Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Email -- 0 Flares ×

radenci_2017

Med­na­rod­na kon­fe­ren­ca
Teh­nič­ni in vse­bin­ski pro­ble­mi kla­sič­ne­ga in elek­tron­ske­ga arhi­vi­ra­nja
Raden­ci, 5. — 7. april 2017
Hotel Radin / Raden­ci

Let­na med­na­rod­na kon­fe­ren­ca, ki jo Pokra­jin­ski arhiv Mari­bor tra­di­ci­onal­no orga­ni­zi­ra v Hote­lu Radin v Raden­cih, pote­ka že več kot 35 let. Vsa­ko leto zdru­žu­je stro­kov­nja­ke stro­kov­nja­ke s podro­čja arhi­vis­ti­ke, doku­men­ta­lis­ti­ke, uprav­lja­nja z gra­di­vom in vse, ki se tako ali dru­ga­če ukvar­ja­jo z arhi­vis­ti­ko in uprav­lja­njem z doku­men­tar­nim in arhiv­skim gra­di­vom in želi­jo sle­di­ti novos­tim na tem znans­tve­nem in stro­kov­nem podro­čju. Kon­fe­ren­ca pri­na­ša novos­ti na podro­čju teore­tič­nih osnov arhiv­ske zna­nos­ti in doku­men­ta­lis­ti­ke, stro­kov­nih pos­top­kov, razi­sko­va­nja, stan­dar­dov, smer­nic, dobre prak­se, pro­jek­tov in pro­gra­mov.
Med­na­rod­na kon­fe­ren­ca bo leta 2017 pote­ka­la od 5. do 7. apri­la. V treh dneh se bodo pred­sta­vi­li stro­kov­nja­ki s podro­čja arhiv­ske in sorod­nih dejav­nos­ti, ki so nas sez­na­ni­li z naj­no­vej­ši­mi doga­ja­nji in izkuš­nja­mi iz prak­se.
Razpis tem in nji­hov izbor je že kon­čan. Pri­prav­lja se pro­gram kon­fe­ren­ce.

http://www.pokarh-mb.si/si/p/45/konferenca-v-radencih.html