Archivaria 83

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Email -- 0 Flares ×

Archivaria, The Journal of the Association of Canadian Archivists

The pur­po­se of Arc­hi­va­ria is to edu­ca­te, explo­re, and sti­mu­la­te thro­ugh the com­mu­ni­ca­ti­on of ide­as and infor­ma­ti­on. The­re­fo­re, the wri­ting must be cle­ar, cor­rect, and easy to read. Inde­ed, the more com­pli­ca­ted or abs­tract the ide­as, the gre­ater the requ­ire­ment for direct and unpre­ten­ti­ous pro­se. Acronyms sho­uld be used spa­rin­gly, tec­h­ni­cal ter­ms defi­ned in sim­ple wor­ds, and jar­gon avo­ided whe­re­ver possi­ble. Aut­hors sho­uld also avo­id unsu­ita­ble sta­te­ments con­cer­ning eth­ni­city and race, gen­der, sexu­al ori­en­ta­ti­on, disa­bi­lity, etc.“1

Iz Sadr­ža­ja:

Jean Dryden
Zna­če­nje izda­nja u kanad­skom Zako­nu o autor­skim pra­vi­ma — arhiv­ski pogled
(The Meaning of Publication in Canadian Copyright Law: An Archival Perspective)

Čla­nak raz­ma­tra pro­ble­ma­ti­ku prav­ne defi­ni­ci­je knjiž­nog izda­nja kao inte­lek­tu­al­nog vlas­niš­tva s arhiv­skog aspek­ta, u kon­tek­s­tu sve­pri­sut­nih digi­tal­nih teh­no­lo­gi­ja. Dru­gim rije­či­ma, je li nedo­re­če­nost dotič­nog zako­na u tom pita­nju pre­pre­ka arhi­vis­ti­ma, ako oni dje­lu­ju u digi­tal­nom okru­že­nju i s digi­tal­nim, a ne “tvr­dim” kopi­ja­ma nekog izda­nja?2

Mar­co Bolog­na
Nakup­lja­nje arhiv­skog gra­di­va tokom povi­jes­ti — rein­ter­pre­ti­ra­nje temelj­nog kon­cep­ta tali­jan­ske arhiv­ske tra­di­ci­je
(Historical Sedimentation of Archival Materials: Reinterpreting a Foundational Concept in the Italian Archival Tradition)

Tekst raz­ma­tra kako se arhiv­sko gra­di­vo nakup­lja u arhi­vi­ma s teorij­ske stra­ne. Temelj­na pre­mi­sa je da se radi o slo­že­nom pro­ce­su uvje­to­va­nom povi­jes­nim toko­vi­ma i pro­mje­na­ma koji obi­lje­ža­va­ju neko druš­tvo u odre­đe­nom peri­odu (u ovom slu­ča­ju tali­jan­sko).3

Susan­ne Belo­va­ri
Povjes­ni­ča­ri i arhiv­ski zapi­si dos­tup­ni na Inter­ne­tu
(Historians and Web Archives)

Povi­jes­na istra­ži­va­nja teme­lje­na na zapi­si­ma koji su pohra­nje­ni i dos­tup­ni isklju­či­vo na mrež­nim resur­si­ma, nala­ze se na meto­do­lo­ški nedo­re­če­nim teme­lji­ma. Auto­ri­ca raz­ma­tra zanim­ljiv eks­pe­ri­ment izve­den s namje­rom da se taj pro­blem rije­ši, a koji je samo pos­ta­vio nova pita­nja i nagla­sio potre­bu defi­ni­ra­nja dotič­nih istra­ži­va­nja kao nove pod­dis­ci­pli­ne povi­jes­ne zna­nos­ti.4

Anne Sofie-Kla­reld, Kata­ri­na L. Gid­lund
“Digi­tal­na pre­obraz­ba” arhi­va i arhiv­skih zapi­sa — pos­lje­di­ce utje­ca­ja “papir­na­tih umo­va” na pre­zen­ta­ci­ju i defi­ni­ra­nje E-arhi­va
(Rethinking Archives as Digital: The Consequences of “Paper Minds” in Illustrations and Definitions of E-archives)

Razu­mi­je­va­nje arhiv­skih zapi­sa ovi­si o pisa­noj kul­tu­ri koja nas je obli­ko­va­la i u kojoj sva­ki dan živi­mo. Pos­lje­di­ca toga je da su kon­cep­ci­je, nor­me i prak­se razvi­je­ne u “papir­na­tom” spi­so­vod­stvu utje­ca­le na (i limi­ti­ra­le) razvoj istih u okvi­ru digi­tal­nog spi­so­vod­stva. Auto­ri­ce ovo pro­ble­ma­ti­zi­ra­ju na pri­mje­ru prak­se lokal­ne upra­ve u Šved­skoj.5

Alli­son Mil­ls
[Nagra­da Gor­don Dod­ds] (Na)učiti slu­ša­ti: zvuč­ni arhiv­ski zapi­si i inte­lek­tu­al­no vlas­niš­tvo domo­ro­dač­kih kul­tu­ra
(Learning to Listen: Archival Sound Recordings and Indigenous Cultural and Intellectual Property)
Skrb o zvuč­ni­ma arhiv­skim zapi­si­ma potek­lim od istra­ži­va­nja domo­ro­dač­kih kul­tu­ra je spe­ci­fi­čan pro­blem. Rad se bavi slo­že­nim pita­njem uskla­đi­va­nja suvre­me­nih zako­na o inte­lek­tu­al­nom vlas­niš­tvu s nepi­sa­nim prak­sa­ma domo­ro­dač­kih kul­tu­ra iz kojih su ti zapi­si potek­li (i repro­du­ci­ra­nja modo­va nejed­na­kos­ti iz kolo­ni­jal­nih vre­me­na, kad su isti nas­ta­li).6

Sarah Cook
[Pro­uča­va­nje doku­me­na­ta] Skri­ve­na povi­jest: Jedi­ni­ca kanad­ske voj­ske za Film i foto­gra­fi­ju, stva­ra­nje i ponov­no kori­šte­nje zapi­sa, te rekon­tek­s­tu­ali­za­ci­ja “izgub­lje­ne” audi­ovi­zu­al­ne bašti­ne
(Shrouded History: The Canadian Film and Photo Unit, Records Creation, Reuse, and the Recontextualizing of "Lost" Audio-visual Heritage)
Auto­ri­ca se bavi rekon­tek­s­tu­ali­za­ci­jom audi­ovi­zu­al­nih zapi­sa nas­ta­lih aktiv­noš­ću Jedi­ni­ce za film i foto­gra­fi­ju u Dru­gom svjet­skom ratu, tije­kom svih faza nji­ho­va pos­to­ja­nja, od okol­nos­ti nas­tan­ka, pre­ko čuva­nja do kori­šte­nja. Pre­ko toga se doti­če opće­ni­ti­jih aspe­ka­ta kanad­ske audi­ovi­zu­al­ne bašti­ne.7


  1. http://archivaria.ca/index.php/archivaria/about/submissions []
  2. DRYDEN, Jean. The Meaning of Publi­ca­ti­on in Cana­di­an Copyrig­ht Law: An Arc­hi­val Per­s­pec­ti­ve. Arc­hi­va­ria, [S.l.], p. 1–34, jun. 2017. ISSN 1923–6409. Ava­ila­ble at: <http://archivaria.ca/index.php/archivaria/article/view/13598>. Date acce­ssed: 19 Aug. 2017. []
  3. BOLOGNA, Mar­co. His­to­ri­cal Sedi­men­ta­ti­on of Arc­hi­val Mate­ri­als: Rein­ter­pre­ting a Foun­da­ti­onal Con­cept in the Ita­li­an Arc­hi­val Tra­di­ti­on.Arc­hi­va­ria, [S.l.], p. 35–57, jun. 2017. ISSN 1923–6409. Ava­ila­ble at: <http://archivaria.ca/index.php/archivaria/article/view/13599>. Date acce­ssed: 19 Aug. 2017. []
  4. BELOVARI, Susan­ne. His­to­ri­ans and Web Arc­hi­ves. Arc­hi­va­ria, [S.l.], p. 59–79, jun. 2017. ISSN 1923–6409. Ava­ila­ble at: <http://archivaria.ca/index.php/archivaria/article/view/13600>. Date acce­ssed: 19 Aug. 2017. []
  5. KLARELD, Ann-Sofie; GIDLUND, Kata­ri­na L.. Ret­hin­king Arc­hi­ves as Digi­tal: The Con­sequ­en­ces of “Paper Min­ds” in Illus­tra­ti­ons and Defi­ni­ti­ons of E-arc­hi­ves. Arc­hi­va­ria, [S.l.], p. 81–108, jun. 2017. ISSN 1923–6409. Ava­ila­ble at: <http://archivaria.ca/index.php/archivaria/article/view/13601>. Date acce­ssed: 19 Aug. 2017. []
  6. MILLS, Alli­son. Lear­ning to Lis­ten: Arc­hi­val Sound Recor­din­gs and Indi­ge­no­us Cul­tu­ral and Intel­lec­tu­al Pro­per­ty. Arc­hi­va­ria, [S.l.], p. 109–124, jun. 2017. ISSN 1923–6409. Ava­ila­ble at: <http://archivaria.ca/index.php/archivaria/article/view/13602>. Date acce­ssed: 19 Aug. 2017. []
  7. COOK, Sarah. Shro­uded His­tory: The Cana­di­an Film and Pho­to Unit, Recor­ds Cre­ati­on, Reuse, and the Recon­textu­ali­zing of “Lost” Audi­ovi­su­al Heri­ta­ge.Arc­hi­va­ria, [S.l.], p. 125–148, jun. 2017. ISSN 1923–6409. Ava­ila­ble at: <http://archivaria.ca/index.php/archivaria/article/view/13603>. Date acce­ssed: 19 Aug. 2017. []