Tag Archives: IIAS

23. međunarodni arhivski dan

U Trstu, Ita­li­ja, je 21. i 22. lis­to­pa­da 2013. godi­ne u orga­ni­za­ci­ji Držav­no­ga arhi­va Trsta i Među­na­rod­nog ins­ti­tu­ta arhiv­skih zna­nos­ti Trst / Mari­bor odr­žan 23. po redu tra­di­ci­onal­ni, godiš­nji, Međunarodni arhivski dan. Sku­pu je nazo­či­lo…