Korisnik: mjera dileme “perfekcionizam vs. realitet”

Ovim izla­ga­njem se poku­ša­lo pred­sta­vi­ti mogu­će vrste koris­ni­ka, komu­ni­ka­ci­ju u pro­ce­su rje­ša­va­nja koris­nič­kog zah­tje­va, eti­ku rada infor­ma­cij­skog spe­ci­ja­lis­te, te pro­ble­ma­ti­zi­ra­ti pita­nje orga­ni­za­ci­je zna­nja u real­nim uvje­ti­ma našeg druš­tva.

1. UVOD — POJAŠNJENJE NASLOVA IZLAGANJA:

Teza: koris­nik = mje­ra pos­lo­va­nja

U poza­di­ni sva­ke teze, uklju­ču­ju­ći i znans­tve­na istra­ži­va­nja sto­ji neka ideologija/svjetonazor. Čes­to se ono što se nekad sma­tra­lo isprav­nim, danas znans­tve­no doka­za­no zna da nije tako. Npr. mno­ga veli­ka dos­tig­nu­ća u medi­ci­ni su pok­lek­nu­la pred onim što nudi sasvim jed­nos­tav­na i jef­ti­na pre­ven­tiv­na medi­ci­na i osnov­na zdrav­s­tve­na zašti­ta. Osob­ni je izbor i pra­vo tko će što iza­bra­ti po pita­nju osob­nog dobra. Malo dru­ga­či­ja je situ­aci­ja kad se radi o “druš­tve­nom dobru”. Kod “druš­tve­nog dobra”, a to uklju­ču­je i pos­lo­ve svih stru­ka koje se bave orga­ni­za­ci­jom zna­nja, pogre­ške u pla­ni­ra­nju i izved­bi nisu tako brzo vid­lji­ve kao npr. u mos­to­grad­nji ili medi­ci­ni, jer tre­ba duže vre­me­na “da paci­jent umre”.

2. PROBLEMATIZIRANJE PITANJA ORGANIZACIJE ZNANJA U  REALNIM  UVJETIMA NAŠEG DRUŠTVA:

Per­fek­ci­oni­zam (vrs­nost) u pos­lo­va­nju … “pres­li­ka­va­nje” uzo­ra iz naj­ra­zvi­je­ni­jih dru­šta­va … zna­nost / prak­sa … stan­dar­di­za­ci­ja / zako­ni
Reali­tet … sta­tis­tič­ki poka­za­te­lji za RH (GBP, nepi­sme­ni, s osnov­nom ško­lom, sto­pa nata­li­te­ta, dodat­na izo­braz­ba, (ne)uporaba rela­cij­skih baza  …)
Dile­ma … što i kako uči­ni­ti dos­tup­nim, sad i za buduć­nost
Pogled na RH iz Hidre http://www.hidra.hr … razvoj­ni stup­nje­vi Hidre… Hidra u “sus­ta­vu” orga­ni­za­ci­je zna­nja… natjecanje/institucionalizirani obli­ci

3. MOGUĆE VRSTE KORISNIKA:

Dvi­je gru­pe koris­ni­ka za podru­čje jav­nih služ­be­nih infor­ma­cij­skih izvo­ra.
Pasiv­nim nači­nom zakon­ski se regu­li­ra mje­ra dos­tup­nos­ti infor­ma­ci­ja u posje­du tije­la vlas­ti uko­li­ko ih gra­đa­nin sami­ni­ci­ja­tiv­no tra­ži. Npr. Zakon o pra­vu na pris­tup infor­ma­ci­ja­ma –  FOI anglo­sak­son­ske i skan­di­nav­ske zem­lje – Šved­ska 18.st.!

Aktiv­nim nači­nom drža­va ili bilo koji dru­gi oblik admi­nis­tra­tiv­nog udru­ži­va­nja koja mogu biti i na lokal­noj, područ­noj ili među­na­rod­noj razi­ni daje svo­je doku­men­te na uvid jav­nos­ti u depo­zi­tar­nim knjiž­ni­ca­ma i putem weba (e-gover­n­ment). Npr. Zakon o knjiž­ni­ca­ma, čl.38 i 39 o obvez­nom pri­mjer­ku služ­be­nih publi­ka­ci­ja) – Fran­cu­ska, USA, među­na­rod­ne orga­ni­za­ci­je –OUN, Unes­co, EU, VE ..

Prav­ni akti koji omo­gu­ća­va­ju pris­tup infor­ma­ci­ja­ma u posje­du tije­la jav­ne vlas­ti:

Pro­pi­si Repu­bli­ke Hrvat­ske:

 • Ustav Repu­bli­ke Hrvat­ske. // Narod­ne novi­ne 41(2001); 55(2001).
 • Zakon o usta­no­va­ma. //  Narod­ne novi­ne 76(1993); 47(1999).
 • Zakon o držav­noj sta­tis­ti­ci. // Narod­ne novi­ne 52(1994).
 • Zakon o evi­den­ci­ja­ma u oblas­ti zdrav­s­tva. // Služ­be­ni list SFRJ 22(1978); 18(1988); Narod­ne novi­ne 53(1991); 26(1993).
 • Zakon o arhiv­skom gra­di­vu i arhi­vi­ma. // Narod­ne novi­ne 105(1997); 64(2000).
 • Zakon o knjiž­ni­ca­ma. // Narod­ne novi­ne 105(1997); 5(1998); 104(2000).
 • Zakon o medi­ji­ma // Narod­ne novi­ne 59(2004)
 • Zakon o pra­vu na pris­tup infor­ma­ci­ja­ma // Narod­ne novi­ne 172(2003)
 • Zakon o zašti­ti osob­nih poda­ta­ka // Narod­ne novi­ne 103(2003)
 • Zakon o Hrvat­skoj izvje­štaj­noj novin­skoj agen­ci­ji. // Narod­ne novi­ne 96(2001);
 • Zakon o Hrvat­skoj radi­ote­le­vi­zi­ji. // Narod­ne novi­ne 17(2001).
 • Zakon o sus­ta­vu držav­ne upra­ve. // Narod­ne novi­ne 75(1993); 92(1996); 48(1999); 15(2000); 59(2001).
 • Zakon o zašti­ti taj­nos­ti poda­ta­ka. // Narod­ne novi­ne 108(1996).
 • Zakon o držav­nim služ­be­ni­ci­ma i namje­šte­ni­ci­ma. // Narod­ne novi­ne 27(2001).
 • Zakon o obra­ni. // Narod­ne novi­ne 74(1993).
 • Zakon o općem uprav­nom pos­tup­ku. // Služ­be­ni list SFRJ 47(1986); Narod­ne novi­ne 53(1991); 103(1996).
 • Zakon o uprav­nim spo­ro­vi­ma. // Služ­be­ni list SFRJ 4(1977); 36(1977); Narod­ne novi­ne 53(1991); 9(1992); 77(1992).
 • Zakon o sudo­vi­ma. Narod­ne novi­ne 3(1994); 115(1997); 131(1997); 129(2000).
 • Zakon o puč­kom pra­vo­bra­ni­te­lju. // Narod­ne novi­ne 60(1992).
 • Zakon o sus­ta­vu držav­ne upra­ve. // Narod­ne novi­ne 75(1993); 92(1996); 48(1999); 15(2000); 59(2001).
 •  Zakon o tele­ko­mu­ni­ka­ci­ja­ma. // Narod­ne novi­ne 76(1999); 128(1999); 68(2001); 109(2001).
 • Zakon o zašti­ti oko­li­ša. // Narod­ne novi­ne 82(1994); 128(1999).
 • Zakon o jav­noj naba­vi. // Narod­ne novi­ne 117(2001).
 • Zakon o istraž­nim povje­rens­tvi­ma. // Narod­ne novi­ne 24(1996).
 • Ured­ba o Hrvat­skoj infor­ma­cij­sko-doku­men­ta­cij­skoj refe­ral­noj agen­ci­ji. // Narod­ne novi­ne 43(1994); 32(2001).
 • Ured­ba o unu­tar­njem ustroj­stvu i nači­nu rada Hrvat­ske infor­ma­cij­sko-doku­men­ta­cij­ske refe­ral­ne agen­ci­je. // Narod­ne novi­ne 70(2001).
 • Ured­ba o ured­skom pos­lo­va­nju. // Narod­ne novi­ne 38(1987); 49(1987); 38(1988); 42(1988).
 • Ured­ba o nači­nu pohra­nji­va­nja i poseb­nim mje­ra­ma teh­nič­ke zašti­te poseb­nih kate­go­ri­ja osob­nih poda­ta­ka // Narod­ne novi­ne 139(2004)
 • Popis tije­la jav­ne vlas­ti //Narodne novi­ne 146(2004), 152(2004)
 • Pra­vil­nik o čuva­nju služ­be­ne taj­ne i oslo­ba­đa­nju od duž­nos­ti čuva­nja služ­be­ne taj­ne (u orga­ni­ma unu­traš­njih pos­lo­va). // Narod­ne novi­ne 11(1973). Zakon o poli­ci­ji. // Narod­ne novi­ne 129(2000).
 • Pra­vil­nik o kori­šte­nju arhiv­skog gra­di­va. // Narod­ne novi­ne 67(1999).
 • Pra­vil­nik o zašti­ti taj­nos­ti poda­ta­ka u pos­lo­va­nju REGOS-a. // Narod­ne novi­ne 10(2002).
 • Pos­lov­nik Vla­de Repu­bli­ke Hrvat­ske. // Narod­ne novi­ne 107(2000); 24(2001).
 • Pos­lov­nik Hrvat­skog sabo­ra. // Narod­ne novi­ne 9(2001); 117(2001).
 • Odlu­ka o Struč­noj služ­bi Hrvat­skog sabo­ra. // Narod­ne novi­ne 94(2001).
 • Sta­tut Hrvat­skog zavo­da za zdrav­s­tve­no osi­gu­ra­nje. // Narod­ne novi­ne 16(2002); 24(2002).

Među­na­rod­ni spo­ra­zu­mi:

 • Zaključ­ci o pri­hva­ća­nju aka­ta Savje­ta Euro­pe o slo­bo­di izra­ža­va­nja i infor­mi­ra­nja. // Narod­ne novi­ne 7(1991).
 • Konven­ci­ja o zašti­ti ljud­skih pra­va i temelj­nih slo­bo­da. // Narod­ne novi­ne. Među­na­rod­ni ugo­vo­ri 18(1997); 6(1999); 8(1999).
 • Među­na­rod­ni pakt o gra­đan­skim i poli­tič­kim pra­vi­ma. // Narod­ne novi­ne. Među­na­rod­ni ugo­vo­ri 12(1993); 7(1995).

Koris­ni­ci! Tko ste? Što tre­ba­te?
http://www.scils.rutgers.edu/~tefko/NSK_report_94.pdf

Stu­di­ja koris­ni­ka i kori­šte­nja NSK 1994., objav­lje­no 1999.  Danas?
Koris­nik …. izvor infor­ma­ci­ja
Sadaš­nji i poten­ci­jal­ni koris­ni­ci
Udž­be­nik iz logi­ke za gim­na­zi­je — empi­ri­zam

4. KOMUNIKACIJA U PROCESU RJEŠAVANJA  KORISNIČKOG ZAHTJEVA:

Red u entro­pi­ji ?
Bri­ga o koris­ni­ku…. Bri­ga o zapos­le­ni­ci­ma … pita­nje moti­va­ci­je i ostva­ri­va­nje cilje­va
Što tre­ba zna­ti da bis­te  “ono što radi­te dobro radi­li bolje”:   http://www.zaadz.com
Odgoj “olim­pij­skih timo­va” (moti­va­ci­ja, hra­na, odma­ra­nje…)  www.stephanieburns.com/articles/
Publi­ka­ci­ja i pla­ka­ti Minis­tar­stva zdrav­s­tva:
„Naša lju­baz­nost poče­tak je sva­kog lije­če­nja : komu­ni­ka­cij­ske vje­šti­ne u radu zdrav­s­tve­nih dje­lat­ni­ka : pri­ruč­nik“
„…. Kva­li­te­ta komu­ni­ka­ci­je nije samo civi­li­za­cij­ska teko­vi­na uljud­nog pona­ša­nja …. o njoj veli­kim dije­lom ovi­si i uspjeh našeg pos­la“

Što se pos­ti­že kva­li­tet­nom (empa­tij­skom) komu­ni­ka­ci­jom: poka­zu­je­mo da cije­ni­mo lju­de, pobolj­ša­va­mo osob­ne i pro­fe­si­onal­ne odno­se, poti­če­mo svoj osob­ni razvoj i saz­ri­je­va­nje, poti­če­mo samo­po­što­va­nje boles­ni­ka, stje­če­mo povje­re­nje i pošto­va­nje boles­ni­ka bolji odno­si i surad­nja s kole­ga­ma, snaž­ni­ja moti­va­ci­ja za posao, bolji rad­ni rezul­ta­ti, veće osob­no zado­volj­stvo s pos­lom, pove­ća­va se uspješ­nost lije­če­nja, skra­ću­je se tra­ja­nje lije­če­nja, ubr­za­va se boles­ni­kov opo­ra­vak….
1. …i ima manje tuž­bi pro­tiv liječ­ni­ka
2. …empa­ti­ju se ne može “odglu­mi­ti”

Dra­go nam je da ste bili lju­baz­ni, ali sad bismo tre­ba­li koris­ne infor­ma­ci­je !

Šes­na­est nev­la­di­nih udru­ga uklju­ču­ju­ći i HKD je pri­pre­ma­lo Zakon o pra­vu na pris­tup infor­ma­ci­ja­ma. Uspr­kos inter­ven­ci­ja­ma (pisa­nim) — “Služ­be­nik za infor­mi­ra­nje” – nepoz­na­to zani­ma­nje … tko će obav­lja­ti te pos­lo­ve?
Pri­jed­log: “služ­ba za infor­ma­cij­sko-doku­men­ta­cij­ske pos­lo­ve”

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Čla­nak 22.
(1) Tije­lo jav­ne vlas­ti obvez­no je radi osi­gu­ra­va­nja pris­tu­pa infor­ma­ci­ja­ma doni­je­ti odlu­ku kojom će odre­di­ti poseb­nu služ­be­nu oso­bu mje­ro­dav­nu za rje­ša­va­nje ostva­ri­va­nja pra­va na pris­tup infor­ma­ci­ja­ma (u dalj­njem tek­s­tu: služ­be­nik za infor­mi­ra­nje).
(2) Tije­lo jav­ne vlas­ti obvez­no je upoz­na­ti jav­nost sa služ­be­nim poda­ci­ma o služ­be­ni­ku za infor­mi­ra­nje, kao i o nači­nu nje­go­va rada.
(3) Služ­be­nik za infor­mi­ra­nje:

 1. obav­lja pos­lo­ve rje­ša­va­nja poje­di­nač­nih zah­tje­va i redo­vi­tog objav­lji­va­nja infor­ma­ci­ja, suk­lad­no svom unu­tar­njem ustro­ju,
 2. una­pre­đu­je način obra­de, kla­si­fi­ci­ra­nja, čuva­nja i objav­lji­va­nja infor­ma­ci­ja koje su sadr­ža­ne u služ­be­nim doku­men­ti­ma koji se odno­se na rad tije­la jav­ne vlas­ti,
 3. osi­gu­ra­va neo­p­hod­nu pomoć pod­no­si­te­lji­ma zah­tje­va u vezi s ostva­ri­va­njem pra­va utvr­đe­nih ovim Zako­nom.

(4) Tije­lo jav­ne vlas­ti poseb­nom odlu­kom ustro­jit će kata­log infor­ma­ci­ja koje posje­du­je, ras­po­la­že ili nad­zi­re, a koji sadr­ži sis­te­ma­ti­zi­ra­ni pre­gled infor­ma­ci­ja s opi­som sadr­ža­ja, namje­nom, nači­nom osi­gu­ra­va­nja i vre­me­nom ostva­ri­va­nja pra­va na pris­tup.
(5) Služ­be­nik za infor­mi­ra­nje podu­zi­ma sve rad­nje i mje­re potreb­ne radi ured­nog vođe­nja kata­lo­ga, a za što je nepo­sred­no odgo­vo­ran čel­ni­ku tije­la jav­ne vlas­ti.

ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE

Čla­nak 23.
Služ­be­nik za infor­mi­ra­nje koji u dobroj vje­ri, a radi toč­nog i pot­pu­nog oba­vješ­ći­va­nja jav­nos­ti, izvan gra­ni­ca svo­jih ovlas­ti omo­gu­ći pris­tup odre­đe­noj infor­ma­ci­ji, ne može biti pozvan na odgo­vor­nost ako pris­tup tak­voj infor­ma­ci­ji ne pod­li­je­že ogra­ni­če­nji­ma iz član­ka 8. ovo­ga Zako­na.

IZUZECI OD PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA:
IZUZECI I NJIHOVO TRAJANJE

Čla­nak 8.
(1) Tije­la jav­ne vlas­ti uskra­tit će pra­vo na pris­tup infor­ma­ci­ji ako je infor­ma­ci­ja zako­nom ili na osno­vi kri­te­ri­ja utvr­đe­nih zako­nom pro­gla­še­na držav­nom, voj­nom, služ­be­nom, pro­fe­si­onal­nom ili pos­lov­nom taj­nom ili ako je zašti­će­na zako­nom kojim se ure­đu­je podru­čje zašti­te osob­nih poda­ta­ka.
(2) Tije­la jav­ne vlas­ti mogu uskra­ti­ti pra­vo na pris­tup infor­ma­ci­ji ako pos­to­je osno­ve sum­nje da bi nje­zi­no objav­lji­va­nje:

 1. one­mo­gu­ći­lo podu­zi­ma­nje mje­ra i rad­nji radi sprje­ča­va­nja i otkri­va­nja kaž­nji­vih dje­la ili radi pro­go­na poči­ni­te­lja kaž­nji­vih dje­la,
 2. one­mo­gu­ći­lo učin­ko­vi­to, neo­vis­no i nepris­tra­no vođe­nje sud­skog, uprav­nog ili dru­gog prav­no ure­đe­nog pos­tup­ka, izvr¬šenje sud­ske odlu­ke ili kaz­ne,
 3. one­mo­gu­ći­lo rad tije­la koji vrše uprav­ni nad­zor, odnos­no nad­zor zako­ni­tos­ti,
 4. iza­zva­lo ozbilj­nu šte­tu za život, zdrav­lje, sigur­nost lju­di ili za oko­liš,
 5. one­mo­gu­ći­lo pro­vo­đe­nje gos­po­dar­ske ili mone­tar­ne poli­ti­ke,
 6. ugro­zi­lo pra­vo inte­lek­tu­al­nog vlas­niš­tva, osim u slu­ča­ju izri­či­to­ga pisa­nog pris­tan­ka auto­ra ili vlas­ni­ka.

(3) Infor­ma­ci­je koji­ma se uskra­ću­je pra­vo na pris­tup iz raz­lo­ga nave­de­nih u stav­ku 2. toč­ki 6. ovo­ga član­ka pos­ta­ju dos­tup­ne jav­nos­ti kada to odre­di onaj kome bi objav­lji­va­njem infor­ma­ci­ja mogla biti uzro­ko­va­na šte­ta, ali naj­du­že u roku od 20 godi­na od dana kada je infor­ma­ci­ja nas­ta­la, osim ako zako­nom ili dru­gim pro­pi­som nije odre­đen duži rok.
(4) Tije­la jav­ne vlas­ti odo­brit će pris­tup u one dije­lo­ve infor­ma­ci­je koji se s obzi­rom na pri­ro­du svog sadr­ža­ja mogu obja­vi­ti.
(5) Infor­ma­ci­je su dos­tup­ne jav­nos­ti nakon što pres­ta­nu raz­lo­zi nave­de­ni u ovom član­ku pre­ma koji­ma tije­lo jav­ne vlas­ti uskra­ću­je pra­vo na pris­tup infor­ma­ci­ji.

zaneta1

5. ETIKA RADA INFORMACIJSKOG SPECIJALISTE

Etič­ki kodeks Hrvat­skog knjiž­ni­čar­skog druš­tva http://www.hkdrustvo.hr/hr/eticki_kodeks/

Etič­kim kodek­som Hrvat­sko­ga knjiž­ni­čar­skog druš­tva odre­đu­ju se temelj­na pra­vi­la pona­ša­nja koja obve­zu­ju dje­lat­ni­ke u knjiž­ni­čar­skoj stru­ci. Kodeks tre­ba upoz­na­ti nove čla­no­ve stru­ke s pra­vi­li­ma pro­fe­si­onal­nog pona­ša­nja, pod­sje­ti­ti iskus­ne knjiž­ni­ča­re na nji­ho­vu pro­fe­si­onal­nu odgo­vor­nost pred jav­noš­ću te pot­vr­di­ti u jav­nos­ti povje­re­nje u stru­ku. Hrvat­sko knjiž­ni­čar­sko druš­tvo pozi­va knjiž­nič­ne dje­lat­ni­ke da se u svom radu ruko­vo­de nače­li­ma nave­de­nim u ovom kodek­su:

 1. Naj­vi­ša razi­na pro­fe­si­onal­nog dje­lo­va­nja u skla­du s odgo­va­ra­ju­ćim među­na­rod­nim i doma­ćim struč­nim nor­ma­ma radi una­pre­đi­va­nja knjiž­ni­čar­ske dje­lat­nos­ti.
 2. Razvoj i oču­va­nje inte­lek­tu­al­nih slo­bo­da poje­di­na­ca te zašti­ta osnov­nih demo­krat­skih nače­la šire druš­tve­ne zajed­ni­ce.
 3. Priz­na­va­nje pra­va na zna­nje i neo­me­tan pris­tup infor­ma­ci­ja­ma za sve.
 4. Dos­tup­nost raz­li­či­tih vrsta gra­đe i izvo­ra za sve sku­pi­ne koris­ni­ka.
 5. Pošti­va­nje autor­skog pra­va.
 6. Pošti­va­nje pri­vat­nos­ti koris­ni­ka.
 7. Zašti­ta i pro­mi­ca­nje doma­će i svjet­ske kul­tur­ne bašti­ne.

Knjiž­nič­ni dje­lat­ni­ci pro­vo­đe­nje nave­de­nih općih nače­la osi­gu­ra­va­ju kroz pro­fe­si­onal­no dje­lo­va­nje zala­žu­ći se u svom radu poseb­no za:
— jed­nak pris­tup infor­ma­ci­ja­ma za sve koris­ni­ke bez obzi­ra na nji­ho­va osob­na obi­ljež­ja, poseb­ne potre­be, spol, naci­onal­nu pri­pad­nost, vje­ru, poli­tič­ko opre­dje­lje­nje i druš­tve­ni sta­tus
— pri­mje­nu pro­fe­si­onal­ne pro­sud­be, bez utje­ca­ja poli­tič­kih, moral­nih i vjer­skih gle­di­šta ili mate­ri­jal­nog inte­re­sa
— suprot­stav­lja­nje i nepri­hva­ća­nje bilo kojeg obli­ka cen­zu­re
— pošti­va­nje pra­va na povjer­lji­vost i ano­nim­nost koris­ni­ka
— stal­no struč­no usa­vr­ša­va­nje i doži­vot­no uče­nje
— pro­fe­si­onal­no uklju­či­va­nje u nas­tav­ni, znans­tve­ni i kul­tur­ni život svo­je sre­di­ne
— surad­nju i kole­gi­ja­lan odnos s pri­pad­ni­ci­ma svo­je i srod­nih stru­ka
— čuva­nje ugle­da, dos­to­jans­tva i inte­gri­te­ta stru­ke.

Hrvat­sko knjiž­ni­čar­sko druš­tvo osi­gu­ra­va svo­jim čla­no­vi­ma punu pot­po­ru u pro­vo­đe­nju ovog Kodek­sa, pru­ža­ju­ći im pri­mi­je­nje­nu zašti­tu u pri­mje­ni nače­la Kodek­sa. Za pri­mje­nu i pošti­va­nje Kodek­sa nad­lež­no je Etič­ko povje­rens­tvo u skla­du sa Sta­tu­tom Hrvat­sko­ga knjiž­ni­čar­skog druš­tva.

6. UMJESTO ZAKLJUČKA : PITANJA I NEKE MOŽDA KORISNE ADRESE

Među­na­rod­ni ugo­vo­ri RH ?

Među­na­rod­ni ugo­vo­ri kao doda­ci služ­be­nim lis­to­vi­ma drža­va koji­ma je RH prav­na sljed­ni­ca. Te publi­ka­ci­je, naro­či­to one sta­ri­je (poče­tak 20. st.) su u jako lošem sta­nju i tre­ba ih hit­no mikrofilmirati/digitalizirati.

Mikro­fil­mi­ra­nje naj­v­rjed­ni­jeg i digi­ta­li­zi­ra­nje potroš­nog ?… BANKE

Tin­ka Katić, Digi­ta­li­za­ci­ja sta­re gra­đe VBH http://www.hkdrustvo.hr/vjesnik/files/Katic.pdf

Poli­tič­ke stran­ke … pri­jed­log zako­na (-)
Arhi­vi­ra­nje doku­me­na­ta poli­tič­ke stran­ke?

Čla­nak 11.
(1) Doku­men­ti iz član­ka 10. stav­ka 2. ovog zako­na te dru­gi pro­gram­ski doku­men­ti (rezo­lu­ci­je, dek­la­ra­ci­je, poli­tič­ke pove­lje i slič­no) i doku­men­ti poli­tič­ke stran­ke zna­čaj­ni za višes­tra­nač­ki poli­tič­ki sus­tav Repu­bli­ke Hrvat­ske sma­tra­ju se pri­vat­nim arhiv­skim i regis­tra­tur­nim gra­di­vom od inte­re­sa za Repu­bli­ku Hrvat­sku, koje ima nje­zi­nu oso­bi­tu zašti­tu.
(2) Arhiv­sku služ­bu u odno­su na arhiv­sko i regis­tra­tur­no gra­di­vo poli­tič­ke stran­ke obav­lja­ju Hrvat­ski držav­ni arhiv odnos­no područ­ni držav­ni arhi­vi i arhi­vi jed­ni­ca lokal­ne samo­upra­ve u skla­du sa Zako­nom o arhiv­skom gra­di­vu i arhi­vi­ma.
(3) Na poli­tič­ku stran­ku, kao stva­ra­te­lja i ima­te­lja pri­vat­nog arhiv­skog i regis­tra­tur­nog gra­di­va iz stav­ka 1. ovog član­ka, nepo­sred­no se pri­mje­nju­ju odred­be Zako­na o arhiv­skom gra­di­vu i arhi­vi­ma i odred­be dru­gih mje­ro­dav­nih pro­pi­sa.

Sre­đe­ni doku­men­ti su ulaz­ni­ca u EU.

Orga­ni­zi­ra­ni pris­tup infor­ma­cij­skim izvo­ri­ma služ­be­nih tije­la …. temelj prav­ne drža­ve.
Temelj orga­ni­zi­ra­nog pris­tu­pa… pro­pis kojim se defi­ni­ra urudž­be­ni broj  (još uvi­jek vri­je­di sta­ri sa Savez pioni­ra …sic !) … važ­no za sva­ku nor­mi­za­ci­ju — oblik kla­si­fi­ka­ci­je …Ured­ba o ured­skom pos­lo­va­nju

Stu­dij ?

Što mi mis­li­mo o sebi? Što se radi (pred­met)? Zašto se radi (misi­ja)? Kako se radi (zanat)? Što dru­gi (neki) mis­le o nama?
… savjet­nik u držav­nom tije­lu sus­pen­di­ran na mjes­to arhi­va­ra …  (Večer­nji list )

Neke možda koris­ne adre­se:

Narod­ne novi­ne :

E-uče­nje / kori­šte­nje infor­ma­cij­skih izvo­ra:

 • http://www.sussex.ac.uk/library/infosuss/credits.shtml
 • http://www.vts.rdn.ac.uk/tutorial/ict
 • http://tilt.lib.utsystem.edu/
 • http://tip.uwyo.edu/intro1.htm

UNESCO

 • Char­ter on the Pre­ser­va­ti­on of Digi­tal Heri­ta­ge  15 Octo­ber 2003 : http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=17721&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
 • Gude­li­nes for the pre­ser­va­ti­on of digi­tal heri­ta­ge: http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001300/130071e.pdf

EUROVOC

 • http://www.hidra.hr/eurovoc/eurovoc1.htm

(Izla­ga­nje je odr­ža­no 27. stu­de­no­ga 2004. na 1. ZAD — danu)

One thought on “Korisnik: mjera dileme “perfekcionizam vs. realitet”