Category Archives: Nekategorizirano

Etički kodeks arhivista u Srbiji

Poz­na­va­nje, pro­ble­mi, pri­me­na Abs­trakt: U radu se pro­miš­lja o Etič­kom kodek­su arhi­vis­ta done­tom 1996. godi­ne na Među­na­rod­nom kon­gre­su arhi­vis­ta. Navo­de se neke od etič­kih dile­ma koje se mogu javi­ti u vezi sa arhiv­skom stru­kom. U…

Kako pisati znanstvene članke?

Zbog aktu­al­nos­ti tema­ti­ke, u cije­los­ti pre­no­si­mo čla­nak kole­gi­ce Ane Sla­vec. ADP Blog, Ana Sla­vec “Tipič­no znans­tve­ni čla­nak sli­je­di struk­tu­ru IMRAD (Intro­duc­ti­on, Met­hod, Resul­ts, and Dis­cu­ssi­on), to je Uvod, Meto­da, Rezul­ta­ti in Disku­si­ja. Osim toga su…

Rodoslovac — amater na vratima arhiva

Broj ama­te­ra, koji se zani­ma­ju za svo­je rodos­lov­ne podat­ke pa se zato obra­ća­ju arhiv­skim usta­no­va­ma, teško nam je toč­ni­je odre­di­ti. Zna se na pri­mjer da se broj istra­ži­va­ča rodos­lo­va među svim koris­ni­ci­ma Hrvat­skog držav­nog arhi­va…

Savjetovanje arhivskih radnika Bosne i Hercegovine

Savje­to­va­nje arhiv­skih rad­ni­ka Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne, Hotel “Ero,“Mostar 4. — 6. lip­nja (juna) 2014. godi­ne tema: ARHIVSKI FONDOVI I ZBIRKE — STANJE, ZAŠTITA, OBRADA I KORIŠTENJE Pro­gram: 1. dan: (Hotel „Ero“ – Mos­tar) 17:00 —…