Tag Archives: informacijski sustav EUZ

Informatizacija uredskog i arhivskog poslovanja u INA d.d.

Uprav­lja­nje doku­men­ti­ma Današ­nji ured ne može­mo zamis­li­ti bez raz­nih doku­me­na­ta i spi­sa koji sva­kod­nev­no pris­ti­žu u ured. Pri­li­kom sva­kog dogo­vo­ra i pot­vr­de pos­lov­ne aktiv­nos­ti pojav­lju­je se i pra­te­ća doku­men­ta­ci­ja. Pod pra­te­ću doku­men­ta­ci­ju podra­zu­mi­je­va­mo ponu­de, ugo­vo­re,…