Tag Archives: kultura

Međunarodna konferencija “Arhivi u kriznim vremenima”

Arhiv­sko druš­tvo Slo­ve­ni­je u surad­nji s Arhi­vom Repu­bli­ke Slo­ve­ni­je, Hrvat­skim arhi­vis­tič­kim druš­tvom, Arhi­vis­tič­kim udruženjem/udrugom Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne te Druš­tvom arhiv­skih rad­ni­ka Voj­vo­di­ne orga­ni­zi­ra Među­na­rod­nu kon­fe­ren­ci­ju i Okru­gli stol arhi­vis­ta iz Slo­ve­ni­je, Hrvat­ske, Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne…

Prešeren, kultura i olimpijski duh

Govor direk­to­ra Zgo­do­vin­skog arhi­va Celje na sre­diš­njoj sve­ča­nos­ti povo­dom pros­la­ve Slo­ven­sko­ga kul­tur­nog praz­ni­ka, odr­žan u Veli­koj dvo­ra­ni Narod­nog doma Celje 6. velja­če 2014. godi­ne //http://www.zac.si/2014/02/07/preseren-in-olimpijski-duh-govor-direktorja-arhiva-na-slovesnosti-ob-kulturnem-prazniku-v-celju/// Spo­što­va­ni gos­pod župan, Celjan­ke, Celja­ni, zapos­le­ni in samo­za­pos­le­ni v kul­tu­ri,…