Tag Archives: granski popis

Izlučivanjem gradiva kod stvaratelja do preuzimanja gradiva u sređenome stanju

Izlu­či­va­nje gra­di­va ogra­ni­če­nih roko­va čuva­nja u današ­nje je vri­je­me vrlo važ­no budu­ći da se pove­ća­va­ju koli­či­ne gra­di­va na papi­ru iz dana u dan, sto­ga je bri­ga arhi­va da pro­ve­du što kva­li­tet­ni­ju edu­ka­ci­ju stva­ra­te­lja kako bi…