Raspis tema za savjetovanje Arhivska praksa 2014

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Email -- 0 Flares ×

Broj: 134/2014.
Tuz­la, 3.2.2014.

PREDMET:  RASPIS TEMA ZA SAVJETOVANJE  ARHIVSKA PRAKSA 2014

Pošto­va­ni,

Orga­ni­za­ci­oni odbor 27. među­na­rod­nog savje­to­va­nja  Arhiv­ska prak­sa 2014  je na sjed­ni­ci odr­ža­noj 3. febru­ara 2014. godi­ne, donio Odlu­ku o ras­pi­su tema za Savje­to­va­nje i to:

1.    Vanj­ska služ­ba arhi­va,
2.    Pros­tor i opre­ma za smje­štaj arhiv­ske i regis­tra­tur­ne gra­đe,
3.    Aktu­el­na pita­nja arhiv­ske teori­je i prak­se

Ovim Ras­pi­som tema pozi­va­mo Vas da uzme­te učeš­će na 27. među­na­rod­nom savje­to­va­nju Arhiv­ska prak­sa 2014 , pri­ja­vom nazi­va rada u okvi­ru jed­ne od zada­tih tema. U pri­ja­vi je potreb­no naves­ti: ime i pre­zi­me auto­ra, naziv i sje­di­šte institucije/ustanove iz koje autor dola­zi, naziv rada, ključ­ne rije­či, te saže­tak rada (do 500 zna­ko­va). Teme može­te pri­ja­vi­ti do 15. mar­ta 2014. godi­ne u pisa­noj ili elek­tron­skoj for­mi, na adre­su:

JU ARHIV TUZLANSKOG KANTONA TUZLA
Fra­nje Lede­ra br. 1,
75000 Tuz­la
Bos­na i Her­ce­go­vi­na

ili na: e-mail: arhiv.tk@bih.net.ba

Pris­ti­gle pri­ja­ve raz­mo­tri­će Redak­ci­ja časo­pi­sa  Arhiv­ska prak­sa  i oba­vi­jes­ti­ti auto­re o rezul­ta­ti­ma oda­bi­ra do 30. mar­ta 2014. godi­ne.
Nagla­ša­va­mo da će pris­ti­gli i pri­hva­će­ni rado­vi za ovo­go­diš­nje Savje­to­va­nje i publi­ko­va­nje u časo­pi­su „Arhiv­ska prak­sa“ br. 17., biti recen­zi­ra­ni, o čemu ćete po pri­hva­ta­nju tema, dobi­ti podrob­ni­ja uput­stva za konač­nu struk­tu­ru rada.
Pla­ni­ra­no je da se Savje­to­va­nje odr­ži u dane 25. i 26. sep­tem­bra 2014. godi­ne u Hote­lu „Tuz­la“ u Tuz­li, o čemu ćete biti bla­go­vre­me­no oba­vi­je­šte­ni.

S pošto­va­njem,

Pred­sjed­nik  Orga­ni­za­ci­onog odbo­ra
mr. sc. Omer Zulić