Savjetovanje arhivskih radnika Bosne i Hercegovine

Savje­to­va­nje arhiv­skih rad­ni­ka Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne,
Hotel “Ero,“Mostar

4. — 6. lip­nja (juna) 2014. godi­ne

mostartema:
ARHIVSKI FONDOVI I ZBIRKE — STANJE, ZAŠTITA, OBRADA I KORIŠTENJE

Pro­gram:

1. dan:
(Hotel „Ero“ – Mos­tar)

17:00 — 20:00 —  Regis­tra­ci­ja učes­ni­ka

2. dan:
(Hotel „Ero“ – Mos­tar)

9:30 — 10:00    Otva­ra­nje Kon­fe­ren­ci­je:

 • Obra­ća­nje doma­ći­na i orga­ni­za­to­ra
 • Obra­ća­nje pokro­vi­te­lja – Fede­ral­no minis­tar­stvo obra­zo­va­nja i nauke i Minis­tar­stvo obra­zo­va­nja i nauke HNK/Ž
 • Obra­ća­nje gos­ti­ju

10:00–10:45

 • Otva­ra­nje izlož­be „60 godi­na arhi­va u Tuz­li, Mos­ta­ru i Trav­ni­ku
 • Pro­mo­ci­ja 43. bro­ja „Glas­nik arhi­va i Arhi­vis­tič­kog udru­že­nja BiH
 • Pro­mo­ci­ja izda­nja bosan­sko­her­ce­go­vač­kih arhi­va

10:45–11:00     Kafe pauza

11:00–13:00     Izla­ga­nja:

 • Pre­gled sta­nja arhiv­skih fon­do­va i zbir­ki u arhi­vi­ma u BiH
  (dr. Izet Šabo­tić)
 •  Iskus­tva u izra­di Pre­gle­da arhiv­skih fon­do­va i zbir­ki Repu­bli­ke Hrvat­ske
  (dr. Vida Pav­li­ček)
 • Arhiv­ski fon­do­vi i istra­ži­va­nje u Arhi­vu Repu­bli­ke Srp­ske
  (mr. Goran Đuran)
 • Stru­kru­ra arhiv­skog fon­da Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne
  (dr. Azem Kožar)
 • Zna­čaj pred­stav­lja­nja arhiv­skih fon­do­va i zbir­ki i izra­de vodi­ča – iskus­tva Arhi­va TK
  (Sel­ma Isić)
 • Arhiv­ski fon­do­vi i zbir­ke ori­jen­tal­ne pro­ve­ni­jen­ci­je u BiH
  (mr. Sej­da­ija Gušić)
 • Arhiv­ski fond – o kri­te­ri­ji­ma za sti­ca­nje svoj­stva fon­da
  (Mile­na Gašić, Admir Neze­ro­vić)

12:30–14:00     Rad­ni ručak

15:30–18:00     Nas­ta­vak izla­ga­nja:

 • Arhiv­ski fon­do­vi i zbir­ke (fon­do­vi druš­tve­no-poli­tič­kih orga­ni­za­ci­ja Isto­rij­skog arhi­va Kikin­da)
  (mr. Jasmi­na Lati­no­vić)
 • Arhiv­ski fon­do­vi neka­daš­njih druš­tve­no-poli­ič­kih orga­ni­za­ci­ja –iz prak­se Isto­rij­skog arhi­va Gra­da Novog Sada   (Jugos­lav Velj­kov­ski)
 • Iz arhiv­skih fon­do­va Isto­rij­skog arhi­va u Uži­cu – Opšti­na 1839.–1918.
  (Mile­va Milo­še­vić, Ves­na Prlje­vić)
 • Fond „Sre­ski šeri­jat­ski sud Tuz­la 1929.–1941.“ – struk­tu­ra i sta­nje gra­đe
  (Esaf Lević)
 • Matič­ne knji­ge užič­kih crk­ve­nih paro­hi­ja
  (Zori­ca Arna­uto­vić)
 • Arhiv­ska gra­đa voj­nih sudo­va NOV-e i par­ti­zan­skih odre­da Slo­ve­ni­je i Jugos­lo­ven­ske armi­je
  (mr. Aida Ško­ro Babić)
 • Zbir­ke prim­lje­ne u arhiv u toku pre­uzi­ma­nja gra­đe iz pos­tup­ka ste­ča­ja 
  (Želj­ko Mar­ko­vić)

20:00                Zajed­nič­ka sve­ča­na veče­ra

3. dan:
(Hotel „Ero“ – Mos­tar)

9:00–11:00       Izla­ga­nja:

 • Pri­pre­ma i obra­da arhiv­skih fon­do­va i zbir­ki pri­je nji­ho­vog pre­no­sa u elek­tron­ske baze poda­ta­ka i nji­ho­va upo­tre­ba
  (mag. Zden­ka Semlič Rajh)
 • Obra­da arhiv­ske gra­đe u funk­ci­ji zašti­te u Držav­nom arhi­vu Crne Gore
  (mr. Mir­ja­na Kapi­so­da, Ste­van Radu­no­vić)
 • Kako naj­vred­ni­je arhiv­ske fon­do­ve i zbir­ke sta­vi­ti u funk­ci­ju kul­tur­nog menadž­men­ta arhi­va
  (dr. Ivo Ore­ško­vić)
 • Uti­caj sre­đe­nos­ti arhiv­skih fon­do­va i zbir­ki na kori­šte­nje arhiv­ske gra­đe
  (Hati­dža Feta­ha­gić)
 • Kori­šte­nje fon­do­va obra­zo­va­nja za potre­be istra­ži­va­ča i gra­đa­na na pri­mje­ru Arhi­va Tuz­lan­skog kan­to­na
  (Sane­ta Adro­vić)
 • Arhiv­ska oba­vi­jes­na poma­ga­la: obja­va na webu
  (Bran­ka Mol­nar)
 • Uprav­ne knji­ge kao onli­ne inven­ta­ri
  (Haris Zaimo­vić, Dra­gan Golu­bo­vić, Feđa Kule­no­vić)
 • Zna­čaj vanj­ske služ­be u pre­uzi­ma­nju regis­tra­tur­ski sre­đe­ne gra­đe za kori­šte­nje i sekun­dard­nu zašti­tu i obra­du
  (mr. Omer Zulić)
 • U kak­vom je sta­nju proš­lost? Arhiv­ska gra­đa za isto­ri­ju Bosan­ske Dubi­ce; pri­log meto­do­lo­gi­ji lokal­ne isto­ri­je
  (mr. Vla­dan Vuk­liš)
 • Neki poda­ci i zanim­lji­vos­ti iz popi­sa sta­nov­niš­tva u BiH iz 1910, godi­ne
  (Fuad Ohra­no­vić)
 • Olim­pij­ski pla­men u gra­đi His­to­rij­skog arhi­va Sara­je­vo – ste­pen ozbilj­nos­ti i zre­los­ti druš­tva u vri­je­me XIV ZOI ’84 Sara­je­vo
  (Adis Hodžić)

Disku­si­ja

Zaključ­ci

11.30–12.30        Skup­šti­na Arhi­vis­tič­kog udru­že­nja Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne