27. zborovanje Arhivskega društva Slovenije

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Email -- 0 Flares ×

Na seji Izvršnega odbora Arhivskega društva Slovenije, dne 4. decembra 2014, je obravnavanih predlaganih bil sprejet naslov teme 27. arhivskega zborovanja, ki bo potekalo 15. in 16. oktobra 2015 v sodelovanju z Zgodovinskim arhivom na Ptuju:

ARHIVI NA RAZPOTJU.

Ker je naslov teme zelo širok, smo ga omejili na dve aktualni podtemi.

1. Nova arhivska zakonodaja in njene posledice
Glede nove zakonodaje, ki je v veljavi od lanskeg a leta, se pojavlja kar nekaj vprašanj in nejasnosti. Prav je, da o tem spregovorijo tako pisci zakona, kot tudi izvajalci in ne nazadnje tudi uporabniki arhivskega gradiva. Vabimo referente k
predstavitvi pozitivnih in negativnih izkušenj pri izvajanju novele arhivskega zakona v praksi ter morebitne predloge sprememb posameznih zakonskih določb. Dobrodošle so izkušnje in predlogi na kateremkoli področju, zlasti pa na področju:
– izvajanja določb 65. in 66. člena ZVDAGA – A (dajanje arhivskega gradiva v uporabo v arhivski čitalnici)
– izvajanja zakonskih določb glede varstva digitalnega gradiva (notranja pravila, odbiranje, prevzemanje in hranjenje digitalnega gradiva ipd.)

2. Poklic arhivista v sodobnem času
Kot vse stvari v družbi, se tudi vloga in položaj arhivista skozi čas nenehno spreminjata. S pojavom digitalnega gradiva pa so spremembe na tem področju še večje in hitrejše. Referenti naj bi spregovorili o poklicu arhivista v današnjem času, predvsem z vidika njegovih delovnih nalog in s tem povezanih strokov nih kompetenc, pa tudi s stališča arhivista kot osebnosti o tem, kakšen status in položaj ima v današnji družbi v primerjavi z drugimi sorodnimi poklici ter kakšne, oziroma katere so danes delovne naloge arhivista, kako se izvajajo, katera znanja in izobraževanja potrebuje arhivist pri svojem delu in katera znanja bi bila danes najprimernejša za delovno mesto arhivista?

Ker se vse teme dotikajo vseh nas, vas vabimo k sodelovanju. Kratke povzetke referatov pošljite do četrtka, 12. februarja 2015, na elektronski naslov  Olga.Pivk@gov.si s pripisom »27. ZBOROVANJE ADS«. Uredniški odbor bo izmed prispelih prispevkov izbral referate in obvestil referente o izboru. Izbrani referenti morajo nato svoj referat oddati do ponedeljka, 18. maja 2015.

Sonja Jazbec, ADS