Tag Archives: HAD

Poziv za sudjelovanje na 47. savjetovanju HAD-a

Pred­met: Poziv za sudje­lo­va­nje na 47. savje­to­va­nju HAD-a — čla­no­vi­ma Hrvat­skog arhi­vis­tič­kog druš­tva — dje­lat­ni­ci­ma u arhiv­skoj stru­ci — zain­te­re­si­ra­nim struč­nim i znans­tve­nim dje­lat­ni­ci­ma Pošto­va­ne kole­gi­ce i kole­ge, na skup­šti­ni Hrvat­skog arhi­vis­tič­kog druš­tva odr­ža­noj 24.…

IV. kongres hrvatskih arhivista

U Opa­ti­ji je 22.–25. lis­to­pa­da 2013. godi­ne odr­žan IV. KONGRES HRVATSKIH ARHIVISTA pod nas­lo­vom „ARHIVI I POLITIKA“. Orga­ni­za­tor Kon­gre­sa Hrvat­sko arhi­vis­tič­ko druš­tvo i doma­ćin Kon­gre­sa Držav­ni arhiv u Rije­ci, oku­pi­li su na Kon­gre­su pre­ko dvi­je…