iz posljednja dva desetljeća tog stoljeća. Staležnici (Status animarum) također su vrlo zanimljive i korisne knjige kako za pojedince koji u njima mogu naći svoje vlastite korijene, tako i za istraživače pučanstva određene župe. U njima su zapravo na svoj način zapisana rodoslovna stabla pojedinih obitelji unutar župa. Najstarije Staležnike imamo iz posljednjeg desetljeća 18. stoljeća, a redovito sastavljanje tih knjiga nadošlo je nakon odluke biskupa Maksimilijana Vrhovca iz 1803. godine. Iz jozefinističkog doba, dakle s kraja 18. stoljeća potječu tzv. Knjige kraljevskih naredaba (Libri intimatorum) u koje su župnici morali prepisivati sve okružnice koje su dolazile od državnih vlasti, posredstvom Duhovnog stola. Prestankom tih knjiga, javljaju se Urudžbeni zapisnici, koji se vode rijetko već krajem 19. stoljeća, a redovito u 20. stoljeću. Pored ovih knjiga, župni arhivi čuvaju računske knjige, popise imovine i druge pomoćne knjige. Svakako treba spomenuti knjigu Spomenicu koju su župnici dužni voditi također na temelju odluke biskupa Vrhovca iz rečene 1803. godine. Međutim, većina župnika započela je voditi Spomenicu tek sredinom tog stoljeća ili čak u njegovoj drugoj polovici. Župnik koji je započeo pisati Spomenicu redovito je najprije opisao povijest svoje župe, i to na temelju Matičnih knjiga, da bi onda već on, te pogotovo njegovi nasljednici nastavili pisati Spomenicu na način ljetopisa. Početak je pisan redovito latinskim jezikom, a onda hrvatskim.
Što se tiče spisa, najstariji spisi u našim župama potječu uglavnom iz 19. stoljeća. Vrlo su rijetki spisi iz 18. stoljeća. Starijih gotovo da nema. Očito je da je biskupstvo Maksimilijana Vrhovca odigralo bitnu ulogu u čuvanju arhivskoga gradiva.
Prema stanju krajem 1995. godine, Zagrebačka nadbiskupija imala je 473 župe, a nakon osnivanja Požeške i Varaždnske biskupije, Zagrebačka nadbiskupija ima 312 župa (od kojih je 11 u osnivanju).2

Danas bi trebalo najhitnije obići sve župne urede i preuzeti u središnji nadbiskupski arhiv sve starije gradivo, osobito iz onih župa u kojima su napušteni stari župni dvorovi. Upravo prošli tjedan dovezao sam u naš Nadbiskupski arhiv župni arhiv župe Oštrc na Žumberku, koji se nalazio u više godina napuštenoj kući.
Da bi se, dakle, sačuvalo gradivo župnih arhiva od daljnjega propadanja bilo bi potrebno odvojiti jednog arhivistu koji bi tijekom nekoliko godina obišao sve župe, te djelomično sređivao gradivo u samim župnim uredima, jer današnji župnici nisu za to osposobljeni, a djelomično prenio gradivo u Nadbiskupski arhiv.

2. Dekanatski arhivi
Dekanatski arhivi nastaju djelovanjem Dekanatskog ureda. Radi se o dekanatu ili crkvenom kotaru koji okuplja 10 do 15 župa radi usklađenog pastirskog djelovanja, a na čelu mu je dekan. S obzirom da je ta služba izborna, sjedište dekanata prenosi se iz župe u župu, već prema tome koji župnik obavlja dekansku službu.
Dekan je u neku ruku posrednik između župnika i više crkvene vlasti, a to je Duhovni stol. Djelovanjem Dekanskog ureda nastaje arhivsko gradivo koje je ograničenog opsega. Sastoji se uglavnom od urudžbenog zapisnika i spisa koje dekan u ime područnih župnika šalje Duhovnom stolu, ili ih pak prosljeđuje od Duhovnog stola župnicima.
Preseljenjem Dekanskog ureda seli se i njegovo arhivsko gradivo. No, događa se da se gradivo Dekanskog ureda pomiješa s gradivom Župnog ureda, te tako izgubi na svojoj cjelovitosti. Dekanatski arhivi imaju najveću važnost za proučavanje pastirske ili dušobrižničke djelatnosti unutar župa i dekanata.
Do 1997. godine, prije podjele Zagrebačke nadbiskupije na Zagrebačku nadbiskupiju, te Požešku i Varaždinsku biskupiju, Zagrebačka nadbiskupija imala je 45 dekanata, a od početka svibnja 2001. ima ih 32.3

3. Središnji nadbiskupski arhivi
Gradivo središnjih nadbiskupskih ustanova nalazilo se, ovdje u Zagrebu, na različitim mjestima. Tijekom cijeloga 20. stoljeća pojedinici su iznosili različite prijedloge o prikladnom i trajnom smještaju Nadbiskupskog i Kaptolskog arhiva. Ovo je bilo osobito izraženo na samom početku stoljeća, kada je Metropolitanska knjižnica izgubila svoj dotadašnji smještaj.

3.1. Spremišta Kaptolskog arhiva
Spremište Kaptolskog arhiva stoljećima se nalazilo u prostorijama iznad sakristije stolne crkve. Kako taj prostor nije bio prikladan za arhivsko spremište, trebalo je misliti na preseljenje Kaptolskoga arhiva. Preseljen je iz prvostolnice u štiočev dvor tijekom ljeta 1880. godine.((S. Razum, Životopis Ivana Krstitelja Tkalčića, u: Tkalčić. Godišnjak Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije, 1, Zagreb 1997., str. 74. — Arhiv Kraljevine Hrvatske iseljen je iz prostora iznad sakristije već sredinom 19. st., dok je Kaptolski arhiv, piše Buturac, istom oko godine 1870. prenesen i pohranjen u kaptolskom dvoru br. 4. Ovdje se nalazio, piše nadalje Buturac, do godine 1887. Zatim je smješten u jugozapadno krilo štiočevog dvora, u nekadašnji stan kaptolskoga bilježnika (Josip Buturac, Kaptolski arhiv u Zagrebu, u: Vjesnik Hrvatskog državnog arhiva, knj. XI., Zagreb 1945., str. 61.). Međutim, Tkalčić piše 1879. Prvostolnom kaptolu o poteškoćama u radu arhiva, te ne navodi da je arhiv preseljen, već samo da je prije deset godina Kaptol htio urediti arhiv pod krovom prvostolne crkve, usp. S. Razum, Životopis Ivana Krstitelja Tkalčića, (1997.), str. 69-70.)) U isto je vrijeme štiočev dvor postao kaptolska vijećnica i pisarna. Kaptolski je arhiv ovdje uz vijećnicu imao tri lijepe prostrane sobe, od kojih su dvije bile u prvome katu, a treća u prizemlju. Jedna od soba u prvome katu pregrađena je kasnije u dvije manje sobice.4
Lovro Radičević, koji je bio kaptolski arhivar od 1896., piše u svom članku 1908. godine o neprimjerenosti prostora na Kaptolu 27 za smještaj arhivskoga gradiva.5 Tu naime nije bio zaštićen od požara i nije imao prikladnu čitaonicu.

3.2. Raspra Ivana Krst. Tkalčića s Franjom Ivekovićem oko Metropolitanske knjižnice (1902.)
08Tijekom 1902., vodili su Ivan Krst. Tkalčić i Franjo Iveković u Katoličkom listu (br. 41-44) raspru o sudbini Metropolitanske knjižnice. Pošto je nakon potresa iz 1880. g. i susljedne dvadesetogodišnje prvostolne obnove, odlučeno premjestiti spomenutu knjižnicu iz zgrade u kojoj se dotada čuvala (zgrada uz južni zid do Bakačeve kule), tako se javila zamisao da se knjižnica prvostolne crkve (danas Metropolitanska knjižnica) pohrani kod Sveučilišne knjižnice. Tkalčić se izričito izjasnio protiv takvog nauma, ističući važnost koju rečena knjižnica ima za Nadbiskupiju.
Već u sljedećem broju KL (16. list.) na to Tkalčićevo pisanje osvrće se Franjo Iveković člankom Knjižnica prvostolne crkve Zagrebačke. On je sasvim suprotnog mišljenja od Tkalčića. Iznosi povijest dosadašnjih pokušaja da se združe sve zagrebačke knjižnice u jednu jedinu, najprije u okviru JAZU, a onda u sveučilišnoj knjižnici. Donosi i točke iz prijedloga sastavljenog 1901., po kojem se vidi da vlasništvo nad knjižnicom i dalje ostaje nadbiskupsko. Iznosi zatim nemogućnost da Nadbiskupija, odnosno Kaptol, sagrade novu knjižničnu zgradu, koja bi prema nacrtima H. Bolléa bila veoma skupa. Iznosi također primjere drugih gradova koji su učinili slično udruživanje svojih knjižnica. Samim tim pobija Tkalčićeve bojazni oko mogućeg uzdruživanja Metropolitanske knjižnice sa sveučilišnom.
Tkalčić odgovara u br. 43 (23. list.), te navodeći spomenute točke tvrdi da se u ovom slučaju radi upravo o otuđenju i gubljenju vlasništva nad knjižnicom.
U istom broju Katoličkog lista ovoj se raspri pridružio i Matija Stepinac, koji se izjašnjava također protiv združenja knjižnice i zastupa potrebu izgradnje nove knjižnične zgrade na Kaptolu.
Konačno u 44. broju Katoličkog lista (30 list.) njegov urednik Stjepan Korenić  daje “posljednju riječ” u ovoj raspri. On postavlja tri načelna pitanja; u slučaju da knjižnica prvostolne crkve ostane samostalna, hoće li ona dobiti svoga knjižničara, hoće li joj biti pridružena temeljna glavnica i hoće li biti proviđena posebnom zgradom. Ako je odgovor na ova tri pitanja potvrdan, onda knjižnica treba ostati svakako samostalna. U slučaju da to ne bi bilo moguće udovoljiti, onda je bolje združiti je sa sveučilišnom, jer ako se to blago tako skrupolozno i brižno pohranjuje i čuva, da je jedino moljcima u nj’ slobodno zaviriti i uživati ga, a nije u prometu,… onda je to blago, ma kako ono dragocjeno i uzvišeno bilo, mrtav kapital, i jer je svakako bolje da se knjižnica prvostolne crkve sačuva za opće dobro ma i pod drugim krovom, nego li da pod vlastitim krovom propadne, i opet držimo da je milije, te ju alijenira univerzitetska knjižnica, koja će biti barem pristupačna i svećeniku i laiku od znanosti, nego li da ju alijeniraju stjenice i moljci i golubovi kaptolski.6
Bakačeva kula i susjedna zgrada srušene su 1906. godine. Knjižnica je ostala bez svog dotadašnjeg smještaja. Rješenje se nakon toga tražilo gotovo punih deset godina.

3.3. Pohrana arhiva i knjižnice u HDA-u
Na temelju ugovora od 23. svibnja 1914., između Prvostolnog kaptola zagrebačkog kao vlasnika Kaptolskog arhiva i kao upravitelja Metropolitanske knjižnice, s jedne strane, te s druge strane Kraljevskog hrvatsko-slavonskog zemaljskog erara, stariji dio arhivskoga gradiva Kaptolskoga arhiva pohranjen je 4. prosinca 1916. u prostorijama ondašnjeg Zemaljskog, a današnjeg Hrvatskog državnog arhiva, na Marulićevom trgu. Temeljem istog ugovora predana je istoga dana i Metropolitanska knjižnica u pohranu Sveučilišnoj knjižnici. U ugovoru je predviđeno da arhiv i knjižnica budu pohranjeni tijekom 50 godina, i da poseban svećenik, kojega će izabrati Kaptol, predložiti nadbiskup, a imenovati Vlada vrši službu kaptolskog arhivara i metropolitanskog knjižničara.7
Godine 1947., 11. listopada Prvostolni kaptol zagrebački sklopio je ugovor s JAZU o pohrani Valvasorove grafičke zbirke, koja je do tada bila pohranjena zajedno s Metropolitanskom knjižnicom u Sveučilišnoj knjižnici.
Ugovor o pohrani Kaptolskog arhiva produžen je 1966. na daljnjih 20 godina, tj. do 1984. godine. Pored dosadašnjeg pohranjenog gradiva, godine 1984. u pohranu je došlo gradivo također Nadbiskupskog arhiva, arhiva Čazmanskog kaptola, te arhiv Nadarbeničkog zbora, i to gradivo svih navedenih arhiva do 1934. godine. Konačno, 1996. godine, prije isteka roka prethodnome ugovoru, a zbog novonastalog stanja preseljene Nacionalne i sveučilišne knjižnice s Marulićevog trga, sklopljen je posljednji važeći ugovor kojim se u pohranu Hrvatskom državnom arhivu stavlja gradivo do 1945. godine. Ovim su ugovorom, Metropolitanska knjižnica koja je do tada bila pohranjena u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, kao i Valvasorova grafička zbirka koja je bila pohranjena u Grafičkom kabinetu HAZU-a, došle također u pohranu Hrvatskom državnom arhivu. Tako se je nakon 1916. godine sve starije knjižno i arhivsko gradivo Zagrebačke nadbiskupije našlo na okupu unutar Hrvatskog državnog arhiva. Ovaj posljednji ugovor sklopljen je također na 20 godina, s time da se može sporazumno raskinuti i prije isteka tog razdoblja.

3.4. Sadašnje spremišno stanje
Prema posljednjem ugovoru između Nadbiskupije i HDA-a, za gradivo Nadbiskupije ustanovljen je unutar HDA posebni odjel, koje se najprije zvao “Depozit Zagrebačke nadbiskupije”, a prema najnovijem Statutu HDA-a od 30. kolovoza 2000. zove se “Odjel Nadbiskupskog arhiva”, koji se sastoji od dva odsjeka: Odsjek Kaptolski i nadbiskupski arhiv, te Knjižnica Metropolitana. Oba odsjeka imaju svoju vlastitu čitaonicu; Metropolitanska knjižnica ovdje u središnjici, a Nadbiskupski i Kaptolski arhiv na Kaptolu 27. Do nedavna, arhivsko gradivo bilo je smješteno na dvije adrese, na Kaptolu 27 i Kaptolu 31, i to na Kaptolu 31 na četiri različita mjesta. Tijekom 2000. godine, nadbiskup Josip Bozanić dao je urediti novo arhivsko spremište na Kaptolu 31., u podrumu oko jugoistočne kule Nadbiskupskog dvora. Spremište se sastoji od dvije prostorije namještene s kompaktus-ormarima, sa oko 1800 dužnih metara. Osim toga, postoji jedna okrugla prostorija u samoj kuli i jedna prizemna prostorija koja može poslužiti kao ured. U ovo novo spremište preseljeno je tijekom proteklih tjedana veliki dio gradivo s dosadašnih četiri spremišnih prostora na Kaptolu 31, tako da se sada gradivo nalazi dijelom u arhivskoj zgradi na Kaptolu 27, dijelom u novom spremištu na Kaptolu 31.
Prema izmjerama koje sam učinio tijekom 1999. godine, Nadbiskupski arhiv zaprema 1459 dužnih metara, Kaptolski arhiv 421 d. m. Sveukupno knjižno i arhivsko gradivo koje se čuva u arhivskim spremištima zaprema 2790 dužnih metara. Ovoj količini pridonijele su posljednjih godina novije stečevine, te osobne ostavštine kanonika i nadbiskupa.

3.5. Arhivsko gradivo središnjih ustanova
Kao što je već navedeno u govoru o pohrani arhivskoga gradiva, ovdje se radi o središnjem Nadbiskupskom arhivu, koji se sastoji od nekoliko arhiva: Nadbiskupskog arhiva, Kaptolskog arhiva, arhiva Čazmanskog kaptola, arhiva Prebendarskog zbora, a u novije vrijeme u arhiv su preuzete navedene novije stečevine. No, okosnicu čine Nadbiskupski i Kaptolski arhiv.

3.5.1. Nadbiskupski arhiv
Nadbiskupski arhiv nastao je djelovanjem Zagrebačke (nad)biskupije od njezina osnutka god. 1094. do danas. Iz njega se mogu pratiti razvitak crkvene uprave, odnosi Zagrebačke (nad)biskupije unutar Katoličke crkve, povijesne granice Nadbiskupije, politička uloga (nad)biskupa, gospodarska uprava prostranim biskupskim posjedima i kulturno-znanstvena djelatnost pojedinih biskupa. Biskupija je upravno bila podijeljena na petnaest arhiđakonata, na čijem su čelu stajali kanonici arhiđakoni preko kojih je biskup vršio svoju vlast. Biskup Franjo Klobušicki preuredio je upravu biskupije. Godine 1748. ustanovio je Duhovni stol (Officium dioecesanum) i u nj imenovao stručnjake za crkvene, pravne, političke, gospodarske i druge poslove, koji su na sjednicama (consistorium) jednom tjedno rješavali tekuće probleme. Takvu je upravu (Nad)biskupija uz manje promjene sačuvala do danas.
Nadbiskupski je arhiv stradao za provale Tatara god. 1242., kada je bio preseljen na otok Rab, gdje je izgubio dosta spisa. Čini se da je još više stradao god. 1396., kada su Gričani provalili na Kaptol i uništili mnogo isprava i knjiga arhiva i stolne riznice. Otad arhiv nije pretrpio većih šteta.
Dosada poznata sređivanja Nadbiskupskog arhiva poduzimali su biskup Branjug (1723.-1747.) i Thauszy (1751.-1769.), no najvažnije je sređivanje arhiva za biskupa Maksimilijana Vrhovca (1787.-1827.) On je god. 1815. taj posao povjerio Martinu Jurju Kovačiću i njegovom sinu Josipu Nikoli. Podjela spisa na skupine koju su proveli Kovačići kasnije je samo neznatno nadopunjavana, a izvan njih tada su ostali jedino spisi Duhovnoga stola. Po njihovoj shemi arhiv je predmetno podijeljen na ove skupine:

 1. povlastice (privilegia — acta privilegialia) podijeljene od 1134. do 1856. zagrebačkim biskupima od kraljeva i papa – 11 arhivskih kutija;
 2. oporuke (testamenta — acta testamentaria) biskupa i kanonika od 1404. do 1899. – 7 kutija;
 3.  desetine (decimae — acta decimalia), u kojima su parnice za desetine i zapisi o njihovu ubiranju od 1256. do 1863. – 43 kutije;
 4. gospodarski spisi (acta oeconomica) uprave biskupskih dobara od 1481. do 1939. god. – 516 kutija;
 5. sudski spisi (acta iuridica) od 1258. do 1871. god. – 213 kutija;
 6. crkveno-politički spisi (acta politica) o odnosima crkvenih i državnih vlasti od 1200. do 1876. god. – 46 kutija;
 7. darovnice (acta donationalia) kojima su biskupi darivali svoje podanike (praediales) od 1273. do 1868. god. – 34 kutije;
 8. spisi crkvene uprave (acta ecclesiastica) o upravljanju župama i obavljanju crkvenih propisa od 1216. do 1899. god. – 61 kutija;
 9. zakladni spisi (acta fundationalia) od 1232. do 1900. godine – 25 kutija;
 10. izvlaštenski spisi (acta excorporatoria) od 1695. do 1847. god. – 10 kutija.

Uz to Kovačići su uredili dopisbu zagrebačkih biskupa od 1611. do 1815. god. – u 203 uvezenih svezaka.
Bitni dio Nadbiskupskog arhiva su arhiđakonski izvještaji (visitationes canonicae) o vjerskim, gospodarskim, političkim i ćudorednim prilikama u pojedinim župama. Prvi dio ovih izvješća od 214 uvezenih svezaka obuhvaća godine od 1615. do 1914., dok se drugi dio nastavlja do naših dana. Izvještaji tog drugog dijela redovito se urudžbiraju na Duhovnom stolu, da bi se nakon toga uvezali u zasebne knjige po arhiđakonatima, kao i prvi dio. Pregled prvog dijela objavili su Metod Hrg i Josip Kolanović u časopisu Croatica Christiana Periodica tijekom 1982. do 1984., a zatim u zasebnoj knjigi: Vizitacije Zagrebačke (nad)biskupije 1615.-1913. Pregled, Zagreb: Arhiv Hrvatske, 1989. (= Znanstveno-informativna arhivska pomagala, sv. 1).
Skupina Duhovni stol (Officium dioecesanum), koju Kovačići nisu sređivali, obuhvaća spise o upravi (Nad)biskupijom od 1748. do danas. Gradivo te skupine sadrži 1302 kutije, 2280 svežanja po 100 brojeva spisa, te 1232 urudžbene knjige (protocolla) i kazala (registra).
U zbirci različitih protokola (protocola varia) najvredniji su kodeksi povlastica Zagrebačke biskupije i samostana Majke Božje u Topuskom iz sredine 14. st., protokoli vlastoručnih zakletvi župnika, među kojima su neki pisani glagoljicom, pet svezaka dnevnika Eugena Kvaternika i dr.

3.5.2. Kaptolski arhiv
Zagrebački kaptol, osnovan kad i Zagrebačka biskupija, kao suodgovorni nositelj uprave biskupijom zajedno s biskupom, razvio je tijekom stoljeća obimnu djelatnost na crkvenom, javnom, gospodarskom i drugim područjima djelatnosti, što je zorno sačuvano u njegovu arhivu. Kao ustanova spada u red najstarijih i najznačajnijih na našem tlu.
Statuti zagrebačkoga Kaptola iz 1334. godine, uz Historia Salonitana Tome Arhiđakona, najvažniji kodeks u Hrvatskoj, svjedoče o visokoj razini ustrojstva samoga Kaptola, o njegovoj svijesti o vlastitoj ulozi i o njegovoj vrlo razgranatoj djelatnosti već u 14. stoljeću. Stil i kompozicija Statuta odaju veliko znanje i vještinu sastavljača Ivana, arhiđakona goričkoga, bogatu tradiciju, a navođenje onovremenih europskih autora svjedoči da je Kaptol bio u žarištu događanja, što uostalom dokazuje i popis knjižnice iz rizničkih našastara. Poslije popisa hrvatsko-ugarskih kraljeva i zagrebačkih biskupa Statuti u svoja četiri poglavlja donose pravila o upravljanju kaptolskim posjedima i obavljanju zajedničkih službi, pravila kojima se treba prilagoditi svaki kanonik da bi bio dostojan član Kaptola. Nadalje, navode se prava i obveze svakog pojedinog dužnosnika Kaptola – tu je sačuvan i prvi popis župa Zagrebačke biskupije. Na kraju su prijepisi povlastica i uredbi kraljeva i biskupa koje se odnose na Kaptol.
Kao ustanova, Kaptol je bio obdaren velikim posjedima, te su spisi koji se odnose na upravu tim posjedima vrlo važni za gospodarsku povijest. U upravi sisačkog vlastelinstva dragocjena su gotovo svakodnevna pisma kanonika-zapovjednika sisačke tvrđave Kaptolu prije bitke s Turcima 1593.
Briga za odgoj svećenika bila je jedna od najvažnijih obveza zagrebačkog Kaptola. Uz uzdržavanje i vođenje sjemeništa u Zagrebu Kaptol je osnovao zavode za više školovanje u Bologni 1554. i Beču 1624. god. U njima su se, uz svećenike, školovali i liječnici, pravnici i filozofi s obvezom da se nakon svršenih studija vrate u domovinu.
Izgradnja i uređenje katedrale, te vršenje bogoslužja bilo je gotovo isključivo povjereno Kaptolu. Kanonik-čuvar vodio je brigu o čišćenju stolnice i o nabavci i čuvanju najvrednijih liturgijskih knjiga i odjeće. Prilikom preuzimanja službe čuvari su sastavljali stolne imovnike, koji su od kraja 14. st. do danas sačuvani kao dragocjeni dokumenti riznice zagrebačke prvostolnice. Zagrebački je Kaptol organizirao i svojevrsnu banku, nastalu iz ostavštine uglavnom njegovih članova, tzv. Pobožne zaklade. Naime, članovi su Kaptola oporučno ostavljali Kaptolu Novčane glavnice, a kamate su namjenjivali školovanju mladeži, gradnji crkava, pomoći siromasima i u druge svrhe, a Kaptol je svake godine iz njih dodjeljivao pomoć prema odluci oporučitelja. Pobožne su zaklade vremenom stekle toliki ugled da je i Sabor povjeravao Kaptolu upravu nad državnim novcem.
Od 13. st. Kaptol je  u političkom životu imao ulogu vjerodostojnog mjesta (locus credibilis). Prva poznata isprava potječe iz 1229. godine. Pred njim su se sklapali kupoprodajni ugovori i sređivali drugi imovinsko-pravni odnosi. Kaptol je uvodio plemiće u posjedovno vlasništvo, izdavao prijepise isprava, obavljao sudske istrage, a njegovim ispravama dodjeljivana je javna vjera. Vjerodostojnost kaptolskih isprava jamčio je veliki pečat što ga je Kaptolu podao kralj. Po odredbi biskupa Augustina Kažotića (1303.-1322.) pečat je čuvan u škrinji sa sedam ključeva, a listine su se pečatile u prisutnosti sedmorice kanonika-ključara da bi se izbjeglo krivotvorenje. Veliki pečat kojim se Kaptol služio do 1848., kad je prestala njegova uloga vjerodostojnog mjesta, treći je takav pečat, a podijelio mu ga je kralj Ludovik 1371. Sačuvan je do danas.
Arhiv Prvostolnog kaptola sadrži isprave o navedenim djelatnostima. Stoljećima je bio čuvan u prvostolnoj sakristiji s najdragocjenijim stvarima riznice. Sadržaj arhiva Prvostolnog kaptola dijeli se na javni i posebnički. Javni se arhiv odnosi na djelatnost Kaptola kao vjerodostojnog mjesta. On ima 98 kutija, 49 urudžbenih zapisnika (protocolla) i 28 kazala (registra).
Posebnički arhiv Kaptola sadrži ove skupine: Stari spisi Kaptola do 1700. god. (u književnosti se oni navode kao Acta Capituli antiqua, ACA) sa 127 kutija spisa; Spisi Kaptola 18. st. – 149 kutija, te spisi od 1800. do 1918. – Sjednički spisi – 237 kutija; Vlastelinstva Varaždinske Toplice, Sesvetski Kraljevec, Sisačka Sela, Modoš, Sudski spisi, Spisi katedrale, Oporuke kanonika i još neke manje skupine, ukupno 664 kutije spisa i 190 pomoćnih knjiga.

3.5.3. Novije stečevine
Posljednjih desetljeća Nadbiskupski i Kaptolski arhiv stekli su nove stečevine.
Baštinici akademičarke dr. Anđele Horvat (1911.-1985.), predali su Zagrebačkoj nadbiskupiji u trajnu pohranu pisanu ostavštinu dr. Horvat. Ugovor o trajnoj pohrani potpisali su 17. siječnja 1986., u ime baštinika, odvjetnik Milan Vuković, a u ime Nadbiskupije, nadbiskup Franjo Kuharić.
Kanonik Antun Ivandija darovao je već za života, 15. listopada 1986., Kaptolskom arhivu vlastitu knjižnicu i rukopisnu ostavštinu.
Prigodom primopredaje između dva nadbiskupa, 1997. godine, u arhiv su došli spisi Tajničkog ureda nadbiskupa Bauera, Stepinca i Šepera, a prigodom preuređenja Nadbiskupskog duhovnog stola 1998. i 1999. godine preuzeli smo u arhiv mnogo gradiva koje se do tada čuvalo u uredima, i to osobito gospodarstvene naravi.
Dakle, u nekoliko posljednjih godina preuzeli smo mnogo gradiva koje se postupno sređuje.
Na kraju je potrebno spomenuti da se gradivo nekih središnjih ustanova, kao što su Dječačko sjemenište, Nadbiskupsko bogoslovno sjemenište, Katoličkog bogoslovnog fakulteta i drugih ustanova čuva još uvijek u samim ustanovama. Nadam se da će gradivo i tih ustanova doći u naš središnji arhiv kako bi bilo pristupačno istraživačima.

3.6. Arhivska pomagala
Hrg Metod, Registar isprava Arhiva Zagrebačkog kaptola iz 15. stoljeća, Odj.: Članci i rasprave, u: AV, 15./1972., sv. 15, str. 213-253.
Hrg Metod i Kolanović Josip, Kanonske vizitacije Zagrebačke (nad)biskupije, u: CCP, god. 6./1982., br. 10, str. 116-168; god. 7./1983., br. 11, str. 145-183; br. 12, str. 79-121; god. 8./1984., br. 13, str. 109-153; br. 14, str. 180-201. Objavljeno kao knjiga: Metod Hrg i Josip Kolanović, Vizitacije Zagrebačke (nad)biskupije 1615.-1913. Pregled, Zagreb: Arhiv Hrvatske, 1989. (= Znanstveno-informativna arhivska pomagala, sv. 1).
Hrg Metod i Kolanović Josip, Vizitacije Zagrebačke (nad)biskupije 1615.-1913. Pregled, Zagreb: Arhiv Hrvatske, 1989. (= Znanstveno-informativna arhivska pomagala, sv. 1). — Objavljeno prethodno u časopisu Croatica Christiana Periodica (1982.-1984.)

3.7. Literatura o arhivima Zagrebačke nadbiskupije
Kratice:
AV       = Arhivski vjesnik, (Zagreb)
CCP     = Croatica Christiana Periodica, (Zagreb)
KL       = Katolički list, (Zagreb)
Odj.      = Odjeljak (Rubrika)
SVNZ  = Službeni vjesnik Nadbiskupije zagrebačke, (Zagreb)

1908.

 • Radičević Lovro, Za moderno uregjenje kaptolskog arkiva, u: KL, 59./1908., br.34, (20. kol. 1908.), str. 411-413. — Nabraja događaje kada su tijekom povijesti isprave Kaptolskog arhiva stradale (1242., oko 1342., 1396.). Nabraja zaslužne kaptolske bilježnike koji su sređivali arhivsko gradivo (Marcelović, Ladislav Žužić). Opisuje neprimjeren smještaj u zgradi na Kaptolu 27. Predlaže da se povijesni arhiv odijeli od tekuće pismohrane, a granica bi trebala biti godina 1848., te predlaže da se, nakon srušene Bakačeve kule, osnuje nadbiskupsko-kapotolski arhiv koji bi zajedno s knjižnicom došao pod isti krov.

1913.

 • Noršić Vjekoslav, Naputak kako valja urediti župni arkiv, u: KL, 64./1913., br. 30, (24. srp. 1913.), str. 349-351; br. 31 (31. srp. 1913.), str. 362-364. — Uz kraći uvod o potrebi sređivanja župnih arhiva, donosi prijevod Naputka za uređenje arhiva koji je sastavio dr. Karlo Böhm, ravnatelj tirolskog zemaljskog arhiva. Zastupa predmetno sređivanje gradiva.

1938.

 • Promjene u nadbiskupiji. Odj.: Crkvene vijesti, u: KL, 89./1938., br. 18. od 5. svib. 1938., str. 218. — Cjelovita vijest slovi: Arhivarom nadb. duh. stola imenovan je prebendar preč. g. dr. Dragutin Hren, dosadašnji nastojnik nauka u bogoslovskom sjemeništu. Nastojnikom nauka u bogosl. sjemeništu je postao dr. Vilim Nuk, duhovnik u lječilištu u Novom Marofu.

1940.

 • Buturac J(osip), Naši crkveni arhivi, u: KL, 91./1940., br. 35, (29. kol. 1940.) str. 413-414. — Opisuje smještajno stanje Nadbiskupskog i Kaptolskog arhiva, a spominje i arhiv Čazmanskog kaptola u Varaždinu, te opće odredbe o čuvanju župnih arhiva.

1945.

 • Buturac Josip, Kaptolski arhiv u Zagrebu, u: Vjesnik Hrvatskog državnog arhiva, knj. XI., Zagreb 1945., str. 59-80.

1967.

 • Hrg Metod, Sređivanje biskupskog arhiva u Zagrebu godine 1815., u: AV, 10./1967., sv. 10, str. 167-184. — Opisuje sređivanje biskupskog arhiva koje su proveli Martin Juraj i Josip Nikola Kovačić, 1815. godine.

1972.

 • Hrg Metod, Registar isprava Arhiva Zagrebačkog kaptola iz 15. stoljeća, Odj.: Članci i rasprave, u: AV, 15./1972., sv. 15, str. 213-253.

1973.

 • Hrg Metod, Briga za crkvene arhive, Odj.: Vijesti, u: AV, 16./1973., sv. 16, str. 409-416. — Objavljuje “Uredbu o crkvenim arhivima” koju je donijela BKJ 10. listopada 1973. Uredbu je ponovno objavio Marijan Rastić u knjizi Arhivi i arhivsko gradivo, 1998. godine.

1978.

 • Lukinović Andrija, Sređivanje arhiva Loci credibilis Prvostolnog kaptola zagrebačkog u XVIII. st. (Radnja za stručni ispit), Zagreb, 1978. (tipkopis).

1981.

 • Župski arhivi i knjižnice. Odj.: Obavijesti, u: SVNZ, 68./1981., br. 2, str. 46. — Župne knjižnice i arhivi. Posebna je dužnost svakog župnika da uredi župnu knjižnicu i župni arhiv. Mnoge župne knjižnice nemarom propadaju i uništavaju se. A nerijetko se nađe vrlo vrijednih stvari. Također i župni arhivi imaju se uredno voditi i čuvati. Toliko se vremena u duljem razdoblju nađe, a o potrebnom smislu za te stvari ne bi trebalo posebno naglašavati kod jednog svećenika.

1982.

 • Hrg Metod i Kolanović Josip, Kanonske vizitacije Zagrebačke (nad)biskupije, u: CCP, god. 6./1982., br. 10, str. 116-168; god. 7./1983., br. 11, str. 145-183; br. 12, str. 79-121; god. 8./1984., br. 13, str. 109-153; br. 14, str. 180-201. Objavljeno kao knjiga: Metod Hrg i Josip Kolanović, Vizitacije Zagrebačke (nad)biskupije 1615.-1913. Pregled, Zagreb: Arhiv Hrvatske, 1989. (= Znanstveno-informativna arhivska pomagala, sv. 1).

1983.

 • Lukinović Andrija, Arhivalija, u: Riznica zagrebačke katedrale, izložbeni katalog: Muzejski prostor, Jezuitski trg 4, Zagreb, 31. ožujka – 15. rujna 1983., Zagreb, 1983., str. 241-248.

1985.

 • Kaptolski arhiv, u: SVNZ, 72./1985., br. 9, str. 282. Cjelovita vijest slovi: U biblioteci Kaptolskog arhiva nedostaju dva godišta “Katoličkog lista” iz godine 1867. i 1876. Mole se gg. župnici, ukoliko posjeduju u župskim bibliotekama ova dva godišta, da ih prodaju, zamijene ili na koji drugi način ustupe Kaptolskom arhivu. Ovaj arhiv posjeduje nešto duplikata kasnijih godišta i spreman je dati pravednu zamjenu za ove. Adresa: Kaptolski arhiv (Andrija Lukinović), Kaptol 27/I dovrište, I. kat ili preko Nadb. duh. stola. Telefon arhiva: 041/426-982.

1987.

 • Još o arhivskoj građi, u: SVNZ, 74./1987., br. 3, str. 79. — Cjelovita vijest slovi: Više smo puta upozoravali na važnost čuvanja i sređivanja arhivske građe u našim župama i crkvenim ustanovama. Ova godina posvećena je posebno laicima – o njima će raspravljati posebna Sinoda. Zato neki laici opravdano primjećuju da bi trebalo upozoriti na arhivsku građu u vezi djelovanja svjetovnjaka na području naše nadbiskupije. Gotovo u svim našim župama djelovale su u svoje doba brojne katoličke organizacije, posebno organizacije Katoličke akcije. O njihovom djelovanju vjerojatno postoje po župama i župskim arhivima odgovarajući dokumenti. Bio bi to prilog »Godini svjetovnjaka« da se takav materijal sabere i sredi. Tu su: izvještaji, zapisnici, okružnice, priredbe i drugo. Radi se o čuvanju važne baštine i dokumentacije.

1989.

 • Hrg Metod i Kolanović Josip, Vizitacije Zagrebačke (nad)biskupije 1615.-1913. Pregled, Zagreb: Arhiv Hrvatske, 1989. (= Znanstveno-informativna arhivska pomagala, sv. 1). — Objavljeno prethodno u časopisu Croatica Christiana Periodica (1982.-1984.)

1991.

 • Crkveni arhivi, u: SVNZ, 78./1991., br. 2  (zaključen 9. trav. 1991.), str. 49. —  Cjelovita vijest slovi: Jedan župnik obratio se je Nadb. Duhovnom Stolu u pitanju postupanja sa arhivalijama župnog arhiva: da li se ti dokumenti smiju iznositi iz župnog arhiva. Bilo je naime urgiranja i od stručnih osoba. Nadb. Duhovni Stol odgovorio je: Spomenica i druge arhivalije ne smiju se iznositi iz župnog arhiva, ali treba omogućiti uvid, i to samo do 1941. godine. Naime, pedeset godina arhivska građa zatvorena je za javnost. Događalo se naime da su se Župske Spomenice odnosile iz župnog arhiva – to je abusus. Postoji “Uredba o crkvenim arhivima” potpisana od predsjednika Biskupske konferencije dne 10. listopada 1973. godine. Evo dva odgovarajuća člana: Član 14 – Građa biskupskog (župnog) arhiva pristupačna je za znanstveno istraživanje u načelu 50 godina poslije njezina postanka …. Član 15 – Svaki čitač dužan je pismeno zatražiti odobrenje za proučavanje građe… Član 16 – Građa se može proučavati jedino u arhivskoj čitaonici ili u drugoj prikladnoj prostoriji…

1997.

 • Križić Roban Sandra, Tipologija arhitekture kanoničkih kurija Zagrebačkog kaptola u 17. i 18. stoljeću. Magistarski rad na Sveučilištu u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti. Mentor prof. dr. Vladimir Marković, Zagreb, 1997. (tipkopis). — Na str. 146-149 opisuje arhivsku zgradu Kaptol 27.
 • Razum Stjepan, Životopis Ivana Krstitelja Tkalčića, u: Tkalčić. Godišnjak Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije, broj 1, Zagreb 1997., str. 7-262. —  Na str. 66-80 opisuje pisarsku i arhivsku djelatnost Ivana Krstitelja Tkalčića u Kaptolskom arhivu, a na str. 187-188 raspru Ivana Krst. Tkalčića s Franjom Ivekovićem oko smještaja Metropolitanske knjižnice.

1998.

 • Arhivi i arhivsko gradivo. Zbirka pravnih propisa 1828.-1997., priredio Marijan Rastić, kazalo izradio Jozo Ivanović, Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 1998. — Na str. 193-200., pod br. 49 priređivač objavljuje “Uredbu o crkvenim arhivima”, koju je već 1973. objavio Metod Hrg u “Arhivskom vjesniku”.

 1. Metod Hrg, Briga za crkvene arhive, Odj.: Vijesti, u: AV, 16./1973., sv. 16, str. 409-416.; Arhivi i arhivsko gradivo. Zbirka pravnih propisa 1828.-1997., priredio Marijan Rastić, kazalo izradio Jozo Ivanović, Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 1998., str. 193-200, ovdje str. 194. []
 2. Usp. I(van) M(iklenić), Novo ustrojstvo Zagrebačke nadbiskupije. Nn: Zagreb, u: Glas Koncila, (Zagreb), 40./2001., br. 19 (1403), 13. svib. 2001., str. 3. []
 3. Usp. I. M(iklenić), Novo ustrojstvo Zagrebačke nadbiskupije, (2001.), str. 3. []
 4. J. Buturac, Kaptolski arhiv u Zagrebu, u: Vjesnik Hrvatskog državnog arhiva, knj. XI., Zagreb 1945., str. 61. []
 5. Lovro Radičević, Za moderno uregjenje kaptolskog arkiva, u: Katolički list, (Zagreb), 59./1908., br.34, (20. kol. 1908.), str. 411-413., ovdje str. 412. []
 6. O raspravi vidi: S. Razum, Životopis Ivana Krstitelja Tkalčića, (1997.), str. 187-188. []
 7. J. Buturac, Kaptolski arhiv u Zagrebu, (1945.), str. 59-80., ovdje str. 61. []