Tag Archives: mednarodna konferenca

Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja

Med­na­rod­na kon­fe­ren­ca Teh­nič­ni in vse­bin­ski pro­ble­mi kla­sič­ne­ga in elek­tron­ske­ga arhi­vi­ra­nja Raden­ci, 5. — 7. april 2017 Hotel Radin / Raden­ci Let­na med­na­rod­na kon­fe­ren­ca, ki jo Pokra­jin­ski arhiv Mari­bor tra­di­ci­onal­no orga­ni­zi­ra v Hote­lu Radin v Raden­cih,…