Tag Archives: inventar

Arhivističko opisivanje arhivskog gradiva fondova društava, udruženja i zaklada, s naglaskom na izradi sumarnih inventara

Čla­nak uop­će­no raz­la­že pita­nje razvo­ja dru­šta­va u Euro­pi i u Hrvat­skoj na pri­je­la­zu sto­lje­ća. S obzi­rom na stvar­nu dje­lat­nost odnos­no svr­hu udru­ži­va­nja gra­đa­na, tekst nudi pri­jed­log kla­si­fi­ka­ci­je fon­do­va dru­šta­va, udru­že­nja i zak­la­da, koja se raz­li­ku­je…