Tag Archives: zborovanje

27. zborovanje Arhivskega društva Slovenije

Na seji Izvr­š­ne­ga odbo­ra Arhivskega društva Slovenije, dne 4. decem­bra 2014, je obrav­na­va­nih pred­la­ga­nih bil spre­jet nas­lov teme 27. arhiv­ske­ga zbo­ro­va­nja, ki bo pote­ka­lo 15. in 16. okto­bra 2015 v sode­lo­va­nju z Zgo­do­vin­skim arhi­vom na…