Tag Archives: Dražen Kušen

Otvoreno pismo predsjedniku Hrvatskoga sabora

Pošto­va­ni gos­po­di­ne pred­sjed­ni­če Hrvat­sko­ga sabo­ra, pošto­va­ni zas­tup­ni­ci u Hrvat­skom sabo­ru, u hrvat­skoj jav­nos­ti se 4. velja­če 2017. izne­na­da u medij­skom pros­to­ru poja­vi­la infor­ma­ci­ja kako su ovih dana upra­vo dovr­še­ne izmje­ne „Zako­na o držav­nom arhi­vu“ koje…

IV. kongres hrvatskih arhivista

U Opa­ti­ji je 22.–25. lis­to­pa­da 2013. godi­ne odr­žan IV. KONGRES HRVATSKIH ARHIVISTA pod nas­lo­vom „ARHIVI I POLITIKA“. Orga­ni­za­tor Kon­gre­sa Hrvat­sko arhi­vis­tič­ko druš­tvo i doma­ćin Kon­gre­sa Držav­ni arhiv u Rije­ci, oku­pi­li su na Kon­gre­su pre­ko dvi­je…