Tag Archives: Tuzla

Arhivska praksa 2017

30. među­na­rod­no savje­to­va­nje Arhiv­ska prak­sa 2017 Tuz­la, 27. – 29. ruj­na /septembra 2017. Sri­je­da, 27. ruj­na /septembra 2017. 19,00   (Kon­gres­na sala) Sve­ča­na aka­de­mi­ja u povo­du 30 godi­na Savje­to­va­nja i 20 bro­je­va časo­pi­sa Arhiv­ska prak­sa Uvod­no…

Raspis tema za savjetovanje ARHIVSKA PRAKSA 2015

ARHIV TUZLANSKOG KANTONA Tuz­la, 21.1.2015. Orga­ni­za­ci­oni odbor 28. među­na­rod­nog savje­to­va­nja „Arhiv­ska prak­sa 2015”,  je na sjed­ni­ci odr­ža­noj 20. janu­ara 2015. godi­ne, donio Odlu­ku o ras­pi­su tema za Savje­to­va­nje i to: Zašti­ta arhiv­ske i regis­tra­tur­ne gra­đe…

Savjetovanje arhivskih radnika Bosne i Hercegovine

Savje­to­va­nje arhiv­skih rad­ni­ka Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne, Hotel “Ero,“Mostar 4. — 6. lip­nja (juna) 2014. godi­ne tema: ARHIVSKI FONDOVI I ZBIRKE — STANJE, ZAŠTITA, OBRADA I KORIŠTENJE Pro­gram: 1. dan: (Hotel „Ero“ – Mos­tar) 17:00 —…