Tag Archives: usvojenje

Uvid u Fond 364 — Centar za socijalni rad Novi Kneževac

Na osno­vu Zah­te­va za pre­uzi­ma­nje arhiv­ske gra­đe, Cen­tar za soci­jal­ni rad sa dom­skim ode­lje­njem i dnev­nim cen­trom za sme­štaj sta­rih i pen­zi­one­ra Novi Kne­že­vac, kao pre­da­va­lac na dalje čuva­nje i upo­tre­bu ustu­pio je arhiv­sku gra­đu…