Tag Archives: Borut Batagelj

Prešeren, kultura i olimpijski duh

Govor direk­to­ra Zgo­do­vin­skog arhi­va Celje na sre­diš­njoj sve­ča­nos­ti povo­dom pros­la­ve Slo­ven­sko­ga kul­tur­nog praz­ni­ka, odr­žan u Veli­koj dvo­ra­ni Narod­nog doma Celje 6. velja­če 2014. godi­ne //http://www.zac.si/2014/02/07/preseren-in-olimpijski-duh-govor-direktorja-arhiva-na-slovesnosti-ob-kulturnem-prazniku-v-celju/// Spo­što­va­ni gos­pod župan, Celjan­ke, Celja­ni, zapos­le­ni in samo­za­pos­le­ni v kul­tu­ri,…

IV. kongres hrvatskih arhivista

U Opa­ti­ji je 22.–25. lis­to­pa­da 2013. godi­ne odr­žan IV. KONGRES HRVATSKIH ARHIVISTA pod nas­lo­vom „ARHIVI I POLITIKA“. Orga­ni­za­tor Kon­gre­sa Hrvat­sko arhi­vis­tič­ko druš­tvo i doma­ćin Kon­gre­sa Držav­ni arhiv u Rije­ci, oku­pi­li su na Kon­gre­su pre­ko dvi­je…