Tag Archives: DLM forum

Arhivi v digitalni dobi – stanje držav članic EU in arhivov Evropske komisije

Izvle­ček: Pris­pe­vek pred­stav­lja pre­gled naj­po­mem­b­nej­ših razvoj­nih doga­janj na podro­čju arhiv­ske služ­be v okvi­ru čla­nic EU. Pri­ka­zu­je skup­ne aktiv­nos­ti in pro­jek­te, pred­lo­ge za vklju­či­tev arhiv­skih in dru­gih kul­tur­nih usta­nov na delov­no podro­čje Direk­ti­ve o ponov­ni upo­ra­bi…