Tag Archives: SIRAnet

26. zborovanje Arhivskoga društva Slovenije

26. zbo­ro­va­nje Arhiv­sko­ga druš­tva Slo­ve­ni­je odr­ža­lo se 10. i 11. lis­to­pa­da 2013. u Novoj Gori­ci. Suor­ga­ni­za­tor zbo­ro­va­nja bio je Pokra­jin­ski arhiv Nova Gori­ca. Sre­diš­nja tema ovo­go­diš­nje­ga zbo­ro­va­nja bila je Stan­dar­di­za­ci­ja ( p ) opi­sa arhiv­sko­ga…