Raspis tema za savjetovanje ARHIVSKA PRAKSA 2015

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Email -- 0 Flares ×

ARHIV TUZLANSKOG KANTONA
Tuz­la, 21.1.2015.

Orga­ni­za­ci­oni odbor 28. među­na­rod­nog savje­to­va­nja „Arhiv­ska prak­sa 2015”,  je na sjed­ni­ci odr­ža­noj 20. janu­ara 2015. godi­ne, donio Odlu­ku o ras­pi­su tema za Savje­to­va­nje i to:

  1. Zašti­ta arhiv­ske i regis­tra­tur­ne gra­đe u van­red­nim okol­nos­ti­ma,
  2. Evi­den­ci­je u oblas­ti kan­ce­la­rij­skog i arhiv­skog pos­lo­va­nja — zna­čaj i funk­ci­ja,
  3. Aktu­el­na pita­nja arhiv­ske teori­je i prak­se.

Ovim Ras­pi­som tema pozi­va­mo Vas da uzme­te učeš­će na 28. među­na­rod­nom savje­to­va­nju „Arhiv­ska prak­sa 2015”, pri­ja­vom nazi­va rada u okvi­ru jed­ne od zada­tih tema. U pri­ja­vi je potreb­no naves­ti: ime i pre­zi­me auto­ra, naziv i sje­di­šte institucije/ustanove iz koje autor dola­zi, naziv rada, ključ­ne rije­či, te saže­tak rada (do 500 zna­ko­va). Teme može­te pri­ja­vi­ti do 15. mar­ta 2015. godi­ne, u pisa­noj ili elek­tron­skoj for­mi, na adre­su:
Fra­nje Lede­ra br. 1,
75000 Tuz­la
Bos­na i Her­ce­go­vi­na
ili na: e-mail: arhiv.tk@)bih.net.ba

Pris­ti­gle pri­ja­ve raz­mo­tri­će Redak­ci­ja časo­pi­sa “Arhiv­ska prak­sa” i oba­vi­jes­ti­ti auto­re o rezul­ta­ti­ma oda­bi­ra pri­jav­lje­nih tema do 30. mar­ta 2015. godine.Naglašavamo da će pris­ti­gli i pri­hva­će­ni rado­vi za ovo­go­diš­nje Savje­to­va­nje i publi­ko­va­nje u časo­pi­su „Arhiv­ska prak­sa” br. 18., biti recen­zi­ra­ni, o ćemu ćete po pri­hva­ta­nju tema, dobi­ti podrob­ni­ja uput­stva za konač­nu struk­tu­ru rada.

Pla­ni­ra­no je da se Savje­to­va­nje odr­Zi u dane 24. i 25. sep­tem­bra 2015. godi­ne u Tuz­li, o čemu ćete biti nak­nad­no i bla­go­vre­me­no oba­vi­je­šte­ni.

S pošto­va­njem,

Pred­sjed­nik Orga­ni­za­ci­onog odbo­ra:
mr. sci. Omer Zulić