Arhivistička terminologija – standardizacija jezika arhivistike

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Email -- 0 Flares ×

Standardizacija arhivske terminologije je od ključne važnosti za arhivsku struku kao preduvjet za jednostavnije i tečno komuniciranje i povećanje suradnje na globalnoj razini.Standardization of archival language is of main importance for archival profession as a prerequisite for fluid communication, better collaboration and data exchanging among archivist worldwide.

Prema Hrvatskom jezičnom portalu1, pretraživom enciklopedijskom rječniku hrvatskog jezika, terminologija (nazivlje) je definirana kao ukupnost naziva u jednom znanstvenom području, nekoj struci ili djelatnosti; rječnik kao skupljene riječi i sklopovi riječi jednog ili više jezika uz objašnjenja njihove upotrebe i značenja, a terminološki (stručni) rječnik kao rječnik koji sadrži terminološke podatke iz jednog ili više zasebnih područja.

Današnja situacija na području arhivističkih znanosti na mikrorazini, odnosno informacijskih znanosti na makrorazini, velikom mjerom doprinosi znatnim promjenama koje se reflektiraju na sve segmente struke, pa tako i na rječnike.
Razvojem tehnologije unazad nekoliko godina i razvojem struke u kontekstu interdisciplinarstva, evolucijom profesije, ispreplitanjem klasične arhivistike sa spisovoditeljstvom i informacijskim profesijama (kompjuterskim i tehnološkim dostignućima koji su neophodni alati kako bi se omogućilo praćenje zahtjeva za informacijama) dolazi do ekspanzije arhivistike, u smislu teorije i prakse, što za nezaobilaznu posljedicu sa sobom nosi proširenje profesionalnih granica odnosno izbljeđivanje međa između srodnih struka stvaranjem jedne generalne profesije i fuziju terminologija sve tri struke čime se mijenja  tradicionalna arhivistička terminologija.
U ovom preglednom radu mi je namjera dati kratak prikaz razvoja stručnih arhivističkih rječnika i glosara na nacionalnoj i internacionalnoj razini te se osvrnuti na probleme koji su nastali tijekom izrade istih.
Na području stručne arhivističke zajednice u posljednjih se nekoliko desetljeća javljaju stalni napori i pozivi za standardizacijom arhivske terminologije. Neophodno je shvatiti položaj i ulogu terminologije u kontekstu poželjnog profesionalonog znanja te obratiti pozornost na internacionalne i nacionalne napore za razvijanjem standardiziranog vokabulara. Također je važno razumijeti koherentnost odnosa između razvoja arhivistike kao znanosti i struke i razvoja novih edicija rječnika.

Osnovna svrha stvaranja rječnika je ispunjavanje zahtjeva koji za krajnji cilj postavljaju kreiranje standardizacije koja omogućava jednostavnije i olakšano komuniciranje na globalnoj razini te eliminiranje eventualnih poteškoća nastalih prilikom valorizacije gradiva i sličnih stručnih radnji, a koje bi bile uzrokovane terminoloških nesporazumima i nerazumijevanjem različitih kulturnih sredina2.
Sagledavši povijesni prikaz razvoja arhivske terminologije u stručnoj zajednici vidljivo je da se već krajem 19. stoljeća pojavila percepcija za predmetno pitanje.

U tzv. Nizozemskom priručniku iz 1898. autora Mullera, Feitha i Fruina3  se već u ono vrijeme postavlja zahtjev za uporabom ujednačene terminologije u svrhu postizanja jasnoće.
Nizozemski priručnik je bio inicijalno stručno ostvarenje u kojem se konkretno osvrće na temu standardizacije vokabulara. Zbog inovativnosti ideja i jasnog pregleda arhivske teorije i prakse, priručnik je u kratkom roku bio preveden na njemački, talijanski i francuski jezik.
Na engleski jezk je bio preveden tek 1940., međutim su nizozemske ideje bile dobro poznate engleskim  stručnjacima zbog prijevoda na druge jezike. Tijekom prevođenja teksta na spomenute jezike, uočile su se i jezične diferencijacije u prevođenju termina.
Daljna diseminacija nizozemskog priručnika samo je doprinijela spoznaji o nacionalnim razlikama u arhivskoj praksi i povećalo želju arhivista da razviju zajedničko tijelo koje bi se baziralo na izradi standarda arhivske terminologije4.

Tijekom 1933. godine organiziran je prvi sastanak stručnjaka arhivista na međunarodnoj razini pod pokroviteljstvom Internacionalnog instituta za intelektualnu suradnju5. Vodstvo sastanka povjereno je renomiranom britanskom arhivistu Sir Hilary Jenkinsonu6), a u obzir je uzet velik broj relevantnih stručnih prijedloga, između ostalog i izrada internacionalnog rječnika arhivske terminologije. Međutim u tom peridu nije došlo do konkretne realizacije predviđenih planova.

Novi pokušaj standardizacije dogodio se 15 godina kasnije, 1948.,  na II. kongresu Međunarodnog arhivskog vijeća na kojem je formalno ustrojen odbor čiji je zadatak bio izrada rječnika arhivske terminologije. U razdoblju od 1954. do 1963.  radilo se na izradi rječnika koji je s velikim iščekivanjima izdan 1964. Izlaskom iz tiska prvog internacionalnoga rječnika arhivske terminologije 1964. godine, glavnog urednika i koautora Michela Ducheina iz Francuskog državnog arhiva, došlo se do spoznaje o kojem se problematičnom zadatku radi. Iako je predstavljen kao internacionalni rječnik, definicije su bile jedino na francuskom s ekvivalentnim terminima na pet ostalih jezika. Mnoge konfuzije stvorene prilikom izrade rječnika rezultirale su donošenjem krajnjeg zaključaka – kao urgentni zahtjev je postavljena hitna izrada rječnika s preciznim definicijama na različitim jezicima kako bi se izbjeglo nerazumijevanje i greške u razumijevanju i interpretaciji.

Međunarodno arhivsko vijeće tijekom 1977. ponovo ustrojava odbor koji za zadatak ima  reviziju rječnika iz 1964. godine. Izdan 1984., novi se rječnik uveliko razlikovao od prednika. U novoj su verziji pojmovnik i definicije izrađene na engleskom i francuskom jeziku, dok je korespondirajućim pojmovima na nizozemskom, njemačkom, španjolskm i talijanskom jeziku dodan i ruski jezik. Novi koncept izdanja je rezultat percepcije autora o različitostima u terminologiji koje se pojavljuju od države do države, a koje su uvjetovane razlikama u administrativnim i pravnim okruženjima i tradicijama, a koje se reflektiraju i na pojmovima. Iz istog su razloga utvrdili da niti jedan arhivistički rječnik ne može pružiti uredan, razumljiv, unificiran, logičan i jednoličan model kao što mogu srodne znanosti knjižničarstvo i informacijske znanosti. Unatoč znanju o ograničenosti rječnika, autori su se nadali da će ipak  rezultirati pozitivno te postati uzorni model i stimulirati publiciranje rječnika na nacionalnoj razini. Publikacija je stekla toliku popularnost da je za četiri godine napravljeno reizdanje jer je naklada rasprodana7.

S publikacijom Standardized Terminology List iz 1986. svoj su doprinos problematici dali i kanadski arhivisti Arhiva iz Ontaria.

Napokon je 1992. na 12. međunarodnome kongresu arhivista u Montrealu usvojena formalna rezolucija u kojoj je dana preporuka da Međunarodno arhivsko vijeće da visoki prioritet razvoju standrardizirane arhivske terminologije kao preduvjet za sljedeće korake u standardiziranju prakse.
S obzirom na rapidni razvoj i promjene u kompjuterskoj tehnologiji te na njezin utjecaj na arhivsku znanost ne iznenađuje da je još jedan internacionalni pokušaj za standardizacijom uslijedio nedugo kasnije. Novokreirani tim je za zadatak dobio stvaranje ISO standarda arhivske terminologije. Cilj je bio da se ukine primat engleskog i francuskog i stvori revidirana verzija na četiri podjednako valorizirana jezika; španjolskom, engleskom, njemačkom i francuskom.
Tijekom same izrade autori su se ponovo suočili s mnogim problema, nastojeći kao krajni produkt stvoriti sustav koji će omogućiti teminologiju prihvaćenu od sviju, ustrojenu na pravnim i arhivskim bazama i sposobnu da se upotrebljava u razlučitim situacijama, objašnjavajući nacionalne legalne i druge koncepte, a ne samo omogućenje prevoda istih.
Osnovni je zaključak da postoje mnogi termini u profesionalnoj arhivističkoj terminologiji koji su u pravom kontekstu razumljivi samo na jednom jeziku u situaciji kad se u potpunosti razumiju stručni, kulturološki, pravni, povijesni i ponekad politički termini za koje ponekad obični prijevod nije dovoljan.

U današnje su vrijeme na globalnoj razini najreferentniji i najupotrebljavaniji rječnici arhivističke terminologije izdani od strane Međunarodnog arhivističkog savjeta8  i Društva američkih arhivista9.

Drugo izdanje terminološkog rječnika MAV-a iz 1988. se postavlja kao standard na globalnoj razini na osnovu pretencioznog koncepta kojeg pruža. Predmetni pokušava uspostaviti horizontalnu uporabu između šest glavnih jezika; engleskog, francuskog, njemačkog, španjolskog, talijanskog i ruskog, te vertikalnu unutar svakog pojedinačnog jezika kako bi se omogućila tečna komunikaciju i razumijevanje među stručnjacima različitih nacija.
Rječnik sadrži 486 pojmova s pripadajućim definicijama na engleskom i francuskom uz koje su dodani ekvivalentni termini na ostalih pet jezika. Značajne su bezbrojne poveznice koje omogućavaju lakše razumijevanje i eventulane oznake pojedinih termini ako su specifične za jedno nacionalno stručno područje.

Društvo američkih arhivista je u posljednjem desetljeću 20. stoljeća izdalo rječnik arhivske terminologije10 s tendencijom da isti bude prihvaćen kao primarni izvor za američke arhiviste. Odabrani su termini relevantni za arhiviste i spisovoditelje, ali koji se više odnose na uporabu stručnjaka anglofonskih zemalja. Uvršteni su i neki značajni pojmovi koji se koriste u europskom okruženju, ali nemaju sjevernoameričke ekvivalente. Kao platforma je autorima  poslužila ediciju rječnika ICA-e iz 1984., mijenjajući je samo kad je ustanovljena značajna razlika u uporabi u Sjevernoj Americi. Uz svaki je pojedini zapis uz definiciju pridodijeljena i poveznica na srodni pojam.

Na 14. međunarodnom arhivističkom kongresu 2000. u Sevilli Arhivi novog milenija u informatičkom društvu, francuski arhivist Bruno Galland se u svom izlaganju pod nazivom Arhivistička terminologija: pomoć ili prepreka u međunarodnoj suradnji, osvrnuo na elementarna pitanja vezana uz arhivističku terminologiju, kao i razvojne perspektive.
Galland je naglasio kako je u posljednjim godinama ponovo započela rasprava vezana za usklađivanje arhivističke terminologije što je izravni rezultat zahtjeva za jasnom i brzom razmjenom informacija na međunarodnoj razini. Naime tijekom rada na izradi norme za opis gradiva te raznih diskusija vezanih za predmetnu temu postalo je evidentno da jedan od glavnih razloga nesporazuma i poteškoća koje su se javljale predstavlja nerazumijevanje pojmova koji u različitim sredinama imaju različita značenja. Galland je također predložio da se od odbora MAV-a, specijaliziranih za određena područja arhivske struke, zatraži da razmotre terminologiju specifičnu za njihova područja te da se na tim osnovama pristupi izradi nove verzije Rječnika čija bi struktura bila koncipirana tematski ili funkcionalno, a ne abecedno kao što je do tada bio slučaj.

U recentnijoj hrvatskoj stručnoj bibliografiji gotovo uopće nije dotaknuta i obrađivana problematika arhivističke terminologije i izrade rječnika.
U Hrvatskoj stručnoj zajednici se koristio Rječnik arhivske terminologije, izdanje Saveza društava arhivskih radnika Jugoslavije iz 1972. godine. Trenutno je u fazi izrade hrvatska verzija rječnika nastalog od strane MAV-a. Uz pojmove, poredane prema strogoj hrvatskoj abecedi, pridodijeljene su definicije na hrvatskom i prijevodi na četiri jezika (engleski, francuski, njemački, španjolski).

Od hrvatskih je stručnjaka knjižničarka Irena Kolbas izradila priručni Mali pojmovnik arhivistike, bibliotekarstva i muzeologije koji donosi 70-ak temeljnih pojmova unutar tri srodne discipline. Pojmovima su pridodijeljena objašnjenja te termini srodnog ili istog značenja.

U drugom dijelu rada bih posebnu pažnju usmjerila na izradu terminološkog rječnika pod okriljem Međunarodnog instituta za arhivsku znanost u Mariboru i Trstu (The International Institute for Archival Science – IIAS).

Kao što je već konstatirano u gornjem dijelu teksta, postizanje pravilnog povijesnog kontekstu i ujednačenost jezika je ultimativni zahtjev u arhivskoj zajednici kako bi se postigla veća i efikasnija zaštita, povijesne, kulturne i pravne baštine. Postizanja standardiziranog jezika je neophodno i od vitalnog značenja za primjereno i sigurno upravljanje arhivskom baštinom  i za postizanje optimalnog entiteta koji će uz selekciju najboljih primjeraka riječi omogućiti razmjenu jasnih podataka.

Kao primarni cilj se postavlja stvaranje optimalnog instrumenta koji će zadovoljavati sve postavljene potrebe putem povezivanja svakog pojedinog termina jednog jezika s pojedinim terminom drugog jezika kako bi se korisnicima u trenu omogućile poveznice i tražene informacije.

Djelatnici Međunarodnog instituta za arhivsku znanost u Mariboru i Trstu su prepoznali zahtjeve postavljene pred stručnu arhivsku zajednicu i kreirali ambiciozni projekt u vidu alata spremnog za korištenje u svim uvjetima, a ne samo u svojstvu tehničkog pomagala.

Projekt pod nazivom Kratki rječnik arhivske terminologije započeo je u sastavu prve MIAZ-ove Jesenske arhivističke škole 2007. godine tijekom koje je dio nastavnog plana je bio predviđen za rad na višejezičnom rječniku.
Strukturalni koncept Rječnika je zamišljen kao višejezična lista relevantnih stručnih pojmova, gdje fokus neće biti stavljen samo na doslovno prevođenje pojmova na razne jezike već na pronalaženju srodnosti između pojmova koji kod različitih nacija imaju različita značenja, ovisno o tradiciji korištenja.

Tijekom 2007. godine polaznici Škole su dobili za zadatak prevođenje utanačene liste pojmova na engleskom jeziku na nativni jezik, što je rezultiralo stvaranjem jezične platforme odnosno glosarija prevedenog na 11 jezika (inicijalnog engleskog, zatim albanskog, bosanskog, bugarskog, crnogorskog, hrvatskog, mađarskog, makedonskog,  rumunjskog,  srpskog i talijanskog).  Tijekom 2008. godine nastavilo se s radom  te su uvedena još dva jezika; slovenski i češki, dok je 2009. uveden njemački, španjolski i hebrejski jezik odnosno kasnije francuski, grčki i malezijsk. Danas Rječnik sadrži pojmove prevedene na 20 jezika.

Može se reči da je Rječnik koncipiran na dva osnovna elementa; terminološki  koji donosi pojmovnik i deskriptivni koji donosi definiciju odnosno opis pojmova koji se nalaze u Rječniku. U Rječnik je implementirana direktna poveznica koja ukazuje na pojmove istog ili srodnog značenja, čime je stvoren sustav koji olakšava dostupnost podacima i dokumentima i time omogućava potpunu iskoristivost podataka.
Poučeni empirijskim spoznajama o proteklim radovima raznih komisija na izradi rječnika, autori projekta su bili svjesni da operativni dio neće biti lagan. Tijekom samog rada očitovale su se mnoge poteškoće na koje se nailazilo u hodu. Kao što je već naglašeno u tekstu, i polaznici Škole su se, kao i mnogi eksperti prije njih, susreli s  razlikama konceptualne i metodološke prirode koje postoje između više arhivističkih tradicija.
Jezične i komunikacijske barijere nisu u ovom slučaju predstavljale problem kao što su predstavljale kulturne i zakonske distinkcije u različitim državama.

Projekt predstavlja ambiciozni čin upravo zbog spoznaje o kompliciranosti operativnog djela, a i zbog činjenice da predmetni rječnik nije pasivno i statično djelo već živi projekt, rad u tijeku koji rezultira konstantnim nadograđivanjem, ažuriranjem jezika i nadopunom informacija.
Jedna od specifičnosti Rječnika, koja ga svakako izdvaja od ostalih edicija sličnih rječnika, je višejezičnost, dok su ostali ili bilingualni ili u obzir uzimaju jezike koji se najviše koriste.
Predmetni rječnik objedinjuje, vjerojatno je po prvi put u arhivistici, područje cijele Europe s tendencijom širenja na azijske zemlje.
Iako stvoren kao testni model u relativno malenoj, a opet heterogenoj zajednici, kreatori Rječnika su kao cilj postavili da predmetni kroz dugorično razdoblje preraste u referentni subjekt.  Iako se ideja čini pretencioznom, a realizacija je krenula malim koracima, nedvojbeno je da, kad će kroz neko vrijeme biti implementirani moduli opisa, Rječnik Međunarodnog instituta za arhivsku znanost u Mariboru i Trstu postati jedna od nezaobilaznih referenci u arhivističkom svijetu.
Već je tijekom 2007. godine objavljena online verzija Rječnika na mrežnim stranicama MIAZ-a. Radi se o nepotpunoj verziji gdje je objavljen samo prvi modul pojmovnika. Online verzija je trenutno u fazi implementacije kada se sukcesivno nadograđuje, dodavaju se novi jezici, a namjera  je kroz određeni vremenski period objaviti online i deskriptivni modul.

Za kraj se može konstatirati da je predmetni Rječnik po svim svojim svojstvima i zadanim ciljevima u potpunosti zadovoljava trenutnim zahtjevima kvalitete i svrhe koje se pokušavaju postići na globalnoj razini.

Summary
The introductionary part of the paper brings a selection of the current published dictionaries of archival terminology and comparative analysis ofa  few most important dictionaries on the global level which are accessible to the professional community in paper or electronical form.
The question of evolving perspective terminology was also of mention and also a need to unify and standardize terminology with the goal of providing fluid communication and quicker exchange of data on the global level.
In the second part of the text the Multilingual dictionary of archival terminology is introduced. It is a project created by the members of the In International Institute For Archival Science of Trieste and Maribor, which is intended as a product of collaboration of international archivist and participants of Autumn Archival School in Trieste.
The focus was put forth  from the perspective author who was also a participant of the Autumn Archival School, with the methodology of creating the dictionary, and problems which occured during the creation and on expected results and goals of the actual project.

Literatura

 1. Dryden, Jean, A Tower of Babel: Standardizing Archival Terminology.Archival Science, Vol. 5., 2006., str. 1 -16.
 2. Pearce Moses, Richard, A Glosary of Archival and Record Terminology, Society of American Archivist, 2005.
 3. Kolbas, Irena, Mali pojmovnik arhivistike, bibliotekarstva i muzeologije.
 4. Monteduro, Antonio, The IIAS Short Dictionary of Archival Terminology; The Third Step. Atlanti. (ed. Klasinc, Peter Pavel, Tatơ, Grazia). Trieste. Vol. 2009., str. 39-42
 5. www.ica.org  (The Internacional Council of Archives)
 6. http://www.archivists.org/   (The Society of American Archivists)
 7. http://www.iias-trieste-maribor.eu/index.php?id=61&L=1
 8. www.oxforddnb.com (biografija Sir Hilary Jenkinsona)
 9. www.hjp.hr  (Hrvatski jezični portal)
 10. http://en.wikipedia.org/wiki/International_Council_on_Archives
 11. http://en.wikipedia.org/wiki/Society_of_American_Archivists 

 1. Hrvatski jezični portal je pretraživ rječnik hrvatskog jezika nastao kao rezultat zajedničkog projekta izdavačke kuće Novi Liber i Srca – Sveučilišnog računskog centra. Rječnička baza Hrvatskog jezičnog portala nastala je  na temelju rječničkih i leksikografskih izdanja Novoga Libera u proteklih 15 godina, a kao najvažnija izdvajaju se Rječnik hrvatskoga jezika V.Anić (I. izdanje 1991, II. izdanje 1994, i III. izdanje 1998) i Hrvatski  enciklopedijski rječnik (uređivački odbor: prof. dr. Vladimir Anić, prof. dr. Ranko Matasović, prof. dr. Ivo Pranjković, dr. Dunja Brozović Rončević, prof. dr. Ivo Goldstein, Slavko Goldstein, mr. Ljiljana Jojić, Ljiljana Cikota; 2003). []
 2. Dryden, Jean, A Tower of Babel: Standardizing Archival Terminology. Archival Science, Springer 2006., br. 5, str. 1 []
 3. S. Muller, J.A. Feit, R. Fruin; Manual for the Arrangement and Description of Archives, translated by A.H. Leavitt, New York, 1968. []
 4. Dryden, Jean, A Tower of Babel: Standardizing Archival Terminology. Archival Science, Springer 2006., br. 5, str. 6 []
 5. Prednik UNESCO-a []
 6. Jenkinson, Sir (Charles) Hilary (1882–1961), engleski arhivist, zaposlenik Nacionalnog arhiva Velike
  Britanije (UK Public Record Office) gdje je obnašao funkciju voditelja Odjela za sređivanje srednjovjekovnog gradiva, do 1912. kada preuzima voditeljstvo Odjela za korisnike u koje uvodi mnoge reorganizacije i modernizaciju službe. Jenkinson je tijekom svoje karijere obnašao mnoge važne funkcije; bio je počasni tajnik Arheološkog društva Surreya i jedan od osnivača Društva dokumentalista Surreya. Također je radio kao predavač na Cambridgu, King’s Collegu i University Collegu u Londonu. Njegovo najpoznatije djelo Pruručnik za arhivski administraciju (izvorno Manual of Archive Administration), izdano je 1922., dok je revidirano reizdanje iz tiska izašlo 1937. Smatra se pionirom u arhivskoj struci s obzirom koliki je utjecaj njegov rad imao na razvoj arhivističke teorije i prakse u Engleskoj.  Bio je britanski predstavnik u Odboru formiranom 1948., pod okriljem UNESCA, koji je imao zadatak koncipirati prijedloge za osnutak Međunarodnog arhivskog vijeća, a nakon njegovog osnivanja bio je postavljen za potpredsjednika organizacije. (Izvor Oxford Dictionary of National Biography, www.oxforddnb.com, preuzeto 21. veljače 2011. []
 7. Dryden, Jean, A Tower of Babel: Standardizing Archival Terminology.Archival Science, Springer 2006., br. 5, str. 7. []
 8. Međunarodno arhivsko vijeće (eng. International Council of Archives) sa sjedištem u Parizu je internacionalna nevladina organizacija čiji je osnovni cilj promicanje internacionalne suradnje unutar arhivske zajednice. Organizacija je osnovana 1948., a na mjesto predsjednika je postavljen Charles Samaran, ravnatelj Nacionalnog arhiva Francuske. Prema podacima iz 2009., organizacija je okupljala preko 1 400 institucionalnih članova u 190 zemalja. Organizacijsku strukturu čini nekoliko specijaliziranih regionalnih sekcija kao što je  EURBICA (Europska sekcija). Izvor: Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/International_Council_on_Archives . []
 9. Društvo američkih arhivista (izvorno The Society of American Archivists) osnovano 1936., najstarija je i najveća arhivistička organizacija na području Sjeverne Amerike. Društvo služi za promociju stručne edukacije i profesionalnih potreba za više od 5 000 fizičkih i pravnih članova. Društvo  ima jaku edukacijsku i izdavačku djelatnost koja se očituje kroz organiziranje stručnih radionica, polugodišnjih sastanaka i izdavanje stručnih publikacija. Izvor: Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Society_of_American_Archivists. []
 10. Pearce Moses, Richard, A Glosary of Archival and Record Terminology, Society of American Archivist, 2005. []