Tag Archives: Arhivistika

Želela sem v muzej!

Inter­v­ju s mag. Nadom Čibej, direk­to­ri­com Pokra­jin­ske­ga arhi­va Koper V arhi­vu sem zapos­le­na 19 let. Kot mla­den­ka sem žele­la štu­di­ra­ti umet­nos­t­no zgo­do­vi­no in zgo­do­vi­no, pa sem se potem odlo­či­la za samos­toj­no zgo­do­vi­no. Žele­la sem v…

In, ne! Arhivistika ni dolgočasna veda!

Zgo­do­vin­ski arhiv Ljub­lja­na 2010. je godi­ne napra­vio svoj film o arhi­vu pod nas­lo­vom Arhi­vis­ti­ka ni dol­go­čas­na veda (Arhi­vis­ti­ka nije dosad­na zna­nost). Pro­duk­ci­ju i sce­na­rij fil­ma pot­pi­su­je kole­gi­ca Mar­ja­na Kos dok je kos­ce­na­rist i mon­ta­žer Žiga…