Poziv za sudjelovanje na 47. savjetovanju HAD-a

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Email -- 0 Flares ×

Pred­met: Poziv za sudje­lo­va­nje na 47. savje­to­va­nju HAD-a
— čla­no­vi­ma Hrvat­skog arhi­vis­tič­kog druš­tva
— dje­lat­ni­ci­ma u arhiv­skoj stru­ci
— zain­te­re­si­ra­nim struč­nim i znans­tve­nim dje­lat­ni­ci­ma

Pošto­va­ne kole­gi­ce i kole­ge,

na skup­šti­ni Hrvat­skog arhi­vis­tič­kog druš­tva odr­ža­noj 24. lis­to­pa­da 2013. u Opa­ti­ji, odlu­če­no je da se slje­de­će  savje­to­va­nje HAD-a odr­ži u suor­ga­ni­za­ci­ji s Držav­nim arhi­vom u Vuko­va­ru. Pred­sjed­niš­tvo HAD-a je na svom sas­tan­ku odr­ža­nom 25. stu­de­no­ga 2013. doni­je­lo odlu­ku da se 47. savje­to­va­nje s temom “Dos­tup­nost arhiv­sko­ga gra­di­va” odr­ži od 22. do 24. lis­to­pa­da 2014. u Vin­kov­ci­ma.
Savje­to­va­nje će se odvi­ja­ti u neko­li­ko ple­nar­nih sjed­ni­ca, a kroz sre­diš­nju temu raz­ra­đe­nu u više pro­gram­skih cje­li­na:

1. ZAKONSKI OKVIRI DOSTUPNOSTI GRADIVA

- arhiv­ski pro­pi­si i pra­vo na pris­tup infor­ma­ci­ja­ma
— Zakon o pra­vu na pris­tup infor­ma­ci­ja­ma
— Zakon o taj­nos­ti poda­ta­ka
— Zakon o zašti­ti osob­nih poda­ta­ka
— Zakon o autor­skom pra­vu i srod­nim pra­vi­ma
— hrvat­ska arhiv­ska legis­la­ti­va u kon­tek­s­tu pro­pi­sa EU

2. ARHIVI I KORISNICI

- oče­ki­va­nja koris­ni­ka / moguć­nos­ti arhi­va
— sre­đe­nost arhiv­skih fon­do­va i zbir­ki u arhi­vi­ma i nji­ho­va pokri­ve­nost oba­vi­jes­nim poma­ga­li­ma
— kva­li­te­ta oba­vi­jes­nih poma­ga­la kao pre­du­vjet dos­tup­nos­ti
— pro­ble­mi u prak­si pri kori­šte­nju gra­di­va s ogra­ni­če­nji­ma u dos­tup­nos­ti (osob­ni podat­ci, zašti­ta pri­vat­nos­ti, kla­si­fi­ci­ra­ni podat­ci, autor­ska i srod­na pra­va)

3. DOSTUPNOST GRADIVA U ONLINE OKRUŽENJU
4. DOSTUPNOST GRADIVA IZVAN ARHIVA
— dos­tup­nost gra­di­va kod stva­ra­te­lja i ima­te­lja
— dos­tup­nost gra­di­va u near­hiv­skim baštin­skim ins­ti­tu­ci­ja­ma
— dos­tup­nost gra­di­va među­na­rod­nih orga­ni­za­ci­ja u RH
— gra­di­vo u ino­zem­nim arhi­vi­ma od zna­če­nja za RH i nje­go­va dos­tup­nost

5. DOSTUPNOST U KRIZNIM SITUACIJAMA (RATNI UVJETI)
6. DOSTUPNOST I KORIŠTENJE ARHIVSKOGA GRADIVA U KONTEKSTU PROFESIONALNIH ETIČKIH NAČELA

Moli­mo Vas da nam do 1. ožuj­ka 2014. na e-mail adre­su had@arhiv.hr dos­ta­vi­te pri­jed­lo­ge Vaših izla­ga­nja s nas­lo­vom i sažet­kom izla­ga­nja (1 kar­ti­ca tek­s­ta / max. 1800 zna­ko­va s praz­ni­na­ma). Uko­li­ko Pro­gram­ski odbor pri­hva­ti izla­ga­nje (o čemu ćete biti oba­vi­je­šte­ni do 17. ožuj­ka), kona­čan tekst izla­ga­nja (pri­prem­ljen za obja­vu u Zbor­ni­ku koji će biti tiskan do počet­ka Savje­to­va­nja u lis­to­pa­du) tre­ba dos­ta­vi­ti naj­kas­ni­je do 1. svib­nja 2014. Pre­dvi­đe­no tra­ja­nje izla­ga­nja je 15 minu­ta.

Srda­čan poz­drav,
u ime Orga­ni­za­cij­skog odbo­ra
dr. sc. Dra­žen Kušen, pred­sjed­nik, v.r.