Tag Archives: etički kodeks

Otvoreno pismo predsjedniku Hrvatskoga sabora

Pošto­va­ni gos­po­di­ne pred­sjed­ni­če Hrvat­sko­ga sabo­ra, pošto­va­ni zas­tup­ni­ci u Hrvat­skom sabo­ru, u hrvat­skoj jav­nos­ti se 4. velja­če 2017. izne­na­da u medij­skom pros­to­ru poja­vi­la infor­ma­ci­ja kako su ovih dana upra­vo dovr­še­ne izmje­ne „Zako­na o držav­nom arhi­vu“ koje…

Korisnik: mjera dileme “perfekcionizam vs. realitet”

Ovim izla­ga­njem se poku­ša­lo pred­sta­vi­ti mogu­će vrste koris­ni­ka, komu­ni­ka­ci­ju u pro­ce­su rje­ša­va­nja koris­nič­kog zah­tje­va, eti­ku rada infor­ma­cij­skog spe­ci­ja­lis­te, te pro­ble­ma­ti­zi­ra­ti pita­nje orga­ni­za­ci­je zna­nja u real­nim uvje­ti­ma našeg druš­tva. 1. UVOD — POJAŠNJENJE NASLOVA IZLAGANJA: Teza:…