Tag Archives: iseljenici

Rodoslovac — amater na vratima arhiva

Broj ama­te­ra, koji se zani­ma­ju za svo­je rodos­lov­ne podat­ke pa se zato obra­ća­ju arhiv­skim usta­no­va­ma, teško nam je toč­ni­je odre­di­ti. Zna se na pri­mjer da se broj istra­ži­va­ča rodos­lo­va među svim koris­ni­ci­ma Hrvat­skog držav­nog arhi­va…