Tag Archives: Gordana Slanček

Arhivska pedagogija i rad s učenicima u Državnom arhivu u Slavonskom Brodu

Držav­ni arhiv u Sla­von­skom Bro­du sura­đu­je s uče­ni­ci­ma osnov­nih i sred­njih ško­la, stu­den­ti­ma i na taj način se uklju­čio u novu kul­tur­nu poli­ti­ku više  okre­nu­tu  jav­nos­ti. Ova­kav  način rada je samo jedan dio  surad­nje Arhi­va…

IV. kongres hrvatskih arhivista

U Opa­ti­ji je 22.–25. lis­to­pa­da 2013. godi­ne odr­žan IV. KONGRES HRVATSKIH ARHIVISTA pod nas­lo­vom „ARHIVI I POLITIKA“. Orga­ni­za­tor Kon­gre­sa Hrvat­sko arhi­vis­tič­ko druš­tvo i doma­ćin Kon­gre­sa Držav­ni arhiv u Rije­ci, oku­pi­li su na Kon­gre­su pre­ko dvi­je…