Tag Archives: Srbija

Etički kodeks arhivista u Srbiji

Poz­na­va­nje, pro­ble­mi, pri­me­na Abs­trakt: U radu se pro­miš­lja o Etič­kom kodek­su arhi­vis­ta done­tom 1996. godi­ne na Među­na­rod­nom kon­gre­su arhi­vis­ta. Navo­de se neke od etič­kih dile­ma koje se mogu javi­ti u vezi sa arhiv­skom stru­kom. U…