27. zborovanje Arhivskega društva Slovenije

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Email -- 0 Flares ×

Na seji Izvr­š­ne­ga odbo­ra Arhivskega društva Slovenije, dne 4. decem­bra 2014, je obrav­na­va­nih pred­la­ga­nih bil spre­jet nas­lov teme 27. arhiv­ske­ga zbo­ro­va­nja, ki bo pote­ka­lo 15. in 16. okto­bra 2015 v sode­lo­va­nju z Zgo­do­vin­skim arhi­vom na Ptu­ju:

ARHIVI NA RAZPOTJU.

Ker je nas­lov teme zelo širok, smo ga ome­ji­li na dve aktu­al­ni pod­te­mi.

1. Nova arhiv­ska zako­no­da­ja in nje­ne pos­le­di­ce
Gle­de nove zako­no­da­je, ki je v velja­vi od lan­skeg a leta, se pojav­lja kar nekaj vpra­šanj in nejas­nos­ti. Prav je, da o tem spre­go­vo­ri­jo tako pis­ci zako­na, kot tudi izva­jal­ci in ne nazad­nje tudi upo­rab­ni­ki arhiv­ske­ga gra­di­va. Vabi­mo refe­ren­te k
pred­sta­vi­tvi pozi­tiv­nih in nega­tiv­nih izku­šenj pri izva­ja­nju nove­le arhiv­ske­ga zako­na v prak­si ter more­bit­ne pred­lo­ge spre­memb posa­mez­nih zakon­skih določb. Dobro­doš­le so izkuš­nje in pred­lo­gi na kate­rem­ko­li podro­čju, zlas­ti pa na podro­čju:
— izva­ja­nja določb 65. in 66. čle­na ZVDAGA — A (daja­nje arhiv­ske­ga gra­di­va v upo­ra­bo v arhiv­ski čital­ni­ci)
— izva­ja­nja zakon­skih določb gle­de var­stva digi­tal­ne­ga gra­di­va (notra­nja pra­vi­la, odbi­ra­nje, prev­ze­ma­nje in hra­nje­nje digi­tal­ne­ga gra­di­va ipd.)

2. Pok­lic arhi­vis­ta v sodob­nem času
Kot vse stva­ri v druž­bi, se tudi vlo­ga in polo­žaj arhi­vis­ta sko­zi čas neneh­no spre­mi­nja­ta. S poja­vom digi­tal­ne­ga gra­di­va pa so spre­mem­be na tem podro­čju še večje in hitrej­še. Refe­ren­ti naj bi spre­go­vo­ri­li o pok­li­cu arhi­vis­ta v današ­njem času, pre­dv­sem z vidi­ka nje­go­vih delov­nih nalog in s tem pove­za­nih stro­kov nih kom­pe­tenc, pa tudi s sta­liš­ča arhi­vis­ta kot oseb­nos­ti o tem, kak­šen sta­tus in polo­žaj ima v današ­nji druž­bi v pri­mer­ja­vi z dru­gi­mi sorod­ni­mi pok­li­ci ter kak­š­ne, ozi­ro­ma kate­re so danes delov­ne nalo­ge arhi­vis­ta, kako se izva­ja­jo, kate­ra zna­nja in izo­bra­že­va­nja potre­bu­je arhi­vist pri svo­jem delu in kate­ra zna­nja bi bila danes naj­pri­mer­nej­ša za delov­no mes­to arhi­vis­ta?

Ker se vse teme doti­ka­jo vseh nas, vas vabi­mo k sode­lo­va­nju. Krat­ke pov­zet­ke refe­ra­tov poš­lji­te do četrt­ka, 12. febru­ar­ja 2015, na elek­tron­ski nas­lov  Olga.Pivk@gov.si s pri­pi­som »27. ZBOROVANJE ADS«. Ured­ni­ški odbor bo izmed pris­pe­lih pris­pev­kov izbral refe­ra­te in obves­til refe­ren­te o izbo­ru. Izbra­ni refe­ren­ti mora­jo nato svoj refe­rat odda­ti do pone­delj­ka, 18. maja 2015.

Sonja Jaz­bec, ADS