Tag Archives: savjetovanje

Poziv za sudjelovanje na 47. savjetovanju HAD-a

Pred­met: Poziv za sudje­lo­va­nje na 47. savje­to­va­nju HAD-a — čla­no­vi­ma Hrvat­skog arhi­vis­tič­kog druš­tva — dje­lat­ni­ci­ma u arhiv­skoj stru­ci — zain­te­re­si­ra­nim struč­nim i znans­tve­nim dje­lat­ni­ci­ma Pošto­va­ne kole­gi­ce i kole­ge, na skup­šti­ni Hrvat­skog arhi­vis­tič­kog druš­tva odr­ža­noj 24.…