Tag Archives: Jelačić

Obrada gospodarstvenog gradiva u obiteljskim i osobnim fondovima i zbirkama

Iako gos­po­dar­stve­no gra­di­vo nas­ta­je kao rezul­tat dje­lo­va­nja raz­li­či­tih gos­po­dar­stve­nih subje­ka­ta iz podru­čja svih gra­na pri­vre­de te ga pre­ma raz­red­bi arhiv­skih fon­do­va i zbir­ki smje­šta­mo u fon­do­ve kla­se G, moze­mo ga naći i izvan tog  okru­že­nja,…