Tag Archives: narodni odbor

Javno upravljanje stambenim zgradama u gradivu Državnog arhiva u Rijeci (1926. — 1964.)

Abs­trakt U radu su pred­stav­lje­na četi­ri arhiv­ska fon­da (Auto­nom­ni zavod za puč­ke kuće Kvar­ner­ske pokra­ji­ne, Grad­sko podu­ze­će Upra­va zgra­da Rije­ka, Rajon­ska podu­ze­ća Upra­va zgra­da u Rije­ci i Stam­be­ne zajed­ni­ce u Rije­ci) pohra­nje­na u Držav­nom arhi­vu…