Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Email -- 0 Flares ×

Među­na­rod­na kon­fe­ren­ci­ja
Teh­nič­ni in vse­bin­ski pro­ble­mi kla­sič­ne­ga in elek­tron­ske­ga arhi­vi­ra­nja
Hotel Radin,
Raden­ci od 2. do 4. trav­nja 2014.

http://www.pokarh-mb.si/si/s/17/posvetovanje-radenci.html

Orga­ni­za­tor  Pokra­jin­ski arhiv Mari­bor pozi­va na među­na­rod­nu kon­fe­ren­ci­ju koja i ove godi­ne dono­si mno­go aktu­al­nih i zanim­lji­vih tema iz podru­čja kla­sič­no­ga i elek­tro­nič­ko­ga arhi­vi­ra­nja.

Ove će godi­ne Raden­ci biti doma­ćin struč­nja­ci­ma i znans­tve­ni­ci­ma iz 12 europ­skih zema­lja (Slo­ve­ni­je, Aus­tri­je, Švi­car­ske, Ita­li­je, Fran­cu­ske, Bel­gi­je, Madžar­ske, Rumunj­ske, Hrvat­ske, Srbi­je, Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne i Koso­va).
Na kon­fe­ren­ci­ji će biti zas­tup­lje­ne slje­de­će teme:

  •   novo arhiv­sko zako­no­dav­s­tvo,
  •   zašti­ta autor­skih pra­va i osob­nih poda­ta­ka u kla­sič­nom i e-oko­li­šu
  •   kla­si­fi­ka­cij­ski pla­no­vi i nji­ho­va pri­mje­na,
  •   arhi­vi­ra­nje i pohra­na doku­men­ta­ci­je stva­ra­te­lja u ste­ča­ju ili lik­vi­da­ci­ji,
  •   pre­uzi­ma­nje i arhi­vi­ra­nje inter­net­skih sadr­ža­ja,
  •   pri­mje­na arhiv­skih stan­dar­da, popi­si­va­nje arhiv­sko­ga gra­di­va i nje­go­va upo­ra­ba,
  •   e-arhi­vi­ra­nje i rele­vant­ni stan­dar­di,
  •   pri­mje­ri iz prak­se (e-doku­men­ti, pri­pre­ma za pre­da­ju).

Pro­gram kon­fe­ren­ci­je s pri­jav­ni­com i upu­ta­ma za pri­ja­vu : http://www.pokarh-mb.si/si/s/86/program-s-prijavnico.html