Tag Archives: Arhiv Tuzlanskog kantona

Raspis tema za savjetovanje ARHIVSKA PRAKSA 2015

ARHIV TUZLANSKOG KANTONA Tuz­la, 21.1.2015. Orga­ni­za­ci­oni odbor 28. među­na­rod­nog savje­to­va­nja „Arhiv­ska prak­sa 2015”,  je na sjed­ni­ci odr­ža­noj 20. janu­ara 2015. godi­ne, donio Odlu­ku o ras­pi­su tema za Savje­to­va­nje i to: Zašti­ta arhiv­ske i regis­tra­tur­ne gra­đe…