Korisnik: mjera dileme “perfekcionizam vs. realitet”

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Email -- 0 Flares ×

Ovim izlaganjem se pokušalo predstaviti moguće vrste korisnika, komunikaciju u procesu rješavanja korisničkog zahtjeva, etiku rada informacijskog specijaliste, te problematizirati pitanje organizacije znanja u realnim uvjetima našeg društva.

1. UVOD – POJAŠNJENJE NASLOVA IZLAGANJA:

Teza: korisnik = mjera poslovanja

U pozadini svake teze, uključujući i znanstvena istraživanja stoji neka ideologija/svjetonazor. Često se ono što se nekad smatralo ispravnim, danas znanstveno dokazano zna da nije tako. Npr. mnoga velika dostignuća u medicini su pokleknula pred onim što nudi sasvim jednostavna i jeftina preventivna medicina i osnovna zdravstvena zaštita. Osobni je izbor i pravo tko će što izabrati po pitanju osobnog dobra. Malo drugačija je situacija kad se radi o “društvenom dobru”. Kod “društvenog dobra”, a to uključuje i poslove svih struka koje se bave organizacijom znanja, pogreške u planiranju i izvedbi nisu tako brzo vidljive kao npr. u mostogradnji ili medicini, jer treba duže vremena “da pacijent umre”.

2. PROBLEMATIZIRANJE PITANJA ORGANIZACIJE ZNANJA U  REALNIM  UVJETIMA NAŠEG DRUŠTVA:

Perfekcionizam (vrsnost) u poslovanju … “preslikavanje” uzora iz najrazvijenijih društava … znanost / praksa … standardizacija / zakoni
Realitet … statistički pokazatelji za RH (GBP, nepismeni, s osnovnom školom, stopa nataliteta, dodatna izobrazba, (ne)uporaba relacijskih baza  …)
Dilema … što i kako učiniti dostupnim, sad i za budućnost
Pogled na RH iz Hidre http://www.hidra.hr … razvojni stupnjevi Hidre… Hidra u “sustavu” organizacije znanja… natjecanje/institucionalizirani oblici

3. MOGUĆE VRSTE KORISNIKA:

Dvije grupe korisnika za područje javnih službenih informacijskih izvora.
Pasivnim načinom zakonski se regulira mjera dostupnosti informacija u posjedu tijela vlasti ukoliko ih građanin saminicijativno traži. Npr. Zakon o pravu na pristup informacijama –  FOI anglosaksonske i skandinavske zemlje – Švedska 18.st.!

Aktivnim načinom država ili bilo koji drugi oblik administrativnog udruživanja koja mogu biti i na lokalnoj, područnoj ili međunarodnoj razini daje svoje dokumente na uvid javnosti u depozitarnim knjižnicama i putem weba (e-government). Npr. Zakon o knjižnicama, čl.38 i 39 o obveznom primjerku službenih publikacija) – Francuska, USA, međunarodne organizacije –OUN, Unesco, EU, VE ..

Pravni akti koji omogućavaju pristup informacijama u posjedu tijela javne vlasti:

Propisi Republike Hrvatske:

 • Ustav Republike Hrvatske. // Narodne novine 41(2001); 55(2001).
 • Zakon o ustanovama. //  Narodne novine 76(1993); 47(1999).
 • Zakon o državnoj statistici. // Narodne novine 52(1994).
 • Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva. // Službeni list SFRJ 22(1978); 18(1988); Narodne novine 53(1991); 26(1993).
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima. // Narodne novine 105(1997); 64(2000).
 • Zakon o knjižnicama. // Narodne novine 105(1997); 5(1998); 104(2000).
 • Zakon o medijima // Narodne novine 59(2004)
 • Zakon o pravu na pristup informacijama // Narodne novine 172(2003)
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka // Narodne novine 103(2003)
 • Zakon o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji. // Narodne novine 96(2001);
 • Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji. // Narodne novine 17(2001).
 • Zakon o sustavu državne uprave. // Narodne novine 75(1993); 92(1996); 48(1999); 15(2000); 59(2001).
 • Zakon o zaštiti tajnosti podataka. // Narodne novine 108(1996).
 • Zakon o državnim službenicima i namještenicima. // Narodne novine 27(2001).
 • Zakon o obrani. // Narodne novine 74(1993).
 • Zakon o općem upravnom postupku. // Službeni list SFRJ 47(1986); Narodne novine 53(1991); 103(1996).
 • Zakon o upravnim sporovima. // Službeni list SFRJ 4(1977); 36(1977); Narodne novine 53(1991); 9(1992); 77(1992).
 • Zakon o sudovima. Narodne novine 3(1994); 115(1997); 131(1997); 129(2000).
 • Zakon o pučkom pravobranitelju. // Narodne novine 60(1992).
 • Zakon o sustavu državne uprave. // Narodne novine 75(1993); 92(1996); 48(1999); 15(2000); 59(2001).
 •  Zakon o telekomunikacijama. // Narodne novine 76(1999); 128(1999); 68(2001); 109(2001).
 • Zakon o zaštiti okoliša. // Narodne novine 82(1994); 128(1999).
 • Zakon o javnoj nabavi. // Narodne novine 117(2001).
 • Zakon o istražnim povjerenstvima. // Narodne novine 24(1996).
 • Uredba o Hrvatskoj informacijsko-dokumentacijskoj referalnoj agenciji. // Narodne novine 43(1994); 32(2001).
 • Uredba o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Hrvatske informacijsko-dokumentacijske referalne agencije. // Narodne novine 70(2001).
 • Uredba o uredskom poslovanju. // Narodne novine 38(1987); 49(1987); 38(1988); 42(1988).
 • Uredba o načinu pohranjivanja i posebnim mjerama tehničke zaštite posebnih kategorija osobnih podataka // Narodne novine 139(2004)
 • Popis tijela javne vlasti //Narodne novine 146(2004), 152(2004)
 • Pravilnik o čuvanju službene tajne i oslobađanju od dužnosti čuvanja službene tajne (u organima unutrašnjih poslova). // Narodne novine 11(1973). Zakon o policiji. // Narodne novine 129(2000).
 • Pravilnik o korištenju arhivskog gradiva. // Narodne novine 67(1999).
 • Pravilnik o zaštiti tajnosti podataka u poslovanju REGOS-a. // Narodne novine 10(2002).
 • Poslovnik Vlade Republike Hrvatske. // Narodne novine 107(2000); 24(2001).
 • Poslovnik Hrvatskog sabora. // Narodne novine 9(2001); 117(2001).
 • Odluka o Stručnoj službi Hrvatskog sabora. // Narodne novine 94(2001).
 • Statut Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. // Narodne novine 16(2002); 24(2002).

Međunarodni sporazumi:

 • Zaključci o prihvaćanju akata Savjeta Europe o slobodi izražavanja i informiranja. // Narodne novine 7(1991).
 • Konvencija o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda. // Narodne novine. Međunarodni ugovori 18(1997); 6(1999); 8(1999).
 • Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima. // Narodne novine. Međunarodni ugovori 12(1993); 7(1995).

Korisnici! Tko ste? Što trebate?
http://www.scils.rutgers.edu/~tefko/NSK_report_94.pdf

Studija korisnika i korištenja NSK 1994., objavljeno 1999.  Danas?
Korisnik …. izvor informacija
Sadašnji i potencijalni korisnici
Udžbenik iz logike za gimnazije – empirizam

4. KOMUNIKACIJA U PROCESU RJEŠAVANJA  KORISNIČKOG ZAHTJEVA:

Red u entropiji ?
Briga o korisniku…. Briga o zaposlenicima … pitanje motivacije i ostvarivanje ciljeva
Što treba znati da biste  “ono što radite dobro radili bolje”:   http://www.zaadz.com
Odgoj “olimpijskih timova” (motivacija, hrana, odmaranje…)  www.stephanieburns.com/articles/
Publikacija i plakati Ministarstva zdravstva:
„Naša ljubaznost početak je svakog liječenja : komunikacijske vještine u radu zdravstvenih djelatnika : priručnik“
„…. Kvaliteta komunikacije nije samo civilizacijska tekovina uljudnog ponašanja …. o njoj velikim dijelom ovisi i uspjeh našeg posla“

Što se postiže kvalitetnom (empatijskom) komunikacijom: pokazujemo da cijenimo ljude, poboljšavamo osobne i profesionalne odnose, potičemo svoj osobni razvoj i sazrijevanje, potičemo samopoštovanje bolesnika, stječemo povjerenje i poštovanje bolesnika bolji odnosi i suradnja s kolegama, snažnija motivacija za posao, bolji radni rezultati, veće osobno zadovoljstvo s poslom, povećava se uspješnost liječenja, skraćuje se trajanje liječenja, ubrzava se bolesnikov oporavak….
1. …i ima manje tužbi protiv liječnika
2. …empatiju se ne može “odglumiti”

Drago nam je da ste bili ljubazni, ali sad bismo trebali korisne informacije !

Šesnaest nevladinih udruga uključujući i HKD je pripremalo Zakon o pravu na pristup informacijama. Usprkos intervencijama (pisanim) – “Službenik za informiranje” – nepoznato zanimanje … tko će obavljati te poslove?
Prijedlog: “služba za informacijsko-dokumentacijske poslove”

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Članak 22.
(1) Tijelo javne vlasti obvezno je radi osiguravanja pristupa informacijama donijeti odluku kojom će odrediti posebnu službenu osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: službenik za informiranje).
(2) Tijelo javne vlasti obvezno je upoznati javnost sa službenim podacima o službeniku za informiranje, kao i o načinu njegova rada.
(3) Službenik za informiranje:

 1. obavlja poslove rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija, sukladno svom unutarnjem ustroju,
 2. unapređuje način obrade, klasificiranja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti,
 3. osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih ovim Zakonom.

(4) Tijelo javne vlasti posebnom odlukom ustrojit će katalog informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire, a koji sadrži sistematizirani pregled informacija s opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguravanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup.
(5) Službenik za informiranje poduzima sve radnje i mjere potrebne radi urednog vođenja kataloga, a za što je neposredno odgovoran čelniku tijela javne vlasti.

ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE

Članak 23.
Službenik za informiranje koji u dobroj vjeri, a radi točnog i potpunog obavješćivanja javnosti, izvan granica svojih ovlasti omogući pristup određenoj informaciji, ne može biti pozvan na odgovornost ako pristup takvoj informaciji ne podliježe ograničenjima iz članka 8. ovoga Zakona.

IZUZECI OD PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA:
IZUZECI I NJIHOVO TRAJANJE

Članak 8.
(1) Tijela javne vlasti uskratit će pravo na pristup informaciji ako je informacija zakonom ili na osnovi kriterija utvrđenih zakonom proglašena državnom, vojnom, službenom, profesionalnom ili poslovnom tajnom ili ako je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.
(2) Tijela javne vlasti mogu uskratiti pravo na pristup informaciji ako postoje osnove sumnje da bi njezino objavljivanje:

 1. onemogućilo poduzimanje mjera i radnji radi sprječavanja i otkrivanja kažnjivih djela ili radi progona počinitelja kažnjivih djela,
 2. onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvr¬šenje sudske odluke ili kazne,
 3. onemogućilo rad tijela koji vrše upravni nadzor, odnosno nadzor zakonitosti,
 4. izazvalo ozbiljnu štetu za život, zdravlje, sigurnost ljudi ili za okoliš,
 5. onemogućilo provođenje gospodarske ili monetarne politike,
 6. ugrozilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka autora ili vlasnika.

(3) Informacije kojima se uskraćuje pravo na pristup iz razloga navedenih u stavku 2. točki 6. ovoga članka postaju dostupne javnosti kada to odredi onaj kome bi objavljivanjem informacija mogla biti uzrokovana šteta, ali najduže u roku od 20 godina od dana kada je informacija nastala, osim ako zakonom ili drugim propisom nije određen duži rok.
(4) Tijela javne vlasti odobrit će pristup u one dijelove informacije koji se s obzirom na prirodu svog sadržaja mogu objaviti.
(5) Informacije su dostupne javnosti nakon što prestanu razlozi navedeni u ovom članku prema kojima tijelo javne vlasti uskraćuje pravo na pristup informaciji.

zaneta1

5. ETIKA RADA INFORMACIJSKOG SPECIJALISTE

Etički kodeks Hrvatskog knjižničarskog društva http://www.hkdrustvo.hr/hr/eticki_kodeks/

Etičkim kodeksom Hrvatskoga knjižničarskog društva određuju se temeljna pravila ponašanja koja obvezuju djelatnike u knjižničarskoj struci. Kodeks treba upoznati nove članove struke s pravilima profesionalnog ponašanja, podsjetiti iskusne knjižničare na njihovu profesionalnu odgovornost pred javnošću te potvrditi u javnosti povjerenje u struku. Hrvatsko knjižničarsko društvo poziva knjižnične djelatnike da se u svom radu rukovode načelima navedenim u ovom kodeksu:

 1. Najviša razina profesionalnog djelovanja u skladu s odgovarajućim međunarodnim i domaćim stručnim normama radi unapređivanja knjižničarske djelatnosti.
 2. Razvoj i očuvanje intelektualnih sloboda pojedinaca te zaštita osnovnih demokratskih načela šire društvene zajednice.
 3. Priznavanje prava na znanje i neometan pristup informacijama za sve.
 4. Dostupnost različitih vrsta građe i izvora za sve skupine korisnika.
 5. Poštivanje autorskog prava.
 6. Poštivanje privatnosti korisnika.
 7. Zaštita i promicanje domaće i svjetske kulturne baštine.

Knjižnični djelatnici provođenje navedenih općih načela osiguravaju kroz profesionalno djelovanje zalažući se u svom radu posebno za:
– jednak pristup informacijama za sve korisnike bez obzira na njihova osobna obilježja, posebne potrebe, spol, nacionalnu pripadnost, vjeru, političko opredjeljenje i društveni status
– primjenu profesionalne prosudbe, bez utjecaja političkih, moralnih i vjerskih gledišta ili materijalnog interesa
– suprotstavljanje i neprihvaćanje bilo kojeg oblika cenzure
– poštivanje prava na povjerljivost i anonimnost korisnika
– stalno stručno usavršavanje i doživotno učenje
– profesionalno uključivanje u nastavni, znanstveni i kulturni život svoje sredine
– suradnju i kolegijalan odnos s pripadnicima svoje i srodnih struka
– čuvanje ugleda, dostojanstva i integriteta struke.

Hrvatsko knjižničarsko društvo osigurava svojim članovima punu potporu u provođenju ovog Kodeksa, pružajući im primijenjenu zaštitu u primjeni načela Kodeksa. Za primjenu i poštivanje Kodeksa nadležno je Etičko povjerenstvo u skladu sa Statutom Hrvatskoga knjižničarskog društva.

6. UMJESTO ZAKLJUČKA : PITANJA I NEKE MOŽDA KORISNE ADRESE

Međunarodni ugovori RH ?

Međunarodni ugovori kao dodaci službenim listovima država kojima je RH pravna sljednica. Te publikacije, naročito one starije (početak 20. st.) su u jako lošem stanju i treba ih hitno mikrofilmirati/digitalizirati.

Mikrofilmiranje najvrjednijeg i digitaliziranje potrošnog ?… BANKE

Tinka Katić, Digitalizacija stare građe VBH http://www.hkdrustvo.hr/vjesnik/files/Katic.pdf

Političke stranke … prijedlog zakona (-)
Arhiviranje dokumenata političke stranke?

Članak 11.
(1) Dokumenti iz članka 10. stavka 2. ovog zakona te drugi programski dokumenti (rezolucije, deklaracije, političke povelje i slično) i dokumenti političke stranke značajni za višestranački politički sustav Republike Hrvatske smatraju se privatnim arhivskim i registraturnim gradivom od interesa za Republiku Hrvatsku, koje ima njezinu osobitu zaštitu.
(2) Arhivsku službu u odnosu na arhivsko i registraturno gradivo političke stranke obavljaju Hrvatski državni arhiv odnosno područni državni arhivi i arhivi jednica lokalne samouprave u skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima.
(3) Na političku stranku, kao stvaratelja i imatelja privatnog arhivskog i registraturnog gradiva iz stavka 1. ovog članka, neposredno se primjenjuju odredbe Zakona o arhivskom gradivu i arhivima i odredbe drugih mjerodavnih propisa.

Sređeni dokumenti su ulaznica u EU.

Organizirani pristup informacijskim izvorima službenih tijela …. temelj pravne države.
Temelj organiziranog pristupa… propis kojim se definira urudžbeni broj  (još uvijek vrijedi stari sa Savez pionira …sic !) … važno za svaku normizaciju – oblik klasifikacije …Uredba o uredskom poslovanju

Studij ?

Što mi mislimo o sebi? Što se radi (predmet)? Zašto se radi (misija)? Kako se radi (zanat)? Što drugi (neki) misle o nama?
… savjetnik u državnom tijelu suspendiran na mjesto arhivara …  (Večernji list )

Neke možda korisne adrese:

Narodne novine :

E-učenje / korištenje informacijskih izvora:

 • http://www.sussex.ac.uk/library/infosuss/credits.shtml
 • http://www.vts.rdn.ac.uk/tutorial/ict
 • http://tilt.lib.utsystem.edu/
 • http://tip.uwyo.edu/intro1.htm

UNESCO

 • Charter on the Preservation of Digital Heritage  15 October 2003 : http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=17721&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
 • Gudelines for the preservation of digital heritage: http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001300/130071e.pdf

EUROVOC

 • http://www.hidra.hr/eurovoc/eurovoc1.htm

(Izlaganje je održano 27. studenoga 2004. na 1. ZAD – danu)

One thought on “Korisnik: mjera dileme “perfekcionizam vs. realitet”