Tag Archives: Radenci

Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja

Med­na­rod­na kon­fe­ren­ca Teh­nič­ni in vse­bin­ski pro­ble­mi kla­sič­ne­ga in elek­tron­ske­ga arhi­vi­ra­nja Raden­ci, 5. — 7. april 2017 Hotel Radin / Raden­ci Let­na med­na­rod­na kon­fe­ren­ca, ki jo Pokra­jin­ski arhiv Mari­bor tra­di­ci­onal­no orga­ni­zi­ra v Hote­lu Radin v Raden­cih,…

Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja

Među­na­rod­na kon­fe­ren­ci­ja Teh­nič­ni in vse­bin­ski pro­ble­mi kla­sič­ne­ga in elek­tron­ske­ga arhi­vi­ra­nja Hotel Radin, Raden­ci od 2. do 4. trav­nja 2014. http://www.pokarh-mb.si/si/s/17/posvetovanje-radenci.html Orga­ni­za­tor  Pokra­jin­ski arhiv Mari­bor pozi­va na među­na­rod­nu kon­fe­ren­ci­ju koja i ove godi­ne dono­si mno­go aktu­al­nih…