Organizacija Hrvatskoga sabora 1990. – 2010.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Email -- 0 Flares ×

Nakon demo­krat­skih pro­mje­na 1990. Repu­bli­ka Hrvat­ska (RH) doži­vje­la je snaž­ne poli­tič­ke, gos­po­dar­ske i soci­jal­ne pro­mje­ne. Ras­pad SFRJ, pri­je­laz od jed­nos­tra­nač­kog u višes­tra­nač­ki poli­tič­ki sus­tav, pre­tvor­ba gos­po­dar­skog sus­ta­va iz pre­tež­no druš­tve­nog vlas­niš­tva u pri­vat­no vlas­niš­tvo doni­je­li su niz pro­mje­na i to ne samo u sfe­ri vlas­niš­tva, već i u druš­tvu kao cje­li­ni. Usta­vom od 22. pro­sin­ca 1990. RH uspos­tav­lje­na je kao jedins­tve­na i nedje­lji­va demo­krat­ska i soci­jal­na drža­va. Jed­no od temelj­nih nače­la Usta­va je nače­lo diobe vlas­ti na zako­no­dav­nu, izvr­š­nu i sud­be­nu. Vla­da­vi­na pra­va odre­đe­na je kao jed­na od naj­vi­ših vred­no­ta ustav­nog poret­ka RH, zako­ni mora­ju biti u skla­du s Usta­vom, a osta­li pro­pi­si u skla­du s Usta­vom i zako­nom. Sabor je pred­stav­nič­ko tije­lo gra­đa­na i nosi­telj zako­no­dav­ne vlas­ti, Pred­sjed­nik Repu­bli­ke držav­ni pogla­var, Vla­da obav­lja izvr­š­nu vlast.

Domo­vin­ski rat i prog­na­nič­ko-izbje­glič­ka kri­za u zapo­če­li su u pro­lje­će 1991. godi­ne. Kri­za je svoj smjer pro­mi­je­ni­la tek 1995. nakon oslo­bo­đe­nja dotad oku­pi­ra­nih podru­čja akci­ja­ma “Blje­sak” i “Olu­ja”. Podru­čje istoč­ne Sla­vo­ni­je mir­no je u siječ­nju 1998. pre­da­no Hrvat­skoj i rein­te­gri­ra­no. Nakon što je ponov­no uspos­tav­ljen mir Hrvat­ska se suoča­va s kom­plek­s­nim pro­ce­som tran­zi­ci­je, iz gos­po­dar­skih i druš­tve­nih odno­sa koji su bili deter­mi­ni­ra­ni ratom, u mir­no­dop­sko raz­dob­lje, gos­po­dar­ski razvi­tak i demo­kra­ci­ju. Dana 18. lip­nja 2004. Europ­sko vije­će pro­mak­nu­lo je RH u služ­be­nog kan­di­da­ta za člans­tvo u EU. RH je 1. trav­nja 2009. pos­ta­la čla­ni­ca NATO-a. Hrvat­ski sabor je pred­stav­nič­ko tije­lo gra­đa­na i nosi­telj zako­no­dav­ne vlas­ti. Ima naj­ma­nje 100, a naj­vi­še 160 zas­tup­ni­ka koji se, na teme­lju općeg i jed­na­ko­ga birač­kog pra­va, bira­ju nepo­sred­no taj­nim gla­so­va­njem. Aktu­al­ni, šes­ti, saziv Hrvat­skog sabo­ra kons­ti­tu­iran je 11. siječ­nja 2008. na teme­lju rezul­ta­ta izbo­ra za zas­tup­ni­ke, odr­ža­nih 25. stu­de­no­ga 2007. Na teme­lju gla­so­va gra­đa­na u Sabor su iza­bra­na 153 zas­tup­ni­ka. Hrvat­ski sabor redo­vi­to zasje­da dva puta godiš­nje: prvi put, izme­đu 15. siječ­nja i 15. srp­nja i dru­gi put, izme­đu 15. ruj­na i 15. pro­sin­ca.

Sabor Soci­ja­lis­tič­ke Repu­bli­ke Hrvat­ske / Repu­bli­ke Hrvat­ske

Počet­kom 1990. u Hrvat­skoj je na sna­zi bio Ustav SRH iz 1974. godi­ne.[1] Dana 11. siječ­nja 1990. Sabor je donio odlu­ku da se pris­tu­pi ras­pra­vi o pro­mje­ni Usta­va SRH[2]. Ustav tre­ba mije­nja­ti kako bi se stvo­ri­le ustav­ne pret­pos­tav­ke za dalj­nju demo­kra­ti­za­ci­ju druš­tva i izmje­nu izbor­nog zako­no­dav­s­tva u kojem će se ostva­ri­ti pot­pu­ne prav­ne garan­ci­je za jed­na­kost gra­đa­na i rav­no­prav­nost svih poli­tič­kih orga­ni­za­ci­ja. Slo­bo­da poli­tič­kog udru­ži­va­nja jed­no od osnov­nih i neo­tu­đi­vih pra­va gra­đa­na i rad­nih lju­di i uvjet kons­ti­tu­ira­nja i ostva­ri­va­nja prav­ne drža­ve i poli­tič­ke demo­kra­ci­je.

Sabor je  14. velja­če 1990.  usvo­jio Aman­d­ma­ne LIV. do LXIII. na Ustav SRH[3]. Jam­či se slo­bo­da štam­pe i dru­gih obli­ka infor­mi­ra­nja i jav­nog izra­ža­va­nja, slo­bo­da poli­tič­kog i dru­gog udru­ži­va­nja, slo­bo­da govo­ra i jav­nog istu­pa­nja, slo­bo­da zbo­ra i dru­gog jav­nog okup­lja­nja. Sabor, na pri­jed­log Pred­sjed­niš­tva SRH, bira pred­sjed­ni­ka Izvr­š­nog vije­ća Sabo­ra[4]. U Sabo­ru su osno­va­ne Komi­si­ja za zašti­tu i una­pre­đi­va­nje rav­no­prav­nos­ti naro­da i narod­nos­ti i Komi­si­ja za izbor i ime­no­va­nja.

Za 23. trav­nja 1990.[5] ras­pi­sa­ni su nepo­sred­ni, taj­ni i višes­tra­nač­ki izbo­ri[6] za zas­tup­ni­ke Vije­ća udru­že­nog rada, Vije­ća opći­na i Druš­tve­no-poli­tič­kog vije­ća Sabo­ra SRH, na koji­ma je hrvat­ski Sabor ute­me­ljen kao usta­vo­tvor­na i zako­no­dav­na skup­šti­na.

Pos­lov­nik Sabo­ra SRH[8], kojim se ure­đu­je rad i orga­ni­za­ci­ja Sabo­ra done­sen je 26. trav­nja 1990.[7]. Vije­ća Sabo­ra odlu­ču­ju o pita­nji­ma iz nad­lež­nos­ti Sabo­ra samos­tal­no, rav­no­prav­no i na zajed­nič­koj sjed­ni­ci svih vije­ća. Vije­ća ras­prav­lja­ju i rav­no­prav­no odlu­ču­ju o svim pita­nji­ma iz nad­lež­nos­ti Sabo­ra, osim o oni­ma o koji­ma po Usta­vu odlu­ču­ju poje­di­no vije­će samos­tal­no ili Vije­će opći­na i Druš­tve­no-poli­tič­ko vije­će rav­no­prav­no ili o koji­ma odlu­ču­je Sabor na zajed­nič­koj sjed­ni­ci svih vije­ća.

Sabor na zajed­nič­koj sjed­ni­ci Vije­ća udru­že­nog rada, Vije­ća opći­na i Druš­tve­no-poli­tič­kog vije­ća: — bira i raz­rje­ša­va pred­sjed­ni­ka i pot­pred­sjed­ni­ka Sabo­ra, — bira i raz­rje­ša­va pred­sjed­ni­ka i čla­no­ve Pred­sjed­niš­tva Repu­bli­ke, — bira i raz­rje­ša­va čla­na Pred­sjed­niš­tva SFRJ, bira i opo­zi­va Dele­ga­ci­ju Sabo­ra u Vije­ću repu­bli­ka i pokra­ji­na Skup­šti­ne SFRJ, — bira i raz­rje­ša­va pred­sjed­ni­ke rad­nih tije­la Sabo­ra, — bira i raz­rje­ša­va pred­sjed­ni­ka i suce Ustav­nog suda Hrvat­ske, — bira i raz­rje­ša­va pred­sjed­ni­ka, pot­pred­sjed­ni­ka i čla­no­ve Izvr­š­nog vije­ća Sabo­ra, — ime­nu­je i raz­rje­ša­va repu­blič­ke sekre­ta­re i dru­ge funk­ci­ona­re koji ruko­vo­de radom repu­blič­kih orga­na upra­ve odre­đe­ne zako­nom, kao i nji­ho­ve zamje­ni­ke, — ime­nu­je i raz­rje­ša­va taj­ni­ka Sabo­ra i nje­go­va zamje­ni­ka, — odlu­ču­je o pro­mje­ni gra­ni­ca SRH, — odlu­ču­je o pro­du­že­nju man­da­ta zas­tup­ni­ka u Sabo­ru, dele­ga­ci­ja i dele­ga­ta u skup­šti­na­ma druš­tve­no-poli­tič­kih zajed­ni­ca, te utvr­đu­je da su pre­os­ta­le okol­nos­ti zbog kojih je man­dat pro­du­žen, — dono­si pos­lov­nik Sabo­ra.

 Pred­sjed­nik Sabo­ra pred­stav­lja Sabor, sazi­va i orga­ni­zi­ra zajed­nič­ke sjed­ni­ce svih vije­ća Sabo­ra i pred­sje­da tim sjed­ni­ca­ma, upu­ću­je na ras­pra­vu i odlu­či­va­nje vije­ći­ma i rad­nim tije­li­ma Sabo­ra prim­lje­ne pri­jed­lo­ge općih aka­ta te izvje­šta­je, infor­ma­ci­je, ana­li­ze i dru­ge akte upu­će­ne Sabo­ru, pot­pi­su­je akte koje dono­si Sabor, pot­pi­su­je i dogo­vo­re, druš­tve­ne dogo­vo­re i samo­uprav­ne spo­ra­zu­me u koji­ma je Sabor sudi­onik, a može na to ovlas­ti­ti pred­sjed­ni­ka vije­ća, dru­gog zas­tup­ni­ka ili funk­ci­ona­ra koje bira ili ime­nu­je Sabor, upu­ću­je done­se­ne zako­ne Pred­sjed­niš­tvu Repu­bli­ke radi pro­gla­še­nja, ras­pi­su­je izbo­re za zas­tup­ni­ke u Sabo­ru, pri­ma sve­ča­ne izja­ve funk­ci­ona­ra koje bira ili ime­nu­je Sabor, ako nije zako­nom ili pos­lov­ni­kom druk­či­je odre­đe­no a na to može ovlas­ti­ti pot­pred­sjed­ni­ka Sabo­ra, pred­sjed­ni­ka vije­ća ili pred­sjed­ni­ka rad­nog tije­la Sabo­ra.

Sabor ima dva pot­pred­sjed­ni­ka. Pred­sjed­nik Sabo­ra, pot­pred­sjed­ni­ci Sabo­ra i pred­sjed­ni­ka vije­ća čine Pred­sjed­niš­tvo Sabo­ra. Pred­sjed­niš­tvo: — utvr­đu­je pri­jed­log pro­gra­ma rada Sabo­ra i bri­ne se za uskla­đi­va­nje rada vije­ća i rad­nih tije­la Sabo­ra; — raz­ma­tra pita­nja od zajed­nič­kog inte­re­sa za rad vije­ća; — poti­če ini­ci­ja­ti­ve da se odre­đe­na pita­nja sta­ve na dnev­ni red vije­ća, rad­nih tije­la Sabo­ra i rad­nih tije­la vije­ća; — tuma­či odred­be Pos­lov­ni­ka Sabo­ra u pogle­du nad­lež­nos­ti vije­ća; — ras­prav­lja pita­nja skup­štin­ske pro­ce­du­re i način rada vije­ća, rad­nih tije­la Sabo­ra i rad­nih tije­la vije­ća i pokre­će ini­ci­ja­ti­ve za una­pre­đi­va­nje toga rada; — bri­ne se o surad­nji Sabo­ra s repu­blič­kim orga­ni­ma, orga­ni­ma poli­tič­kih i druš­tve­nih orga­ni­za­ci­ja u Repu­bli­ci, orga­ni­za­ci­ja­ma udru­že­nog rada, samo­uprav­nim inte­res­nim zajed­ni­ca­ma i dru­gim orga­ni­za­ci­ja­ma i zajed­ni­ca­ma, skup­šti­na­ma opći­na i grad­skih zajed­ni­ca opći­na te sa skup­šti­na­ma dru­gih repu­bli­ka i auto­nom­nih pokra­ji­na; — odre­đu­je sas­tav dele­ga­ci­je Sabo­ra u posje­ti skup­šti­na­ma dru­gih repu­bli­ka i auto­nom­nih pokra­ji­na i stra­nim pred­stav­nič­kim tije­li­ma i orga­ni­za­ci­ja­ma: — odre­đu­je pred­stav­ni­ke Sabo­ra u repre­zen­ta­tiv­nim pri­go­da­ma; — vodi bri­gu o uskla­đi­va­nju odno­sa i rada vije­ća Sabo­ra s radom vije­ća Skup­šti­ne SFRJ; — daje suglas­nost na pra­vil­nik o unu­traš­njoj orga­ni­za­ci­ji i nači­nu rada i sis­te­ma­ti­za­ci­ji pos­lo­va i zada­ta­ka u Struč­noj služ­bi Sabo­ra i obav­lja­ju pre­ma njoj pos­lo­ve koje pre­ma zako­nu vrši Izvr­š­no vije­će Sabo­ra pre­ma orga­ni­ma i orga­ni­za­ci­ja­ma repu­blič­ke upra­ve; — utvr­đu­je pri­jed­log za osi­gu­ra­nje sred­sta­va za rad Sabo­ra i Struč­ne služ­be Sabo­ra; — pred­la­že vije­ći­ma kan­di­da­te za taj­ni­ke vije­ća, na lis­ti na kojoj ne mora biti više kan­di­da­ta, — ime­nu­je, na pri­jed­log taj­ni­ka Sabo­ra, pomoć­ni­ka taj­ni­ka Sabo­ra i dru­ge rad­ni­ke koji u Struč­noj služ­bi Sabo­ra ima­ju polo­žaj savjet­ni­ka Sabo­ra i samos­tal­nog savjet­ni­ka.

U Sabo­ru se osni­va Klub zas­tup­ni­ka radi raz­mje­ne miš­lje­nja odnos­no raz­ma­tra­nja pita­nja od zajed­nič­kog inte­re­sa za rad zas­tup­ni­ka, vije­ća i rad­nih tije­la, pot­pu­ni­jeg infor­mi­ra­nja o poje­di­nim pita­nji­ma, una­pre­đi­va­nja rada ili raz­ma­tra­nja pita­nja koja pokre­nu poje­di­ni zas­tup­ni­ci, razvi­ja­nja dru­gih obli­ka među­sob­ne surad­nje i druš­tve­nih aktiv­nos­ti zas­tup­ni­ka, a i radi surad­nje s poli­tič­kim i druš­tve­nim orga­ni­za­ci­ja­ma, s klu­bo­vi­ma zas­tup­ni­ka Skup­šti­ne SFRJ i skup­šti­na dru­gih repu­bli­ka i auto­nom­nih pokra­ji­na. Zada­ci, orga­ni­za­ci­ja, način rada te pra­va i duž­nos­ti čla­no­va Klu­ba zas­tup­ni­ka utvr­đu­ju se pra­vi­li­ma koja dono­si Klub.

Za pro­uča­va­nje i raz­ma­tra­nje općih pita­nja poli­ti­ke te pri­pre­mu i pod­no­še­nje pri­jed­lo­ga o tim pita­nji­ma, za pra­će­nje pro­vo­đe­nja utvr­đe­ne poli­ti­ke i izvr­ša­va­nja zako­na i dru­gi općih aka­ta Sabo­ra, za pri­pre­mu i pro­uča­va­nje pri­jed­lo­ga zako­na i dru­gih aka­ta, za koor­di­na­ci­ju u rje­ša­va­nju poje­di­nih pita­nja, za pro­uča­va­nje i ras­prav­lja­nje i dru­gih pita­nja iz nad­lež­nos­ti Sabo­ra i dje­lo­kru­ga nje­go­vih vije­ća te za izvr­ša­va­nje odre­đe­nih zada­ta­ka od inte­re­sa za Sabor i nje­go­va vije­ća, pos­lov­ni­kom se osni­va­ju rad­na tije­la Sabo­ra, kao zajed­nič­ka rad­na tije­la svih vije­ća Sabo­ra.

sabor_klupeU rad­nim tije­li­ma Sabo­ra raz­ma­tra­ju se i usu­gla­ša­va­ju sta­vo­vi izra­že­ni ili upu­će­ni zas­tup­ni­ci­ma o poje­di­nim pita­nji­ma o koji­ma se odlu­ču­je u vije­ći­ma Sabo­ra ili su izrav­no upu­će­ni Sabo­ru. Rad­na tije­la Sabo­ra, sagle­da­va­ju­ći cje­li­nu odno­sa i inte­re­sa, nji­ho­vu pove­za­nost i uza­jam­nu uvje­to­va­nost, zauzi­ma­ju sta­vo­ve uva­ža­va­ju­ći kod toga inte­re­se i dru­gih subje­ka­ta druš­tva za zajed­nič­ke i opće druš­tve­ne potre­be i o tome oba­vje­šta­va­ju nad­lež­na vije­ća Sabo­ra. U rad­nim tije­li­ma Sabo­ra raz­ma­tra­ju se miš­lje­nja, pri­mjed­be, pri­jed­lo­zi i ini­ci­ja­ti­ve koje se odno­se na dono­še­nje zako­na i dru­gih aka­ta, na ocje­nu izvr­ša­va­nja utvr­đe­ne poli­ti­ke, na ostva­ri­va­nje poli­tič­ke kon­tro­le ili na rje­ša­va­nju poje­di­nih pita­nja od općeg inte­re­sa ili od inte­re­sa za podu­ze­ća ili gra­đa­ne i nji­hov polo­žaj u druš­tvu. U rad­nim tije­li­ma Sabo­ra raz­ma­tra­ju se pred­stav­ke i pri­jed­lo­zi gra­đa­na koje oni pod­no­se Sabo­ru te nji­ho­ve poli­tič­ke i dru­ge ini­ci­ja­ti­ve od općeg inte­re­sa ili za zašti­tu ustav­nos­ti i zako­ni­tos­ti. Rad­no tije­lo Sabo­ra ima pred­sjed­ni­ka, zamje­ni­ka pred­sjed­ni­ka i odre­đe­ni broj čla­no­va. Pred­sjed­nik, zamje­nik pred­sjed­ni­ka i čla­no­vi bira­ju se među zas­tup­ni­ci­ma u Sabo­ru tako da u rad­nom tije­lu Sabo­ra bude podjed­nak broj čla­no­va sva­kog vije­ća. U rad­no tije­lo Sabo­ra mogu se kao čla­no­vi dele­gi­ra­ti ili ime­no­va­ti i poje­di­ni znans­tve­ni, struč­ni ili jav­ni rad­ni­ci, ali nji­hov broj ne može biti veći od bro­ja čla­no­va iza­bra­nih među zas­tup­ni­ci­ma, ako ovim pos­lov­ni­kom nije druk­či­je odre­đe­no.

Rad­na tije­la Sabo­ra su:

 1.  Komi­si­ja za ustav­na pita­nja,
 2.  Komi­si­ja za zašti­tu i una­pre­đi­va­nje rav­no­prav­nos­ti naro­da i narod­nos­ti,
 3.  Zako­no­dav­no-prav­na komi­si­ja,
 4. Komi­si­ja za Pos­lov­nik Sabo­ra,
 5. Komi­si­ja za raz­ma­tra­nje aka­ta Skup­šti­ne SFRJ,
 6. Komi­si­ja za izbor i ime­no­va­nja,
 7. Admi­nis­tra­tiv­na komi­si­ja,
 8. Komi­si­ja za druš­tve­ni nad­zor i pred­stav­ke,
 9. Komi­si­ja za kon­tro­lu zako­ni­tos­ti rada Služ­be držav­ne sigur­nos­ti,
 10. Odbor za vanj­sku poli­ti­ku,
 11. Odbor za unu­traš­nju poli­ti­ku i narod­nu obra­nu,
 12. Odbor za eko­nom­sku poli­ti­ku i razvoj,
 13. Odbor za pita­nja poli­tič­kog sis­te­ma,
 14.  Odbor za budžet i finan­ci­je,
 15. Odbor za pomor­stvo, saobra­ćaj i veze,
 16. Odbor za obra­zo­va­nje, zna­nost i kul­tu­ru,
 17. Odbor za soci­jal­nu poli­ti­ku i zdrav­s­tvo,
 18. Odbor za pros­tor­no ure­đe­nje i zašti­tu čovje­ko­ve oko­li­ne,
 19. Odbor za pra­vo­su­đe i upra­vu.

Sabor u ostva­ri­va­nju svo­jih pra­va i duž­nos­ti obav­lja Usta­vom i zako­nom odre­đe­ne pos­lo­ve i u vezi s tim dono­si zako­ne i daje auten­tič­no tuma­če­nje zako­na, dono­si repu­blič­ke druš­tve­ne pla­no­ve i dru­ge plan­ske doku­men­te, opću bilan­cu Repu­bli­ke, repu­blič­ki budžet i zavr­š­ni račun repu­blič­kog budže­ta, odlu­ke, dek­la­ra­ci­je, rezo­lu­ci­je, pre­po­ru­ke, smjer­ni­ce i zaključ­ke. Sabor sudje­lu­je i u zaklju­či­va­nju dogo­vo­ra, druš­tve­nih dogo­vo­ra i samo­uprav­nih spo­ra­zu­ma. Zako­ni i dru­gi pro­pi­si te opći akti Sabo­ra, auten­tič­na tuma­če­nja zako­na, odlu­ke o izbo­ru odnos­no ime­no­va­nju i raz­rje­še­nju funk­ci­ona­ra koje bira ili ime­nu­je Sabor, dek­la­ra­ci­je, rezo­lu­ci­je i pre­po­ru­ke te druš­tve­ni dogo­vo­ri u čijem zaklju­či­va­nju sudje­lu­je Sabor objav­lju­ju se u “Narod­nim novi­na­ma” u izda­nji­ma lati­ni­com i ćiri­li­com. Smjer­ni­ce koje utvr­di Sabor i zaključ­ci vije­ća koji­ma se zauzi­ma­ju sta­vo­vi, izra­ža­va­ju miš­lje­nja i utvr­đu­ju obve­ze orga­na Repu­bli­ke u pogle­du izvr­ša­va­nja zako­na i pro­vo­đe­nja utvr­đe­ne poli­ti­ke objav­lju­je se u gla­si­lu Sabo­ra a po zaključ­ku vije­ća i u “Narod­nim novi­na­ma”. U svr­hu oba­vje­šta­va­nja zas­tup­ni­ka i jav­nos­ti o svom radu Sabor izda­je gla­si­lo i dru­ge publi­ka­ci­je.

Sabor ima Struč­nu služ­bu za obav­lja­nje struč­nih, admi­nis­tra­tiv­nih, teh­nič­kih i dru­gih pos­lo­va i zada­ta­ka. Za obav­lja­nje odre­đe­nih pos­lo­va i zada­ta­ka Sabor može ima­ti i zajed­nič­ke struč­ne služ­be s Pred­sjed­niš­tvom Repu­bli­ke, Izvr­š­nim vije­ćem Sabo­ra i dru­gim orga­ni­ma u Repu­bli­ci. Struč­nom služ­bom Sabo­ra ruko­vo­di taj­nik Sabo­ra.

Broj i nazi­vi dije­la rad­nih tije­la su izmi­je­nje­ni 28. lip­nja 1990. Odlu­kom o izmje­na­ma i dopu­na­ma Pos­lov­ni­ka Sabo­ra SRH[9]. Rad­na tije­la su:

 1. (13.)      Odbor za poljo­djel­s­tvo, selo i seljaš­tvo,
 2. (14.)      Odbor za turi­zam,
 3. (15.)      Odbor za pita­nja poli­tič­kog sis­te­ma,
 4. (16.)      Odbor za budžet i finan­ci­je,
 5. (17.)      Odbor za pomor­stvo,
 6. (18.)      Odbor za pro­met i veze,
 7. (19.)      Odbor za infor­ma­ti­ku,
 8. (20.)      Odbor za obra­zo­va­nje, zna­nost i kul­tu­ru,
 9. (21.)      Odbor za soci­jal­nu poli­ti­ku i zdrav­s­tvo,
 10. (22.)      Odbor za pros­tor­no ure­đe­nje,
 11. (23.)      Odbor za zašti­tu pri­ro­de i čovje­ko­ve oko­li­ne,
 12. (24.)      Odbor za pra­vo­su­đe i upra­vu.

Dana 28. lip­nja 1990. done­se­na je Odlu­ka da se pris­tu­pi ras­pra­vi o pro­mje­ni Usta­va SRH[10]. Iz nazi­va samog Usta­va, kao i iz nazi­va Repu­bli­ke tre­ba izos­ta­vi­ti soci­ja­lis­tič­ke ozna­ke. Ime Repu­bli­ke tre­ba biti RH, nje­zin vrhov­ni prav­ni akt tre­ba se zva­ti Ustav RH, a iste pro­mje­ne tre­ba izvr­ši­ti i u nazi­vi­ma držav­nih orga­na (Pred­sjed­niš­tvo RH, Sabor RH itd.).
Dana 28. srp­nja 1990. objav­ljen je Ustav­ni zakon na pro­vo­đe­nje Aman­d­ma­na LXIV. do LXXV. na Ustav SRH[11] kojim Sabor SRH nas­tav­lja s radom kao Sabor RH.
Dana 7. pro­sin­ca 1990. done­se­na je Odlu­ka o osni­va­nju Odbo­ra Sabo­ra RH za zašti­tu ljud­skih pra­va[12] kao zajed­nič­kom rad­nom tije­lu svih vije­ća Sabo­ra RH.
Usta­vom RH od 22. pro­sin­ca 1990. g.[13] RH osta­je u sas­ta­vu SFRJ do novog spo­ra­zu­ma jugos­la­ven­skih repu­bli­ka ili dok Sabor RH ne odlu­či dru­ga­či­je. Sabor RH i narod nepo­sred­no, samos­tal­no, u skla­du s Usta­vom i zako­nom, odlu­ču­je:

 • o ure­đi­va­nju gos­po­dar­skih, prav­nih i poli­tič­kih odno­sa u RH,
 • o oču­va­nju-pri­rod­nog i kul­tur­nog bogat­stva i kori­šte­nju nji­me,
 • o udru­ži­va­nju u save­ze s dru­gim drža­va­ma.

Sabor RH je pred­stav­nič­ko tije­lo gra­đa­na i nosi­telj zako­no­dav­ne vlas­ti u RH, sas­to­ji se od Zas­tup­nič­kog doma i Župa­nij­skog doma. Zas­tup­nič­ki dom ima naj­ma­nje 100, a naj­vi­še 160 zas­tup­ni­ka koji se, na teme­lju općeg i jed­na­ko­ga birač­kog pra­va, bira­ju nepo­sred­no taj­nim gla­so­va­njem. U Župa­nij­ski dom gra­đa­ni sva­ke župa­ni­je, na teme­lju opće­ga birač­kog pra­va, bira­ju nepo­sred­no taj­nim gla­so­va­njem tri zas­tup­ni­ka. Pred­sjed­nik Repu­bli­ke po iste­ku man­da­ta pos­ta­je, ako se izri­či­to ne odrek­ne te duž­nos­ti, doži­vot­ni član Župa­nij­skog doma. Pred­sjed­nik Repu­bli­ke može ime­no­va­ti iz reda za Repu­bli­ku oso­bi­to zas­luž­nih gra­đa­na do pet zas­tup­ni­ka u Župa­nij­ski dom. Zas­tup­ni­ci se u domo­ve Sabo­ra RH bira­ju na vri­je­me od četi­ri godi­ne. Nit­ko ne može isto­dob­no biti zas­tup­ni­kom u Zas­tup­nič­kom domu i Župa­nij­skom domu.

Zas­tup­nič­ki dom: — odlu­ču­je o dono­še­nju i pro­mje­ni Usta­va; — dono­si zako­ne; — dono­si držav­ni pro­ra­čun; — odlu­ču­je o ratu i miru; — odlu­ču­je o pro­mje­ni gra­ni­ca Repu­bli­ke; — ras­pi­su­je refe­ren­dum; — obav­lja izbo­re, ime­no­va­nja i raz­rje­še­nja, u skla­du s usta­vom i zako­nom; — nad­zi­re rad Vla­de RH i dru­gih nosi­te­lja jav­nih duž­nos­ti odgo­vor­nih Sabo­ru, u skla­du s Usta­vom i zako­nom; — daje amnes­ti­ju za kaz­ne­na dje­la.

Župa­nij­ski dom: — pred­la­že Zas­tup­nič­ko­mu domu zako­ne i ras­pi­si­va­nje refe­ren­du­ma; — ras­prav­lja i može dava­ti miš­lje­nje o pita­nji­ma koja su u dje­lo­kru­gu Zas­tup­nič­kog doma; — daje Zas­tup­nič­ko­mu domu pret­hod­no miš­lje­nje u pos­tup­ku dono­še­nja Usta­va te zako­na koji­ma se ure­đu­ju naci­onal­na pra­va,  raz­ra­đu­ju Usta­vom utvr­đe­ne slo­bo­de i pra­va čovje­ka i gra­đa­ni­na, izbor­ni sus­tav, ustroj­stvo, dje­lo­krug i način rada držav­nih tije­la i ustroj­stvo lokal­ne samo­upra­ve i upra­ve; — može u roku od pet­na­est dana od dana izgla­sa­va­nja zako­na u Zas­tup­nič­kom domu, uz obraz­lo­že­no miš­lje­nje, vra­ti­ti zakon na ponov­no odlu­či­va­nje Zas­tup­nič­ko­mu domu. U tom slu­ča­ju Zas­tup­nič­ki dom o dono­še­nju zako­na odlu­ču­je nat­po­lo­vič­nom veći­nom svih zas­tup­ni­ka, osim kada Zas­tup­nič­ki dom zako­ne dono­si dvo­tre­ćin­skom veći­nom.

Sjed­ni­ce su domo­va RH jav­ne. Pri­je nego što stu­pe na sna­gu, zako­ni se objav­lju­ju u “Narod­nim novi­na­ma”, služ­be­no­me lis­tu Repu­bli­ke. Domo­vi Sabo­ra RH mogu osni­va­ti istraž­na povje­rens­tva za sva­ko pita­nje od jav­nog inte­re­sa.

Dana 23. svib­nja 1991. pred­sjed­nik RH je, na teme­lju refe­ren­du­ma, obja­vio Odlu­ku[14] da RH ne osta­je u Jugos­la­vi­ji kao jedins­tve­noj savez­noj drža­vi. Dana 5. lip­nja done­se­na je odlu­ka o nepri­mje­nji­va­nju odre­da­ba Zako­na o osno­va­ma sis­te­ma držav­ne upra­ve i o Savez­nom izvr­š­nom vije­ću i savez­nim orga­ni­ma upra­ve RH[15], ne pri­mje­nju­ju se ni odred­be pro­pi­sa done­se­nih na teme­lju Zako­na o osno­va­ma sis­te­ma držav­ne upra­ve i o Savez­nom izvr­š­nom vije­ću i savez­nim orga­ni­ma upra­ve, koje su u suprot­nos­ti s Usta­vom RH.

Dana  25. lip­nja 1991. Sabor RH donio je Ustav­nu odlu­ka o suve­re­nos­ti i samos­tal­nos­ti RH[16], kojom se RH pro­gla­ša­va  suve­re­nom i samos­tal­nom drža­vom, pokre­će pos­tu­pak raz­dru­ži­va­nja RH od dru­gih repu­bli­ka i SFRJ, i pokre­će pos­tu­pak za među­na­rod­no priz­na­va­nje RH. Istog je dana done­se­na Dek­la­ra­ci­ja o pro­gla­še­nju suve­re­ne i samos­tal­ne RH[17] koja, uspos­tav­lja­ju­ći se kao samos­tal­na i suve­re­na drža­va, mije­nja svoj polo­žaj i držav­no-prav­ni odnos spram SFRJ, pris­ta­ju­ći na sudje­lo­va­nje u poje­di­nim nje­zi­nim ins­ti­tu­ci­ja­ma i služ­ba­ma od zajed­nič­kog inte­re­sa u funk­ci­ji raz­dru­ži­va­nja.

Zaključ­ci­ma[18] Sabo­ra, od 3. kolo­vo­za 1991. osno­va­na je Komi­si­ja za zlo­či­ne pro­tiv civil­nog sta­nov­niš­tva i čovje­čans­tva na teri­to­ri­ju RH za vri­je­me agre­si­je, a 8. lis­to­pa­da Zako­nom o utvr­đi­va­nju rat­nih i porat­nih žrta­va II. svjet­skog rata[19], osno­va­na je Komi­si­ja za utvr­đi­va­nje rat­nih i porat­nih žrta­va.

Dana 8. lis­to­pa­da 1991. Stje­pa­nu Mesi­ću pres­ta­la je funk­ci­ja kao čla­na i pred­sjed­ni­ka Pred­sjed­niš­tva biv­še SFRJ[20]. Istog je dana Sabor donio odlu­ku[21] da RH od toga dana raski­da držav­no-prav­ne sve­ze na teme­lju kojih je zajed­no sa osta­lim repu­bli­ka­ma i pokra­ji­na­ma tvo­ri­la dota­daš­nju SFRJ.

Dana 12. velja­če 1992. Odbor Sabo­ra za pomor­stvo osno­vao je Podod­bor za oto­ke[22]. 27. ožuj­ka osno­va­na je Komi­si­ja za pra­će­nje pre­tvor­be druš­tve­ne imo­vi­ne[23].

Dana  27. ožuj­ka 1992. [24] done­sen je Pos­lov­nik Sabo­ra RH[25]. Sabor o pred­me­ti­ma iz svo­je nad­lež­nos­ti odlu­ču­je na samos­tal­nim sjed­ni­ca­ma vije­ća Sabo­ra, na zajed­nič­kim sjed­ni­ca­ma Druš­tve­no-poli­tič­kog vije­ća i Vije­ća opći­na te na skup­nim sjed­ni­ca­ma Druš­tve­no-poli­tič­kog vije­ća, Vije­ća opći­na i Vije­ća udru­že­nog rada Sabo­ra.

Zas­tup­ni­ci na skup­noj sjed­ni­ci Druš­tve­no-poli­tič­kog vije­ća, Vije­ća opći­na i Vije­ća udru­že­nog rada utvr­đu­ju poli­ti­ku i dono­se zako­ne i dru­ge akte koji se odno­se na: — dono­še­nje i pro­mje­nu Usta­va Repu­bli­ke; — odlu­či­va­nje o povje­re­nju pred­sjed­ni­ku, pot­pred­sjed­ni­ci­ma. minis­tri­ma i dru­gim čla­no­vi­ma Vla­de; — nad­zor rada Vla­de i dru­gih nosi­te­lja jav­nih duž­nos­ti odgo­vor­nih Sabo­ru u skla­du s Usta­vom i zako­nom; — dono­še­nje ustav­nih zako­na; — slo­bo­de i pra­va čovje­ka i gra­đa­ni­na i naci­onal­na pra­va; — pita­nja obra­ne, zašti­te ustav­nog poret­ka i jav­ne sigur­nos­ti; — odlu­ku o ratu i miru; — odlu­či­va­nje o pro­mje­ni gra­ni­ca RH; — pot­vr­đi­va­nje ured­bi sa zakon­skom sna­gom koje dono­si Pred­sjed­nik Repu­bli­ke; — izbor­ni sus­tav; — pot­vr­đi­va­nje među­na­rod­nih ugo­vo­ra u skla­du s Usta­vom; — dono­še­nje zako­na i ras­pi­si­va­nje refe­ren­du­ma u skla­du s Usta­vom; — dono­še­nje zako­na o držav­nim zna­me­nji­ma. sim­bo­li­ma i him­ni; — držav­ne blag­da­ne, nagra­de i dru­ga priz­na­nja; — osno­ve gos­po­dar­skog sus­ta­va; — mone­tar­ni sus­tav i emi­si­ja nov­ca, deviz­ni sus­tav. vanj­sko­tr­go­vin­ski pro­met i gos­po­dar­ski odno­si s ino­zem­s­tvom, osni­va­nje nov­ča­nih i deviz­nih rezer­vi; — carin­sku i izvan­ca­rin­sku zašti­tu; — porez­ni sus­tav. sus­tav finan­ci­ra­nja, te izvo­re i vrste pri­ho­da držav­nih tije­la, te jedi­ni­ca lokal­ne samo­upra­ve; — držav­ni pro­ra­čun i izvr­še­nje pro­ra­ču­na; — zavr­š­ni račun držav­nog pro­ra­ču­na; — zdrav­s­tve­nu zašti­tu i zdrav­s­tve­no osi­gu­ra­nje; — rad­ne odno­se i zapoš­lja­va­nje; — pra­vo na štrajk i dru­ga sin­di­kal­na pra­va; — pita­nja soci­jal­ne skr­bi; — miro­vin­sko i inva­lid­sko osi­gu­ra­nje; — pita­nja rav­no­mjer­nog regi­onal­no­ga razvit­ka Repu­bli­ke: — rob­ne rezer­ve; — pros­tor­no pla­ni­ra­nje, urba­ni­zam. ure­đi­va­nje i kori­šte­nje gra­đe­vin­skog zem­lji­šta i stam­be­ne odno­se, te pita­nja zašti­te pri­ro­de i čovje­ko­vog oko­li­ša: — pita­nja gos­po­dar­ske infras­truk­tu­re; — pita­nja pomor­stva i pro­me­ta; — pita­nja sus­ta­va infor­mi­ra­nja i dje­lo­va­nje infor­ma­tič­kih sus­ta­va; — pita­nja zna­nos­ti i teh­no­lo­gi­je; — kul­tu­ru, odgoj, obra­zo­va­nje i šport: — poljo­djel­s­tvo, vodo­pri­vre­du, selo i seljaš­tvo; — turis­tič­ku dje­lat­nost; — dono­še­nje Pos­lov­ni­ka Sabo­ra; — odlu­či­va­nje o pro­du­že­nju sazi­va Sabo­ra, te utvr­đi­va­nje pres­tan­ka okol­nos­ti zbog kojih je vri­je­me sazi­va pro­du­že­no, te o pri­je­vre­me­nom ras­pu­šta­nju Sabo­ra; — izbor i raz­rje­še­nje pred­sjed­ni­ka i pot­pred­sjed­ni­ke Sabo­ra: — izbor i raz­rje­še­nje pred­sjed­ni­ka rad­nih tije­la Sabo­ra; — ime­no­va­nje i raz­rje­še­nje taj­ni­ka Sabo­ra i nje­go­va zamje­ni­ka; — izbor suda­ca Ustav­nog suda RH.

Pred­sjed­nik Sabo­ra pred­stav­lja Sabor. Sabor ima četi­ri pot­pred­sjed­ni­ka. Pred­sjed­nik Sabo­ra, pot­pred­sjed­ni­ci Sabo­ra i pred­sjed­ni­ci vije­ća čine Pred­sjed­niš­tvo Sabo­ra.

 Rad­na tije­la Sabo­ra su:

 1. Ustav­na komi­si­ja,
 2. Zako­no­dav­no-prav­na komi­si­ja,
 3. Komi­si­ja za Pos­lov­nik Sabo­ra,
 4. Komi­si­ja za izbor i ime­no­va­nja,
 5. Admi­nis­tra­tiv­na komi­si­ja,
 6. Komi­si­ja za pred­stav­ke i pri­tuž­be,
 7. Komi­si­ja za nad­zor zako­ni­tos­ti rada Služ­be za zašti­tu ustav­nog poret­ka,
 8. Odbor za zašti­tu ljud­skih pra­va,
 9. Odbor za među­na­ci­onal­ne odno­se,
 10. Odbor za vanj­sku poli­ti­ku,
 11. Odbor za unu­tar­nju poli­ti­ku i narod­nu obra­nu,
 12. Odbor za gos­po­dar­sku poli­ti­ku i razvoj,
 13. Odbor za poljo­djel­s­tvo, selo i seljaš­tvo,
 14. Odbor za turi­zam,
 15. Odbor za pita­nja poli­tič­kog sus­ta­va,
 16. Odbor za pro­ra­čun i finan­ci­je,
 17. Odbor za pomor­stvo,
 18. Odbor za pro­met i veze,
 19. Odbor za infor­ma­ti­ku,
 20. Odbor za obra­zo­va­nje, zna­nost i kul­tu­ru,
 21. Odbor za soci­jal­nu poli­ti­ku i zdrav­s­tvo,
 22. Odbor za pros­tor­no ure­đe­nje,
 23. Odbor za zašti­tu oko­li­ša,
 24. Odbor za pra­vo­su­đe i upra­vu,
 25. Odbor za pita­nja lokal­ne samo­upra­ve.

Sabor u ostva­ri­va­nju svo­jih pra­va i obve­za obav­lja Usta­vom i zako­nom odre­đe­ne pos­lo­ve i u vezi s tim dono­si zako­ne i daje auten­tič­no tuma­če­nje Usta­va i zako­na, dono­si repu­blič­ki pro­ra­čun i zavr­š­ni račun repu­blič­kog pro­ra­ču­na, odlu­ke, dek­la­ra­ci­je, rezo­lu­ci­je, pre­po­ru­ke i zaključ­ke. Radi oba­vješ­ći­va­nja zas­tup­ni­ka i jav­nos­ti o svom radu Sabor izda­je svo­je gla­si­lo, “Izvješ­ća hrvat­skog Sabo­ra”, i dru­ge publi­ka­ci­je.

U Sabo­ru se mogu osno­va­ti klu­bo­vi zas­tup­ni­ka po stra­nač­koj i dru­goj osno­vi. Klub mora ima­ti naj­ma­nje pet čla­no­va.

Sabor ima Struč­nu služ­bu za obav­lja­nje struč­nih, admi­nis­tra­tiv­nih, teh­nič­kih i dru­gih pos­lo­va. Za obav­lja­nje odre­đe­nih pos­lo­va Sabor može ima­ti i zajed­nič­ke struč­ne služ­be s Ure­dom Pred­sjed­ni­ka Repu­bli­ke i Vla­dom a i dru­gim tije­li­ma u Repu­bli­ci. Struč­nom služ­bom Sabo­ra ruko­vo­di taj­nik Sabo­ra.

Dana  24. ruj­na 1992. [26] done­se­na je Odlu­ka o Struč­noj služ­bi Sabo­ra RH[27]. Struč­na služ­ba obav­lja struč­ne, admi­nis­tra­tiv­no-teh­nič­ke i dru­ge pos­lo­ve u vezi s radom Sabo­ra RH, a oso­bi­to pos­lo­ve koji se odno­se na: sazi­va­nje i odr­ža­va­nje sjed­ni­ca domo­va Sabo­ra, izra­du nacr­ta zaklju­ča­ka, izvješ­ća i zapis­ni­ka, izra­du nacr­ta aka­ta (zako­na, odlu­ka, dek­la­ra­ci­ja, zaklju­ča­ka, rezo­lu­ci­ja) koje dono­si Sabor ili rad­no tije­lo Sabo­ra; izra­du ili sudje­lo­va­nje u izra­di refe­ra­ta, izvješ­ća i bilje­ža­ka te struč­nu obra­du mate­ri­ja­la radi pri­pre­me zas­tup­ni­ka za sudje­lo­va­nje u radu Sabo­ra i rad­nih tije­la Sabo­ra; raz­ma­tra­nje pri­jed­lo­ga aka­ta upu­će­nih Sabo­ru, gle­de nji­ho­ve uskla­đe­nos­ti s Usta­vom i prav­nim sus­ta­vom RH. Struč­na služ­ba obav­lja struč­ne i dru­ge pos­lo­ve i za Izbor­nu komi­si­ju RH i Komi­si­ju za utvr­đi­va­nje rat­nih i porat­nih žrta­va. Struč­nom služ­bom ruko­vo­di taj­nik Sabo­ra. Pos­lo­vi i zada­će Struč­ne služ­be obav­lja­ju se u orga­ni­za­cij­skim jedi­ni­ca­ma. Za obav­lja­nje Sabor može ima­ti i zajed­nič­ke struč­ne služ­be s Ure­dom pred­sjed­ni­ka Repu­bli­ke i Vla­dom RH.

 Dana 22. ožuj­ka 1993.[28] osni­va se Odbor za među­par­la­men­tar­nu surad­nju.

Dana 1. velja­če 1996.[29] done­se­na je Odlu­ka o Struč­noj služ­bi Sabo­ra. Ustroj­stve­ne jedi­ni­ce Struč­ne služ­be su:

 1. Taj­niš­tvo Sabo­ra,- Služ­ba za odno­se s jav­noš­ću,
  — Infor­ma­tiv­no-doku­men­ta­cij­ska služ­ba i služ­ba knjiž­ni­ce Sabo­ra,
  — Stra­ža Sabo­ra
 2. Kabi­net pred­sjed­ni­ka Sabo­ra,
 3. Služ­ba rad­nih tije­la Zas­tup­nič­kog doma Sabo­ra,
 4. Taj­niš­tvo Župa­nij­skog doma Sabo­ra,
 5. Kabi­net pred­sjed­ni­ka Župa­nij­skog doma Sabo­ra,
 6. Služ­ba rad­nih tije­la Župa­nij­skog doma Sabo­ra,
 7. Služ­ba Komi­si­je za utvr­đi­va­nje rat­nih i porat­nih žrta­va.

Dana 15. ožuj­ka 1996. done­sen je Zakon o istraž­nim povje­rens­tvi­ma[30]. Istraž­no povje­rens­tvo može osno­va­ti Zas­tup­nič­ki dom i Župa­nij­ski dom Sabo­ra za sva­ko pita­nje od jav­nog inte­re­sa. Čla­no­vi istraž­nog povje­rens­tva mogu biti samo zas­tup­ni­ci domo­va Sabo­ra. Struč­ne, ured­ske i teh­nič­ke pos­lo­ve za istraž­no povje­rens­tvo obav­lja Struč­na služ­ba Sabo­ra RH.

Vije­ća Sabo­ra

Pos­lov­nik Sabo­ra SRH[31], kojim se ure­đu­je rad i orga­ni­za­ci­ja Sabo­ra done­sen je 26. trav­nja 1990. Vije­ća Sabo­ra odlu­ču­ju o pita­nji­ma iz nad­lež­nos­ti Sabo­ra samos­tal­no, rav­no­prav­no i na zajed­nič­koj sjed­ni­ci svih vije­ća. Vije­će udru­že­nog rada, Vije­će opći­na i Druš­tve­no-poli­tič­ko vije­će ras­prav­lja­ju i rav­no­prav­no odlu­ču­ju o svim pita­nji­ma iz nad­lež­nos­ti Sabo­ra, osim o oni­ma o koji­ma po Usta­vu odlu­ču­ju poje­di­no vije­će samos­tal­no ili Vije­će opći­na i Druš­tve­no-poli­tič­ko vije­će rav­no­prav­no ili o koji­ma odlu­ču­je Sabor na zajed­nič­koj sjed­ni­ci svih vije­ća.

Sva­ko vije­će Sabo­ra, u okvi­ru svo­ga dje­lo­kru­ga: — ras­prav­lja o pita­nji­ma pro­vo­đe­nja poli­ti­ke i utvr­đu­je osno­ve poli­ti­ke za izvr­ša­va­nje zako­na i dru­gih općih aka­ta koje dono­si; — ini­ci­ra, raz­ma­tra i zaklju­ču­je druš­tve­ne dogo­vo­re, dogo­vo­re i samo­uprav­ne spo­ra­zu­me koje Sabor zaklju­ču­je sa skup­šti­na­ma dru­gih repu­bli­ka i auto­nom­nih pokra­ji­na kao i s dru­gim sudi­oni­ci­ma, kada se tim akti­ma ure­đu­ju pita­nja iz dje­lo­kru­ga poje­di­nog vije­ća; — raz­ma­tra oba­vje­šte­nja Ustav­nog suda Hrvat­ske o sta­nju i pro­ble­mi­ma ostva­ri­va­nja ustav­nos­ti i zako­ni­tos­ti; — daje suglas­nost na među­na­rod­ne ugo­vo­re koje zaklju­ču­je SFRJ, a koji zah­ti­je­va­ju dono­še­nje novih ili izmje­nu pos­to­je­ćih zako­na koje poje­di­no vije­će dono­si; — raz­ma­tra izvje­šta­je pra­vo­sud­nih orga­na za koje je zako­nom odre­đe­no da ih pod­no­se Sabo­ru; — pred­la­že dru­gim vije­ći­ma Sabo­ra dono­še­nje zako­na i dru­gih aka­ta iz nji­ho­ve nad­lež­nos­ti; — ras­prav­lja o pri­jed­lo­gu za dono­še­nje zako­na i o pri­jed­lo­gu zako­na te o dru­gim pita­nji­ma iz dje­lo­kru­ga dru­gih vije­ća Sabo­ra i izno­si im svo­ja miš­lje­nja i pri­jed­lo­ge; — rje­ša­va spor­no pita­nje u vezi sa zadr­ža­nim izvr­še­njem pro­pi­sa Izvr­š­nog vije­ća Sabo­ra, ako je to pita­nje u samos­tal­nom dje­lo­kru­gu vije­ća; — raz­ma­tra izvje­šta­je o radu Izvr­š­nog vije­ća Sabo­ra i funk­ci­ona­ra koji ruko­vo­de radom repu­blič­kih orga­na upra­ve o sta­nju u odgo­va­ra­ju­ćoj oblas­ti upra­ve i o radu orga­na upra­ve; — pos­tav­lja zah­tjev da mu Izvr­š­no vije­će Sabo­ra pod­ne­se izvje­štaj o cje­lo­kup­nom svom radu ili o poje­di­nom pita­nju iz svo­je nad­lež­nos­ti i usva­ja inter­pe­la­ci­ju za ras­prav­lja­nje odre­đe­nih poli­tič­kih pita­nja u vezi s radom Izvr­š­nog vije­ća Sabo­ra; — utvr­đu­je pri­jed­log da se ras­pra­vi o odgo­vor­nos­ti čla­no­va Izvr­š­nog vije­ća Sabo­ra i funk­ci­ona­ra koji ruko­vo­de radom repu­blič­kih orga­na upra­ve, a koje ime­nu­je i raz­rje­ša­va Sabor, i pri­jed­log da se takav funk­ci­onar raz­ri­je­ši duž­nos­ti; — ostva­ru­je surad­nju sa skup­šti­na­ma dru­gih repu­bli­ka i auto­nom­nih pokra­ji­na radi raz­ma­tra­nja i rje­ša­va­nja pita­nja od zajed­nič­kog inte­re­sa i usmje­ra­va rad dru­gih orga­na Repu­bli­ke u pos­lo­vi­ma među­re­pu­blič­ke surad­nje.

Vije­će udru­že­nog rada samos­tal­no ras­prav­lja i utvr­đu­je poli­ti­ku, te dono­si zako­ne i dru­ge akte koji se odno­se na: — pro­pi­si­va­nje obve­ze udru­ži­va­nja orga­ni­za­ci­ja udru­že­nog rada, kad je to odre­đe­no Usta­vom, — pro­pi­si­va­nje obve­ze udru­ži­va­nja dije­la sred­sta­va druš­tve­ne repro­duk­ci­je, kad je to odre­đe­no Usta­vom, — osni­va­nje i pri­vre­me­no ure­đi­va­nje orga­ni­za­ci­je i među­sob­nih odno­sa u samo­uprav­noj inte­res­noj zajed­ni­ci ili dru­gom obli­ku samo­uprav­nog orga­ni­zi­ra­nja, te pri­vre­me­no rje­ša­va­nje pita­nja koje je bit­no za rad samo­uprav­ne inte­res­ne zajed­ni­ce ili dru­gog obli­ka samo­uprav­nog orga­ni­zi­ra­nja, kad je to odre­đe­no Usta­vom, — pro­pi­si­va­nje gra­ni­ca u koji­ma druš­tve­no-poli­tič­ke zajed­ni­ce mogu utvr­đi­va­ti svo­je pri­ho­de iz dohot­ka orga­ni­za­ci­ja udru­že­nog rada i pro­me­ta pro­izvo­da i uslu­ga, — utvr­đi­va­nje obve­ze orga­ni­za­ci­ja udru­že­nog rada, samo­uprav­nih orga­ni­za­ci­ja i zajed­ni­ca te druš­tve­no-poli­tič­kih zajed­ni­ca da for­mi­ra­ju rezerv­na druš­tve­na sred­stva, — pri­vre­me­nu zabra­nu ras­po­la­ga­nja dije­lom druš­tve­nih sred­sta­va za potroš­nju i za finan­ci­ra­nje pro­ši­re­ne repro­duk­ci­je koris­ni­ka tih sred­sta­va, — utvr­đi­va­nje nači­na ras­po­la­ga­nja viško­vi­ma pri­ho­da budže­ta druš­tve­no-poli­tič­kih zajed­ni­ca i viško­vi­ma pri­ho­da samo­uprav­nih inte­res­nih zajed­ni­ca koji pro­iz­la­ze iz zako­nom utvr­đe­nih obve­za, — podu­zi­ma­nje pre­ma orga­ni­za­ci­ja­ma udru­že­nog rada, samo­uprav­nim inte­res­nim zajed­ni­ca­ma i dru­gim samo­uprav­nim orga­ni­za­ci­ja­ma i zajed­ni­ca­ma zako­nom utvr­đe­nih pri­vre­me­nih mje­ra. Vije­će udru­že­nog rada ime­nu­je i raz­rje­ša­va repu­blič­kog druš­tve­nog pra­vo­bra­ni­oca samo­uprav­lja­nja i nje­go­vog zamje­ni­ka.

Vije­će opći­na samos­tal­no ras­prav­lja i utvr­đu­je poli­ti­ku, te dono­si zako­ne i dru­ge akte koji se odno­se na: — osni­va­nje opći­na, uki­da­nje i spa­ja­nje opći­na, izdva­ja­nje poje­di­nih podru­čja iz sas­ta­va jed­ne i nji­ho­vo uklju­či­va­nje u sas­tav dru­ge opći­ne, te sje­di­šte opći­na, — utvr­đi­va­nje podru­čja opći­na i grad­skih zajed­ni­ca opći­na, — nače­la pos­tup­ka osni­va­nja mjes­nih zajed­ni­ca, — samo­do­pri­nos rad­nih lju­di i gra­đa­na.

Druš­tve­no-poli­tič­ko vije­će samos­tal­no: — bira i raz­rje­ša­va pred­sjed­ni­ka i suce Vrhov­nog sude Hrvat­ske i dru­gih repu­blič­kih sudo­va te pred­sjed­ni­ke i suce redov­nih i dru­gih sudo­va i dru­ge suce za koje je to utvr­đe­no zako­nom, — ime­nu­je i raz­rje­ša­va repu­blič­kog jav­nog tuži­oca, — bira i raz­rje­ša­va repu­blič­kog jav­nog pra­vo­bra­ni­oca, — bira i raz­rje­ša­va direk­to­ra Služ­be druš­tve­nog knji­go­vod­stva Hrvat­ske, — ime­nu­je i raz­rje­ša­va i dru­ge funk­ci­ona­re za koje je to odre­đe­no usta­vom ili zako­nom, odnos­no dru­gim aktom Sabo­ra, — utvr­đu­je tekst sve­ča­ne izja­ve koju daju funk­ci­ona­ri koje bira ili ime­nu­je Sabor, ako tekst sve­ča­ne izja­ve nije utvr­đen zako­nom, — ime­nu­je pred­stav­ni­ke Sabo­ra u savje­te i dru­ga druš­tve­na tije­la odre­đe­na zako­nom.

Vije­će opći­na i Druš­tve­no-poli­tič­ko vije­će rav­no­prav­no ras­prav­lja­ju i utvr­đu­ju poli­ti­ku, te dono­se zako­ne i dru­ge akte koji se odno­se na: — orga­ni­za­ci­ju i nad­lež­nost orga­na druš­tve­no-poli­tič­kih zajed­ni­ca, — osni­va­nje i rad orga­na upra­ve, — osni­va­nje, orga­ni­za­ci­ju i rad sudo­va i dru­gih pra­vo­sud­nih orga­na, — repu­blič­ko držav­ljans­tvo i osob­ni sta­tus gra­đa­na, — brak, poro­di­cu i sta­ra­telj­stvo, — utvr­đi­va­nje kaž­nji­vih dje­la i izvr­ša­va­nje kaz­ne­nih sank­ci­ja, — amnes­ti­ju i pomi­lo­va­nje, — udru­ži­va­nje gra­đa­na, odr­ža­va­nje zbo­ro­va i dru­gih jav­nih sku­po­va, — prav­ni polo­žaj vjer­skih zajed­ni­ca.

Vije­će udru­že­nog rada, Vije­će opći­na i Druš­tve­no-poli­tič­ko vije­će rav­no­prav­no odlu­ču­ju o pro­mje­ni Usta­va SRH te o dava­nju suglas­nos­ti na pro­mje­nu Usta­va SFRJ i za dono­še­nje savez­nih zako­na i dru­gih aka­ta o koji­ma odlu­ču­je Skup­šti­na SFRJ na osno­vi suglas­nos­ti skup­šti­na repu­bli­ka i auto­nom­nih pokra­ji­na. Vije­će udru­že­nog rada, Vije­će opći­na i Druš­tve­no-poli­tič­ko vije­će rav­no­prav­no ras­prav­lja­ju, utvr­đu­ju poli­ti­ku te dono­se zako­ne i dru­ge akte koji se odno­se na: — druš­tve­no pla­ni­ra­nje, druš­tve­ne pos­lo­ve i dru­ge plan­ske doku­men­te Repu­bli­ke, — sis­tem finan­ci­ra­nja i sis­tem izvo­ra i vrsta pri­ho­da druš­tve­no-poli­tič­kih zajed­ni­ca, — razvoj pri­vred­no nedo­volj­no razvi­je­nih kra­je­va, — opće­na­rod­nu obra­nu i druš­tve­nu samo­za­šti­tu, — držav­nu i jav­nu sigur­nost, — birač­ko pra­vo, način izbo­ra i opo­zi­va dele­ga­ci­ja i dele­ga­ta u skup­šti­ne druš­tve­no-poli­tič­kih zajed­ni­ca i samo­uprav­nih inte­res­nih zajed­ni­ca, — stam­be­ne i imo­vin­sko-prav­ne odno­se, — repu­blič­ke praz­ni­ke, nagra­de i dru­ga priz­na­nja, — osni­va­nje zajed­nič­kih rad­nih tije­la Sabo­ra, — funk­ci­oni­ra­nje poli­tič­kog sis­te­ma soci­ja­lis­tič­kog samo­uprav­lja­nja, — vanj­sku poli­ti­ku i među­na­rod­ne odno­se, — ostva­ri­va­nje ustav­nos­ti i zako­ni­tos­ti, — ostva­ri­va­nje i zašti­tu slo­bo­da i pra­va čovje­ka i gra­đa­ni­na, — druš­tve­ni sis­tem infor­mi­ra­nja i jav­no infor­mi­ra­nje, — visi­nu pore­za i dru­gih dava­nja gra­đa­na o koji­ma odlu­ču­je Sabor, — repu­blič­ki budžet i repu­blič­ki zavr­š­ni račun, — utvr­đi­va­nje opće bilan­ce sred­sta­va za finan­ci­ra­nje općih druš­tve­nih i zajed­nič­kih druš­tve­nih potre­ba, — rob­ne rezer­ve, — ras­pi­si­va­nje repu­blič­kih jav­nih zaj­mo­va, — pros­tor­no pla­ni­ra­nje i ubra­ni­zam, — ure­đi­va­nje i kori­šte­nje gra­đe­vin­skog zem­lji­šta, — samos­tal­ni osob­ni rad, — komu­nal­nu i stam­be­nu pri­vre­du, — zašti­tu pri­ro­de i čovje­ko­ve oko­li­ne, — sigur­nost pro­me­ta, zašti­tu od poža­ra i ele­men­tar­nih nepo­go­da, — mje­re za ostva­ri­va­nje poli­ti­ke cije­na i druš­tve­nu kon­tro­lu cije­na, — pita­nje druš­tve­no-eko­nom­skih odno­sa, — zapoš­lja­va­nje i među­sob­ne odno­se rad­ni­ka u udru­že­nom radu, — Narod­nu ban­ku Hrvat­ske, — Služ­bu druš­tve­nog knji­go­vod­stva u Repu­bli­ci, — sva dru­ga pita­nja iz nad­lež­nos­ti Sabo­ra, osim onih o koji­ma vije­ća Sabo­ra odlu­ču­ju samos­tal­no ili Vije­će opći­na i Druš­tve­no-poli­tič­ko vije­će rav­no­prav­no ili o koji­ma odlu­ču­je Sabor na zajed­nič­koj sjed­ni­ci sva tri vije­ća.

Dana 25. trav­nja 1990.[32] done­sen je Pos­lov­nik Vije­ća udru­že­nog rada Sabo­ra SRH[33]. Vije­će osni­va svo­ja rad­na tije­la za raz­ma­tra­nje općih pita­nja poli­ti­ke i pri­pre­ma­nje ras­pra­ve, pri­jed­lo­ga i odlu­či­va­nja na sjed­ni­ca­ma Vije­ća, za one funk­ci­je i zadat­ke iz dje­lo­kru­ga Vije­ća za koje nisu osno­va­na rad­na tije­la Sabo­ra. Vije­će ima struč­nu služ­bu za obav­lja­nje struč­nih i admi­nis­tra­tiv­nih pos­lo­va za potre­be Vije­ća i nje­go­vih rad­nih tije­la, koja su u sas­ta­vu Struč­ne služ­be Sabo­ra.

Isto­ga  je dana done­sen Pos­lov­nik Vije­ća opći­na Sabo­ra SRH[34]. Rad­na tije­la Vije­ća su:

 1. Odbor za pita­nja komu­nal­nog sis­te­ma,
 2. Man­dat­no-imu­ni­tet­ska komi­si­ja,
 3. Komi­si­ja za Pos­lov­nik.

Struč­ne i admi­nis­tra­tiv­ne pos­lo­ve za Vije­će, rad­na tije­la Vije­ća i Kole­gij Vije­ća obav­lja Služ­ba Vije­ća koja je u sas­ta­vu Struč­nih služ­bi Sabo­ra.

Isto­ga je dana done­sen i Pos­lov­nik Druš­tve­no-poli­tič­kog vije­ća Sabo­ra SRH[35]. U Vije­ću se osni­va­ju:

 1. Odbor za surad­nju s poli­tič­kim orga­ni­za­ci­ja­ma
 2. Man­dat­no-imu­ni­tet­ska komi­si­ja Vije­ća
 3. Komi­si­ja za Pos­lov­nik Vije­ća.

Za obav­lja­nje struč­nih i admi­nis­tra­tiv­nih pos­lo­va za potre­be Vije­ća, nje­go­vih odbo­ra, komi­si­ja i dru­gih rad­nih tije­la i zas­tup­ni­ka, Vije­će ima struč­nu služ­bu koja je u sa sta­vu jedins­tve­ne Struč­ne služ­be Sabo­ra.

Dana 27. ožuj­ka 1992.[36] done­sen je Pos­lov­nik Sabo­ra RH[37]. Vije­ća Sabo­ra samos­tal­no: — veri­fi­ci­ra­ju man­dat svo­jim čla­no­vi­ma i odlu­ču­ju o nji­ho­vim man­dat­no-imu­ni­tet­skim pita­nji­ma; — bira­ju i raz­rje­ša­va­ju pred­sjed­ni­ka i pot­pred­sjed­ni­ka vije­ća; — bira­ju i raz­rje­ša­va­ju čla­no­ve rad­nih tije­la Sabo­ra iz reda zas­tup­ni­ka vije­ća; — dono­se akt o nači­nu rada i orga­ni­za­ci­ji vije­ća; — osni­va­ju rad­na tije­la vije­ća. utvr­đu­ju dje­lo­krug nji­ho­va rada. te bira­ju i raz­rje­ša­va­ju pred­sjed­ni­ke i čla­no­ve tih tije­la.

Druš­tve­no-poli­tič­ko vije­će i Vije­će opći­na na zajed­nič­koj sjed­ni­ci utvr­đu­ju poli­ti­ku i dono­se zako­ne i dru­ge akte koji se odno­se na: — ustroj­stvo, dje­lo­krug i način rada drev­nih tije­la; — ustroj­stvo lokal­ne samo­upra­ve i utvr­đi­va­nje podru­čja jedi­ni­ca lokal­ne samo­upra­ve i upra­ve: — ustroj­stvo, orga­ni­za­ci­ju i rad tije­la sud­be­ne vlas­ti; — gra­đan­sko-prav­ne odno­se i pos­tu­pov­na pra­vi­la pred sudo­vi­ma i držav­nim tije­li­ma u gra­đan­sko-prav­nim stva­ri­ma; — utvr­đi­va­nje kaz­ne­nih dje­la, kaz­ne­nih sank­ci­ja i izvr­ša­va­nje kaz­ne­nih sank­ci­ja, te pos­tu­pov­na pra­vi­la u kaz­ne­nim stva­ri­ma; — amnes­ti­ju za kaz­ne­na dje­la; — obi­telj, brak i sta­ra­telj­stvo; — udru­ži­va­nje gra­đa­na i odr­ža­va­nje jav­nih sku­po­va; — držav­ljans­tvo i osob­ni sta­tus gra­đa­na; — prav­ni polo­žaj vjer­skih zajed­ni­ca; — izbor i raz­rje­še­nje taj­ni­ka zajed­nič­ke sjed­ni­ce; — izbor i raz­rje­še­nje pred­sjed­ni­ka i suda­ca Vrhov­nog suda RH i dru­gih sudo­va za koje je to utvr­đe­no zako­nom; — ime­no­va­nje i raz­rje­še­nje jav­nih tuži­te­lja; — izbor i raz­rje­še­nje puč­kog i jav­nog pra­vo­bra­ni­te­lja; — izbor, ime­no­va­nje i raz­rje­še­nje Guver­ne­ra Narod­ne ban­ke Hrvat­ske, direk­to­ra i čla­no­va Vije­ća Hrvat­ske radio-tele­vi­zi­je i gene­ral­nog direk­to­ra Služ­be druš­tve­nog knji­go­vod­stva Hrvat­ske; te — izbor, ime­no­va­nje i raz­rje­še­nje nosi­te­lja jav­nih funk­ci­ja i pred­stav­ni­ke Sabo­ra u tije­li­ma i ins­ti­tu­ci­ja­ma odre­đe­nim zako­nom.

Domo­vi Sabo­ra

Zas­tup­nič­ki dom

Dana 7. ruj­na 1992.[38] done­se­na je Odlu­ka o pri­vre­me­nom pos­lov­nič­kom redu Zas­tup­nič­kog doma Sabo­ra RH kojom se, do dono­še­nja Pos­lov­ni­ka Doma, ure­đu­je nje­go­vo ustroj­stvo i način rada. Zas­tup­nič­ki dom ima Man­dat­no-imu­ni­tet­sku komi­si­ju, i rad­na tije­la:

 • Odbor za izbor, ime­no­va­nja i admi­nis­tra­tiv­ne pos­lo­ve,
 •  Odbor za Ustav, Pos­lov­nik i poli­tič­ki sus­tav,
 • Odbor za zako­no­dav­s­tvo,
 • Odbor za unu­tar­nju poli­ti­ku i naci­onal­nu sigur­nost,

Zas­tup­nič­ki dom ima, uz pred­sjed­ni­ka koji je ujed­no i pred­sjed­nik Sabo­ra, tri pot­pred­sjed­ni­ka koji su ujed­no i pot­pred­sjed­ni­ci Sabo­ra. Do izbo­ra i prvog zasje­da­nja Župa­nij­skog doma, Zas­tup­nič­ki dom obav­lja sva pra­va i duž­nos­ti Sabo­ra RH utvr­đe­na Usta­vom RH u skla­du s Ustav­nim zako­nom za pro­ved­bu Usta­va RH[39].

Dana 24. ruj­na 1992. [40] done­sen je Pos­lov­nik Zas­tup­nič­kog doma Sabo­ra[41]. Zas­tup­nič­ki dom: — odlu­ču­je o dono­še­nju i pro­mje­ni Usta­va, — dono­si zako­ne, držav­ni pro­ra­čun i zavr­š­ni račun držav­nog pro­ra­ču­na, — odlu­ču­je o ratu i miru, — odlu­ču­je o pro­mje­ni držav­nih gra­ni­ca, — pot­vr­đu­je među­na­rod­ne ugo­vo­re, kada je to odre­đe­no Usta­vom, — ras­pi­su­je refe­ren­dum, — iska­zu­je povje­re­nje pred­sjed­ni­ku i čla­no­vi­ma Vla­de, — odlu­ču­je o nepo­vje­re­nju pred­sjed­ni­ku Vla­de, poje­di­nom nje­zi­nom čla­nu ili Vla­di u cje­li­ni, — odlu­ču­je o pokro­vi­telj­stvu koje pri­ma Sabor.

Zas­tup­nič­ki dom obav­lja izbo­re, ime­no­va­nja i raz­rje­še­nja: — pred­sjed­ni­ka i pot­pred­sjed­ni­ka Zas­tup­nič­kog doma, — pred­sjed­ni­ka, pot­pred­sjed­ni­ka i čla­no­va rad­nih tije­la Zas­tup­nič­kog doma, — čla­no­va stal­nih dele­ga­ci­ja Sabo­ra u među­na­rod­nim par­la­men­tar­nim i dru­gim ins­ti­tu­ci­ja­ma, — taj­ni­ka Zas­tup­nič­kog doma i nje­go­vog zamje­ni­ka, — suda­ca Ustav­nog suda RH, — pred­sjed­ni­ka i suda­ca Vrhov­nog suda RH i dru­gih sudo­ve za koje je to utvr­đe­no zako­nom, — jav­nih tuži­te­lja, puč­kog i jav­nog pra­vo­bra­ni­te­lja i nji­ho­vih zamje­ni­ka, — guver­ne­ra Narod­ne ban­ke Hrvat­ske, direk­to­ra i čla­no­va Vije­ća Hrvat­ske radio-tele­vi­zi­je, te dru­gih nosi­te­lja jav­nih funk­ci­ja i pred­stav­ni­ka Sabo­ra u tije­li­ma i ins­ti­tu­ci­ja­ma odre­đe­nim Usta­vom i zako­nom. Zas­tup­nič­ki dom obav­lja izbor suda­ca Ustav­nog suda RH do kons­ti­tu­ira­nja Župa­nij­skog doma. Zas­tup­nič­ki dom obav­lja ime­no­va­nja i raz­rje­še­nja pred­sjed­ni­ka i suda­ca Vrhov­nog suda RH i dru­gih sudo­va, jav­nih tuži­te­lja, puč­kog i jav­nog pra­vo­bra­ni­te­lja i nji­ho­vih zamje­ni­ka do izbo­ra Repu­blič­kog sud­be­nog vije­ća. Zas­tup­nič­ki dom nad­zi­re rad Vla­de i dru­gih nosi­te­lja jav­nih duž­nos­ti odgo­vor­nih Sabo­ru, u skla­du s Usta­vom i zako­nom. Zas­tup­nič­ki dom daje amnes­ti­ju za kaz­ne­na dje­la.

Zas­tup­nič­ki dom ima pred­sjed­ni­ka i tri pot­pred­sjed­ni­ka. Pred­sjed­nik Zas­tup­nič­kog doma je i pred­sjed­nik Sabo­ra RH. Pot­pred­sjed­ni­ci Zas­tup­nič­kog doma su i pot­pred­sjed­ni­ci Sabo­ra RH. Pred­sjed­nik Zas­tup­nič­kog doma: — pred­stav­lja Zas­tup­nič­ki dom i Sabor RH, — sazi­va i orga­ni­zi­ra, te pred­sje­da sjed­ni­ca­ma Zas­tup­nič­kog doma, — upu­ću­je pri­jed­lo­ge ovla­šte­nih pred­la­ga­te­lja u pro­pi­sa­ni pos­tu­pak, — pred­la­že dnev­ni red sjed­ni­ce Doma, — bri­ne se o pos­tup­ku dono­še­nja zako­na i dru­gih aka­ta, — uskla­đu­je rad rad­nih tije­la, — objav­lju­je rezul­ta­te gla­so­va­nja Zas­tup­nič­kog doma, — pot­pi­su­je zako­ne i dru­ge akte koje dono­si Zas­tup­nič­ki dom, — pot­pi­su­je akte Sabo­ra RH, — upu­ću­je done­se­ne zako­ne Pred­sjed­ni­ku Repu­bli­ke radi pro­gla­še­nja, — daje suglas­nost na puto­va­nja zas­tup­ni­ka izvan drža­ve, kada mu je u svoj­stvu zas­tup­ni­ka poziv upu­ćen od poje­di­ne ino­zem­ne orga­ni­za­ci­je, — bri­ne se o surad­nji Zas­tup­nič­kog doma s Vla­dom RH, — odre­đu­je sas­tav pri­vre­me­nih dele­ga­ci­ja Zas­tup­nič­kog doma u posje­ti stra­nim pred­stav­nič­kim tije­li­ma i orga­ni­za­ci­ja­ma, — odre­đu­je pred­stav­ni­ke Zas­tup­nič­kog doma u repre­zen­ta­tiv­nim i dru­gim pri­go­da­ma, — pri­hva­ća se pokro­vi­telj­stva u svoj­stvu pred­sjed­ni­ka Sabo­ra, — na pri­jed­log taj­ni­ka Doma pod­no­si zah­tjev za osi­gu­ra­nje sred­sta­va za rad Doma i Struč­ne služ­be Sabo­ra, — bri­ne se o zašti­ti pra­va zas­tup­ni­ka, — pri­ma pri­se­ge iza­bra­nih i ime­no­va­nih duž­nos­ni­ka, kada je to odre­đe­no zako­nom ili pos­lov­ni­kom, a ovo svo­je pra­vo može povje­ri­ti pot­pred­sjed­ni­ku Doma, pred­sjed­ni­ci­ma rad­nih tije­la Doma, a u iznim­nim slu­ča­je­vi­ma, kada se pri­se­ga pri­ma izvan sje­di­šta Zas­tup­nič­kog doma, i dru­gom zas­tup­ni­ku, — uskla­đu­je rad stal­nih dele­ga­ci­ja Sabo­ra u među­na­rod­nim par­la­men­tar­nim i dru­gim ins­ti­tu­ci­ja­ma.

Zas­tup­nič­ki dom ima taj­ni­ka. Taj­nik Zas­tup­nič­kog doma ujed­no je i taj­nik Sabo­ra RH. Taj­nih Sabo­ra ruko­vo­di Struč­nom služ­bom Sabo­ra.

 Rad­na tije­la Zas­tup­nič­kog doma osni­va­ju se za pro­uča­va­nje i raz­ma­tra­nje općih poli­tič­kih pita­nja, te pri­pre­mu i pod­no­še­nje odgo­va­ra­ju­ćih pri­jed­lo­ga za pra­će­nje pro­vo­đe­nja utvr­đe­ne poli­ti­ke i pra­će­nje izvr­ša­va­nja zako­na i dru­gih aka­ta Zas­tup­nič­kog doma, za pri­pre­mu i pro­uča­va­nje pri­jed­lo­ga zako­na i dru­gih aka­ta, za koor­di­na­ci­ju u rje­ša­va­nju poje­di­nih pita­nja, za pro­uča­va­nje i ras­prav­lja­nje i dru­gih pita­nja iz nad­lež­nos­ti Zas­tup­nič­kog doma, te za izvr­ša­va­nje odre­đe­nih zada­ća od inte­re­sa za Zas­tup­nič­ki dom. U rad­nim tije­li­ma Zas­tup­nič­kog doma raz­ma­tra­ju se i usu­gla­ša­va­ju sta­ja­li­šta izra­že­na ili upu­će­na zas­tup­ni­ci­ma o poje­di­nim pita­nji­ma o koji­ma se odlu­ču­je u Zas­tup­nič­kom domu. Rad­na tije­la pra­te, u okvi­ru svog dje­lo­kru­ga, rad Vla­de i dru­gih tije­la, odnos­no orga­ni­za­ci­ja čiji rad nad­zi­re Zas­tup­nič­ki dom. Rad­na tije­la raz­ma­tra­ju izvješ­ća tije­la i orga­ni­za­ci­ja koji na teme­lju zako­na pod­no­se svo­je izvješ­će Sabo­ru, zauzi­ma­ju o tome svo­ja sta­ja­li­šta. U rad­nim tije­li­ma raz­ma­tra­ju se miš­lje­nja, pri­mjed­be, pri­jed­lo­zi i poti­ca­ji koji se odno­se na dono­še­nje zako­na i dru­gih aka­ta, na ocje­nu izvr­ša­va­nja utvr­đe­ne poli­ti­ke, na ostva­ri­va­nje poli­tič­ke kon­tro­le, ili na rje­ša­va­nje poje­di­nih pita­nja, zna­čaj­nih za gos­po­dar­stvo, za gra­đa­ne i nji­hov polo­žaj i dru­gih oso­bi­to oprav­da­nih pita­nja. U rad­nim tije­li­ma Zas­tup­nič­kog doma raz­ma­tra­ju se pred­stav­ke i pri­jed­lo­zi gra­đa­na koje oni pod­no­se Sabo­ru, te nji­ho­vi poli­tič­ki i dru­gi oso­bi­to oprav­da­ni poti­ca­ji. Rad­no tije­lo Zas­tup­nič­kog doma ima pred­sjed­ni­ka, pot­pred­sjed­ni­ka i odre­đe­ni broj čla­no­va. Radi pro­uča­va­nja poje­di­nih pita­nja iz svog dje­lo­kru­ga i pri­pre­me pri­jed­lo­ga o tim pita­nji­ma, kao i radi sas­tav­lja­nja izvješ­ća i nacr­ta aka­ta koje pri­pre­ma za Zas­tup­nič­ki dom, rad­no tije­lo može osno­va­ti podod­bo­re, a nje­gov pred­sjed­nik može osno­va­ti poseb­nu rad­nu gru­pu.

Rad­na tije­la Zas­tup­nič­kog doma su:

 1. Odbor za Ustav, pos­lov­nik i poli­tič­ki sus­tav,
 2.  Odbor za zako­no­dav­s­tvo,
 3. Odbor za vanj­sku poli­ti­ku,
 4. Odbor za unu­tar­nju poli­ti­ku i naci­onal­nu sigur­nost,
 5. Odbor za finan­ci­je i držav­ni pro­ra­čun,
 6. Odbor za gos­po­dar­stvo, razvoj i obno­vu,
 7. Odbor za ljud­ska pra­va i pra­va etnič­kih i naci­onal­nih zajed­ni­ca ili manji­na,
 8. Odbor za rad, soci­jal­nu poli­ti­ku, zdrav­s­tvo, obi­telj i mla­dež,
 9. Odbor za pros­tor­no ure­đe­nje i zašti­tu oko­li­ša,
 10. Odbor za naobraz­bu, zna­nost, kul­tu­ru i šport,
 11. Odbor za poljo­djel­s­tvo, selo i seljaš­tvo,
 12. Odbor za pomor­stvo, pro­met i veze,
 13. Odbor za izbor, ime­no­va­nja i admi­nis­tra­tiv­ne pos­lo­ve,
 14. Odbor za pred­stav­ke i pri­tuž­be.

Zas­tup­nič­ki dom, u pos­lo­vi­ma od zajed­nič­kog inte­re­sa, osni­va­njem zajed­nič­kih tije­la, podu­zi­ma­njem zajed­nič­kih akci­ja, usu­gla­ša­va­njem sta­ja­li­šta o pita­nji­ma od zajed­nič­kog inte­re­sa, raz­mje­nom iskus­ta­va, među­sob­nim raz­mje­na­ma pro­gra­ma rada, te doku­men­ta­cij­skog i infor­ma­tiv­nog mate­ri­ja­la i gla­si­la, zajed­nič­kim sas­tan­ci­ma zas­tup­ni­ka i raz­mje­nom dele­ga­ci­ja, sura­đu­je s pred­stav­nič­kim tije­li­ma dru­gih drža­va i među­na­rod­nih orga­ni­za­ci­ja. Radi ispu­nje­nja nave­de­nih zada­ća osni­va se Odbor za među­par­la­men­tar­nu surad­nju.

Zas­tup­nič­ki dom ima Man­dat­no-imu­ni­tet­sku komi­si­ju. U Zas­tup­nič­kom domu mogu se osno­va­ti klu­bo­vi zas­tup­ni­ka pre­ma stra­nač­koj pri­pad­nos­ti, te klu­bo­vi neza­vis­nih zas­tup­ni­ka i zas­tup­ni­ka iz reda etnič­kih i naci­onal­nih zajed­ni­ca ili manji­na. Zas­tup­nič­ki dom osni­va Struč­nu služ­bu za obav­lja­nje struč­nih, admi­nis­tra­tiv­nih, teh­nič­kih i dru­gih pos­lo­va. Struč­na služ­ba je zajed­nič­ka i za Župa­nij­ski dom, i nazi­va se Struč­na služ­ba Sabo­ra. Radi oba­vješ­ći­va­nja zas­tup­ni­ka i jav­nos­ti o svom radu Sabor izda­je svo­je gla­si­lo, “Izvješ­ća Hrvat­sko­ga sabo­ra”, i dru­ge publi­ka­ci­je.

Dana 26. ožuj­ka 1993. Sabor je donio zaključ­ke[42] koji­ma će Zas­tup­nič­ki dom osno­va­ti rad­no tije­lo (komi­si­ju) za pra­će­nje pos­tup­ka pre­tvor­be i pri­va­ti­za­ci­je druš­tve­nih podu­ze­ća.

Dana 24. lip­nja 1993. osno­van je Podod­bor za turi­zam u okvi­ru Odbo­ra za gos­po­dar­stvo, razvoj i obno­vu Zas­tup­nič­kog doma[43].

Dana 24. svib­nja 1994. done­se­na je Odlu­ka o izmje­na­ma i dopu­ni Pos­lov­ni­ka Zas­tup­nič­kog doma[44] kojom se odre­đu­je da Zas­tup­nič­ki dom ima pred­sjed­ni­ka i pet pot­pred­sjed­ni­ka.

Dana  8. velja­če 1995. done­se­na je Odlu­ka o ute­me­lje­nju Odbo­ra za mir­nu rein­te­gra­ci­ju hrvat­skih oku­pi­ra­nih podru­čja[45]. Odbor je pri­vre­me­no rad­no tije­lo koje dje­lu­je do okon­ča­nja pos­tup­ka pot­pu­ne rein­te­gra­ci­je hrvat­skih oku­pi­ra­nih podru­čja.

Dana 29. stu­de­no­ga 1995. done­sen je Pos­lov­nik Zas­tup­nič­kog doma[46] kojim se ure­đu­je unu­tar­nje ustroj­stvo i način rada Zas­tup­nič­kog doma. Zas­tup­nič­ki dom ima pred­sjed­ni­ka, dva do pet pot­pred­sjed­ni­ka i taj­ni­ka. Pred­sjed­nik i pot­pred­sjed­ni­ci Zas­tup­nič­kog doma tvo­re Pred­sjed­niš­tvo Zas­tup­nič­kog doma. Pred­sjed­niš­tvo: — ras­prav­lja o pita­nji­ma važ­nim za rad Zas­tup­nič­kog doma, — poti­če stav­lja­nje odre­đe­nih tema na dnev­ni red sjed­ni­ce Zas­tup­nič­kog doma, — uskla­đu­je rad rad­nih tije­la te rje­ša­va spo­ro­ve o dje­lo­kru­gu rad­nih tije­la Zas­tup­nič­kog doma, — bri­ne se o surad­nji Zas­tup­nič­kog doma i Vla­de, — uskla­đu­je rad stal­nih izas­lans­ta­va Sabo­ra u među­na­rod­nim par­la­men­tar­nim i dru­gim ins­ti­tu­ci­ja­ma, — pri­hva­ća pokro­vi­telj­stva u ime Zas­tup­nič­kog doma, — dono­si Pra­vil­nik o unu­tar­njem radu Struč­ne služ­be Sabo­ra, — utvr­đu­je Pri­jed­log pra­vil­ni­ka o jav­nos­ti rada sjed­ni­ca Zas­tup­nič­kog doma i nje­go­vih rad­nih tije­la, koji dono­si Zas­tup­nič­ki dom, — u skla­du sa zako­nom i u surad­nji s taj­ni­kom Sabo­ra, odlu­ču­je o ras­po­dje­li ras­po­lo­ži­vog rad­nog pros­to­ra u Sabo­ru RH i sta­no­va za služ­be­ne potre­be u Zagre­bu.

Pred­sjed­nik Zas­tup­nič­kog doma pred­sjed­nik je i Sabo­ra RH. Pot­pred­sjed­ni­ci Zas­tup­nič­kog doma su i pot­pred­sjed­ni­ci Sabo­ra RH. Taj­nik Zas­tup­nič­kog doma ujed­no je i taj­nik Sabo­ra. Taj­nik Sabo­ra vodi Struč­nu služ­bu Sabo­ra.

 Rad­na tije­la Zas­tup­nič­kog doma su:

 1. Odbor za Ustav, Pos­lov­nik i poli­tič­ki sus­tav,
 2. Odbor za zako­no­dav­s­tvo,
 3. Odbor za vanj­sku poli­ti­ku,
 4. Odbor za unu­tar­nju poli­ti­ku i naci­onal­nu sigur­nost,
 5. Odbor za finan­ci­je i držav­ni pro­ra­čun,
 6. Odbor za gos­po­dar­stvo, razvoj i obno­vu,
 7. Odbor za turi­zam,
 8. Odbor za ljud­ska pra­va i pra­va etnič­kih i naci­onal­nih zajed­ni­ca ili manji­na,
 9. Odbor za pra­vo­su­đe,
 10. Odbor za rad, soci­jal­nu poli­ti­ku i zdrav­s­tvo,
 11. Odbor za obi­telj, mla­dež i šport,
 12. Odbor za use­lje­niš­tvo,
 13. Odbor za rat­ne vete­ra­ne,
 14. Odbor za pros­tor­no ure­đe­nje i zašti­tu oko­li­ša,
 15. Odbor za naobraz­bu, zna­nost i kul­tu­ru,
 16. Odbor za poljo­djel­s­tvo, selo i seljaš­tvo,
 17. Odbor za pomor­stvo, pro­met i veze,
 18. Odbor za izbor, ime­no­va­nja i uprav­ne pos­lo­ve,
 19. Odbor za pred­stav­ke i pri­tuž­be,
 20. Man­dat­no-imu­ni­tet­no povje­rens­tvo.

U Zas­tup­nič­kom se domu mogu osno­va­ti klu­bo­vi zas­tup­ni­ka pre­ma stra­nač­koj pri­pad­nos­ti, te klu­bo­vi neza­vis­nih zas­tup­ni­ka i zas­tup­ni­ka iz reda etnič­kih i naci­onal­nih zajed­ni­ca ili manji­na.

sabor_skica-300x194Zas­tup­nič­ki dom sura­đu­je s pred­stav­nič­kim tije­li­ma dru­gih drža­va i među­na­rod­nih orga­ni­za­ci­ja u pos­lo­vi­ma od zajed­nič­kog inte­re­sa, osni­va­njem zajed­nič­kih tije­la, podu­zi­ma­njem zajed­nič­kih akci­ja, usu­gla­ša­va­njem sta­ja­li­šta o pita­nji­ma od zajed­nič­kog inte­re­sa, raz­mje­nom iskus­ta­va, među­sob­nim raz­mje­na­ma pro­gra­ma rada, te doku­men­ta­cij­skog i infor­ma­tiv­nog mate­ri­ja­la i gla­si­la, zajed­nič­kim sas­tan­ci­ma zas­tup­ni­ka i raz­mje­nom izas­lans­ta­va. U Zas­tup­nič­kom domu osni­va se radi ispu­nje­nja nave­de­nih zada­ća Odbor za među­par­la­men­tar­nu surad­nju. Zas­tup­nič­ki dom osni­va Struč­nu služ­bu za obav­lja­nje struč­nih admi­nis­tra­tiv­nih, teh­nič­kih i dru­gih pos­lo­va. Struč­na služ­ba je zajed­nič­ka i za Župa­nij­ski dom, i nazi­va se Struč­na služ­ba Sabo­ra.

Izmje­nom Pos­lov­ni­ka od 19. lip­nja 1998.[47] Odbor za ljud­ska pra­va i pra­va etnič­kih i naci­onal­nih zajed­ni­ca ili manji­na mije­nja naziv u Odbor za ljud­ska pra­va i pra­va naci­onal­nih manji­na. Klub zas­tup­ni­ka u Zas­tup­nič­kom domu mogu osno­va­ti: — poli­tič­ka stran­ka koja ima naj­ma­nje tri zas­tup­ni­ka, — dvi­je ili više poli­tič­kih stra­na­ka srod­nih poli­tič­kih pro­gra­ma koje ima­ju zajed­no naj­ma­nje tri zas­tup­ni­ka, — naj­ma­nje tri neza­vis­na zas­tup­ni­ka, — zas­tup­ni­ci iz reda naci­onal­nih manji­na.

Dana 30. lip­nja 2000. [48] done­sen je Pos­lov­nik Zas­tup­nič­kog doma Hrvat­sko­ga držav­nog sabo­ra[49]. Zas­tup­nič­ki dom ima pred­sjed­ni­ka i dva do pet pot­pred­sjed­ni­ka. Pred­sjed­nik Zas­tup­nič­kog doma pred­sjed­nik je i Sabo­ra. Pot­pred­sjed­ni­ci Zas­tup­nič­kog doma su i pot­pred­sjed­ni­ci Sabo­ra. Pred­sjed­nik i pot­pred­sjed­ni­ci čine Pred­sjed­niš­tvo Zas­tup­nič­kog doma. Taj­nik Zas­tup­nič­kog doma ujed­no je zamje­nik taj­ni­ka Sabo­ra.

Rad­na tije­la Zas­tup­nič­kog doma su:

 1. Odbor za Ustav,  Pos­lov­nik i poli­tič­ki sus­tav,
 2. Odbor za zako­no­dav­s­tvo,
 3.  Odbor za vanj­sku poli­ti­ku,
 4. Odbor za unu­tar­nju poli­ti­ku i naci­onal­nu sigur­nost,
 5. Odbor za finan­ci­je i držav­ni pro­ra­čun,
 6. Odbor za gos­po­dar­stvo, razvoj i obno­vu,
 7. Odbor za turi­zam,
 8. Odbor za ljud­ska pra­va i pra­va naci­onal­nih manji­na,
 9. Odbor za pra­vo­su­đe,
 10. Odbor za rad, soci­jal­nu poli­ti­ku i zdrav­s­tvo,
 11. Odbor za obi­telj, mla­dež i šport,
 12. Odbor za use­lje­niš­tvo,
 13. Odbor za rat­ne vete­ra­ne,
 14.  Odbor za pros­tor­no ure­đe­nje i zašti­tu oko­li­ša,
 15. Odbor za obra­zo­va­nje, zna­nost i kul­tu­ru,
 16. Odbor za poljo­pri­vre­du i šumar­stvo,
 17. Odbor za pomor­stvo, pro­met i veze,
 18. Odbor za izbor, ime­no­va­nja i uprav­ne pos­lo­ve,
 19. Odbor za pred­stav­ke i pri­tuž­be,
 20. Odbor za među­par­la­men­tar­nu surad­nju,
 21. Odbor za europ­ske inte­gra­ci­je,
 22.  Odbor za infor­mi­ra­nje, infor­ma­ti­za­ci­ju i medi­je,
 23. Odbor za rav­no­prav­nost spo­lo­va,
 24. Man­dat­no-imu­ni­tet­no povje­rens­tvo.

Dana 15. pro­sin­ca 2000. done­se­na je Odlu­ka o izmje­na­ma i dopu­na­ma Pos­lov­ni­ka Zas­tup­nič­kog doma Hrvat­sko­ga držav­nog sabo­ra[50] kojom se osni­va Odbor za usu­gla­ša­va­nje koji daje miš­lje­nje domo­vi­ma Sabo­ra o kojim toč­ka­ma dnev­nog reda Zas­tup­nič­ki i Župa­nij­ski dom rav­no­prav­no odlu­ču­ju.

Dana 19. siječ­nja 2001.[51] done­sen je pro­čiš­će­ni tekst Pos­lov­ni­ka Zas­tup­nič­kog doma Hrvat­skog sabo­ra.

Dana 28. ožuj­ka 2001. pro­gla­še­na je pro­mje­na Usta­va RH[52] kojom Župa­nij­ski dom pres­ta­je s radom te Zas­tup­nič­ki dom pos­ta­je Hrvat­ski sabor.

 Župa­nij­ski dom

Dana 22. ožuj­ka 1993. done­se­na je Odlu­ka o pri­vre­me­nom pos­lov­nič­kom redu Župa­nij­skog doma Sabo­ra RH[53] kojom se pri­vre­me­no ure­đu­je ustroj­stvo i način rada Župa­nij­skog doma. Župa­nij­ski dom ima Man­dat­no-imu­ni­tet­nu komi­si­ju i slje­de­ća rad­na tije­la:

 •  Komi­si­ja za pra­vo­su­đe, izbor i ime­no­va­nja,
 •  Komi­si­ja za Ustav, pos­lov­nik i zako­no­dav­s­tvo.

Župa­nij­ski dom ima pred­sjed­ni­ka i dva pot­pred­sjed­ni­ka.

Dana 22. ožuj­ka 1993.[54] godi­ne done­sen je Pos­lov­nik Župa­nij­skog doma Sabo­ra RH[55]. Župa­nij­ski dom: — pred­la­že Zas­tup­nič­kom domu zako­ne i ras­pi­si­va­nje refe­ren­du­ma, — ras­prav­lja i može dava­ti miš­lje­nje o pita­nji­ma koja su u dje­lo­kru­gu Zas­tup­nič­kog doma, — daje Zas­tup­nič­kom domu pisme­no, pret­hod­no miš­lje­nje u pos­tup­ku dono­še­nja Usta­va, te zako­na koji­ma se ure­đu­ju naci­onal­na pra­va, raz­ra­đu­ju Usta­vom utvr­đe­ne slo­bo­de i pra­va čovje­ka i gra­đa­ni­na, izbor­ni sus­tav, ustroj­stvo, dje­lo­krug i način rada držav­nih tije­la i ustroj­stvo lokal­ne samo­upra­ve i upra­ve, — može u roku od 15 dana, od dana izgla­sa­va­nja zako­na u Zas­tup­nič­kom domu, uz obraz­lo­že­no miš­lje­nje, vra­ti­ti zakon na ponov­no odlu­či­va­nje Zas­tup­nič­kom domu, — pred­la­že Zas­tup­nič­kom domu pred­sjed­ni­ka i čla­no­ve Držav­nog sud­be­nog vije­ća, — pred­la­že Zas­tup­nič­kom domu suce Ustav­nog suda RH, — dono­si odlu­ke povo­dom zah­tje­va za zašti­tu pro­tiv odlu­ke o raz­rje­še­nju od sudač­ke duž­nos­ti, — dono­si odlu­ku o ras­pu­šta­nju Doma, — dono­si Pos­lov­nik o unu­tar­njem ustroj­stvu i nači­nu rada Doma.

Župa­nij­ski dom obav­lja izbo­re, ime­no­va­nja i raz­rje­še­nja: — pred­sjed­ni­ka i pot­pred­sjed­ni­ka Župa­nij­skog doma, — pred­sjed­ni­ka, pot­pred­sjed­ni­ka i čla­no­va rad­nih tije­la Župa­nij­skog doma, — taj­ni­ka Župa­nij­skog doma i nje­go­vog zamje­ni­ka, —  čla­no­va stal­nih dele­ga­ci­ja Sabo­ra u među­na­rod­nim par­la­men­tar­nim i dru­gim ins­ti­tu­ci­ja­ma iz reda zas­tup­ni­ka Doma, — dru­gih nosi­te­lja jav­nih funk­ci­ja i pred­stav­ni­ka Sabo­ra u tije­li­ma i ins­ti­tu­ci­ja­ma odre­đe­nim zako­nom i dru­gim akti­ma.

Župa­nij­ski dom ima pred­sjed­ni­ka i dva pot­pred­sjed­ni­ka. Župa­nij­ski dom ima taj­ni­ka. Pred­sjed­nik Župa­nij­skog doma: — pred­stav­lja Dom, — upu­ću­je pri­jed­lo­ge aka­ta zas­tup­ni­ci­ma Doma, — sazi­va i pred­sje­da sjed­ni­ca­ma Doma, — pred­la­že dnev­ni red sjed­ni­ce Doma, — bri­ne se o pos­tup­ku dono­še­nja aka­ta. — skla­đu­je rad rad­nih tije­la, — objav­lju­je rezul­ta­te gla­so­va­nja Doma, — pot­pi­su­je akte koje dono­si Župa­nij­ski dom, — daje suglas­nost na puto­va­nja zas­tup­ni­ka izvan drža­ve, kada mu je u svoj­stvu zas­tup­ni­ka poziv upu­ćen od poje­di­ne ino­zem­ne orga­ni­za­ci­je, — odre­du­je sas­tav pri­vre­me­nih dele­ga­ci­ja Župa­nij­skog doma u posje­ti stra­nim pred­stav­nić­kim tije­li­ma i orga­ni­za­ci­ja­ma, — odre­du­je pred­stav­ni­ke Župa­nij­skog doma u repre­zen­ta­tiv­nim i dru­gim pri­go­da­ma, — bri­ne o zašti­ti pra­va zas­tup­ni­ka, — pri­hva­ća se pokro­vi­telj­stva.

Radi pro­uča­va­nja općih poli­tič­kih pita­nja i pri­pre­mu ras­pra­ve i pri­jed­lo­ga za odlu­či­va­nje na sjed­ni­ci Doma, te za izvr­ša­va­nje odre­đe­nih zada­ća od inte­re­sa za Dom, osni­va­ju se rad­na tije­la Župa­nij­skog doma. U rad­nim tije­li­ma Doma ras­prav­lja se o pri­jed­lo­zi­ma i poti­ca­ji­ma koji se odno­se na dono­še­nje zako­na i dru­gih aka­ta, te općim poli­tič­kim pita­nji­ma iz dje­lo­kru­ga Doma. Rad­na tije­la Doma, nakon pro­ve­de­ne ras­pra­ve, zauzi­ma­ju sta­ja­li­šta, odnos­no utvr­đu­ju pri­jed­lo­ge aka­ta i o tome izvješ­ću­ju Dom. Rad­no tije­lo Župa­nij­skog doma ima pred­sjed­ni­ka, pot­pred­sjed­ni­ka i do 15 čla­no­va.

 Rad­na tije­la Župa­nij­skog doma su:

 1. Komi­si­ja za Ustav, pos­lov­nik i zako­no­dav­s­tvo,
 2. Komi­si­ja za pra­vo­su­đe, izbor i ime­no­va­nja,
 3. Komi­si­ja za unu­tar­nju i vanj­sku poli­ti­ku, te naci­onal­nu sigur­nost,
 4. Komi­si­ja za lokal­nu samo­upra­vu, gos­po­dar­stvo i finan­ci­je,

Župa­nij­ski dom ima Man­dat­no-imu­ni­tet­nu komi­si­ju.

 U Župa­nij­skom domu mogu se osno­va­ti klu­bo­vi zas­tup­ni­ka pre­ma stra­nač­koj pri­pad­nos­ti, te klu­bo­vi neza­vis­nih zas­tup­ni­ka i zas­tup­ni­ka iz reda etnič­kih i naci­onal­nih zajed­ni­ca ili manji­na. Klub mora ima­ti naj­ma­nje tri čla­na.

Zas­tup­nič­ki dom osni­va struč­nu služ­bu za obav­lja­nje struč­nih, admi­nis­tra­tiv­nih, teh­nič­kih i dru­gih pos­lo­va. Struč­na služ­ba je zajed­nič­ka za oba doma i nazi­va se Struč­na služ­ba Sabo­ra.

Dana 23. svib­nja 1994. done­se­na je Odlu­ka o izmje­ni i dopu­ni Pos­lov­ni­ka Župa­nij­skog doma[56], kojom se odre­đu­je da Župa­nij­ski dom ima pred­sjed­ni­ka i tri pot­pred­sjed­ni­ka.

Dana 25. srp­nja 1995.[57] done­sen je Pos­lov­nik Župa­nij­skog doma[58]. Župa­nij­ski dom ima pred­sjed­ni­ka, dva pot­pred­sjed­ni­ka i taj­ni­ka.

Pred­sjed­nik Župa­nij­skog doma, pot­pred­sjed­ni­ci Doma, i pred­sjed­ni­ci Odbo­ra za Ustav i Pos­lov­nik, Odbo­ra za zako­no­dav­s­tvo, Odbo­ra za pra­vo­su­đe, izbor i ime­no­va­nja, Odbo­ra za unu­tar­nju poli­ti­ku i lokal­nu samo­upra­vu, Odbo­ra za naci­onal­nu sigur­nost i vanj­sku poli­ti­ku, Odbo­ra za gos­po­dar­stvo i finan­ci­je i Odbo­ra za naobraz­bu, zna­nost, kul­tu­ru i šport čine Čas­niš­tvo Župa­nij­skog doma. Čas­niš­tvo Župa­nij­skog doma: — ras­prav­lja pita­nja važ­na za rad Doma, — pred­la­že Domu na ras­pra­vu i miš­lje­nje pita­nja iz dje­lo kru­ga Zas­tup­nič­kog doma, — rje­ša­va spo­ro­ve o dje­lo­kru­gu rad­nih tije­la Doma, — daje suglas­nost na puto­va­nja zas­tup­ni­ka izvan drža­ve kad mu je u svoj­stvu zas­tup­ni­ka poziv upu­ćen od neke ino­zem­ne orga­ni­za­ci­je, — odre­đu­je sas­tav pri­vre­me­nih dele­ga­ci­ja Doma u posje­tu stra­nim pred­stav­nič­kim tije­li­ma i orga­ni­za­ci­ja­ma, — odre­đu­je pred­stav­ni­ke Doma u sve­ča­nim i dru­gim pri­go­da­ma, — pri­hva­ća pokro­vi­telj­stva u ime Doma.

U Župa­nij­skom domu mogu se osno­va­ti klu­bo­vi zas­tup­ni­ka. Župa­nij­ski dom ima Man­dat­no-imu­ni­tet­ni odbor. Rad­na tije­la su:

 1. Odbor za Ustav i Pos­lov­nik,
 2. Odbor za zako­no­dav­s­tvo,
 3.  Odbor za pra­vo­su­đe, izbor i ime­no­va­nja,
 4. Odbor za unu­tar­nju poli­ti­ku i lokal­nu samo­upra­vu,
 5. Odbor za naci­onal­nu sigur­nost i vanj­sku poli­ti­ku,
 6. Odbor za gos­po­dar­stvo i finan­ci­je,
 7. Odbor za naobraz­bu, zna­nost, kul­tu­ru i šport

U Sabo­ru se osni­va zajed­nič­ki odbor Zas­tup­nič­kog i Župa­nij­skog doma. Zajed­nič­ki odbor čine pred­sjed­ni­ci i pot­pred­sjed­ni­ci Zas­tup­nič­kog i Župa­nij­skog doma, i po pet zas­tup­ni­ka iz jed­nog i dru­gog doma. Sabor sura­đu­je s pred­stav­nič­kim tije­li­ma dru­gih drža­va i među­na­rod­nih orga­ni­za­ci­ja u pos­lo­vi­ma od zajed­nič­kog inte­re­sa, osni­va­njem zajed­nič­kih tije­la, podu­zi­ma­njem zajed­nič­kih akci­ja, usu­gla­ša­va­njem sta­ja­li­šta o pita­nji­ma od zajed­nič­kog inte­re­sa, raz­mje­nom iskus­ta­va, među­sob­nim raz­mje­na­ma doku­men­ta­cij­skog i infor­ma­tiv­nog mate­ri­ja­la i gla­si­la, zajed­nič­kim sas­tan­ci­ma zas­tup­ni­ka i raz­mje­nom dele­ga­ci­ja. Radi ispu­nje­nja nave­de­nih zada­ća osni­va se Odbor za među­par­la­men­tar­nu surad­nju.
Dana 27. ožuj­ka 1996. Odlu­kom o dopu­ni Pos­lov­ni­ka Župa­nij­skog doma Sabo­ra RH[59] rad­no tije­lo je i Odbor za hrvat­ske bra­ni­te­lje iz domo­vin­skog rata.
Dana 1. velja­če 2001.[60] done­sen je Pos­lov­nik Župa­nij­skog doma Hrvat­sko­ga sabo­ra[61]. Župa­nij­ski dom ima pred­sjed­ni­ka i dva pot­pred­sjed­ni­ka. Pred­sjed­nik i pot­pred­sjed­ni­ci Župa­nij­skog doma te pred­sjed­ni­ci odbo­ra čine Čas­niš­tvo Župa­nij­skog doma.

 Rad­na tije­la Župa­nij­skog doma su odbo­ri i povje­rens­tva:

 1. Odbor za Ustav i Pos­lov­nik,
 2. Odbor za zako­no­dav­s­tvo,
 3. Odbor za pra­vo­su­đe, izbor, ime­no­va­nja i uprav­ne pos­lo­ve,
 4. Odbor za unu­tar­nju poli­ti­ku, lokal­nu i područ­nu (regi­onal­nu) samo­upra­vu,
 5. Odbor za naci­onal­nu sigur­nost i vanj­sku poli­ti­ku,
 6. Odbor za gos­po­dar­stvo i finan­ci­je,
 7. Odbor za naobraz­bu, zna­nost, kul­tu­ru i šport,
 8.  Odbor za hrvat­ske bra­ni­te­lje iz Domo­vin­skog rata,
 9. Man­dat­no-imu­ni­tet­no povje­rens­tvo.

Radi ras­pra­ve o poje­di­nim tema­ma Župa­nij­ski dom može, uz stal­na rad­na tije­la, osni­va­ti i pri­vre­me­na rad­na tije­la, kao i istraž­na povje­rens­tva za sva pita­nja od jav­nog inte­re­sa. U Župa­nij­skom domu mogu se osno­va­ti klu­bo­vi zas­tup­ni­ka.
Dana 28. ožuj­ka 2001. pro­gla­še­na je pro­mje­na Usta­va RH[62] kojom Župa­nij­ski dom pres­ta­je s radom.

Hrvat­ski držav­ni sabor

Dana  21. stu­de­no­ga 1997. done­se­na je Odlu­ka o pris­tu­pa­nju pro­mje­ni Usta­va RH[63]. 12. pro­sin­ca 1997. done­sen je Ustav­ni zakon o izmje­na­ma i dopu­na­ma Usta­va RH[64] kojim Sabor RH mije­nja naziv u Hrvat­ski držav­ni sabor.

Dana 20. siječ­nja 1998. utvr­đen je pro­čiš­će­ni tekst Usta­va[65]. Hrvat­ski držav­ni sabor je pred­stav­nič­ko tije­lo gra­đa­na i nosi­telj zako­no­dav­ne vlas­ti u RH. Hrvat­ski držav­ni sabor se sas­to­ji od Zas­tup­nič­kog doma i Župa­nij­skog doma. Zas­tup­nič­ki dom ima naj­ma­nje 100, a naj­vi­še 160 zas­tup­ni­ka koji se, na teme­lju općeg i jed­na­ko­ga birač­kog pra­va, bira­ju nepo­sred­no taj­nim gla­so­va­njem. U Župa­nij­ski dom gra­đa­ni sva­ke župa­ni­je, na teme­lju opće­ga birač­kog pra­va, bira­ju nepo­sred­no taj­nim gla­so­va­njem tri zas­tup­ni­ka. Pred­sjed­nik Repu­bli­ke po iste­ku man­da­ta pos­ta­je, ako se izri­či­to ne odrek­ne te duž­nos­ti, doži­vot­ni član Župa­nij­skog doma. Pred­sjed­nik Repu­bli­ke može ime­no­va­ti iz reda za RH oso­bi­to zas­luž­nih gra­đa­na do pet zas­tup­ni­ka u Župa­nij­ski dom. Zas­tup­ni­ci se u domo­ve Hrvat­skog držav­nog sabo­ra bira­ju na vri­je­me od četi­ri godi­ne. Sjed­ni­ce su domo­va Hrvat­skog držav­nog sabo­ra jav­ne. Domo­vi Hrvat­skog držav­nog sabo­ra mogu osni­va­ti istraž­na povje­rens­tva za sva­ko pita­nje od jav­nog inte­re­sa.

Zas­tup­nič­ki dom: — odlu­ču­je o dono­še­nju i pro­mje­ni Usta­va; — dono­si zako­ne; — dono­si držav­ni pro­ra­čun; — odlu­ču­je o ratu i miru; — odlu­ču­je o pro­mje­ni gra­ni­ca RH; — ras­pi­su­je refe­ren­dum; — obav­lja izbo­re, ime­no­va­nja i raz­rje­še­nja, u skla­du s Usta­vom i zako­nom; — nad­zi­re rad Vla­de RH i dru­gih nosi­te­lja jav­nih duž­nos­ti odgo­vor­nih Sabo­ru, u skla­du s Usta­vom i zako­nom; — daje amnes­ti­ju za kaz­ne­na dje­la.

Župa­nij­ski dom: — pred­la­že Zas­tup­nič­ko­me domu zako­ne i ras­pi­si­va­nje refe­ren­du­ma; — ras­prav­lja i može dava­ti miš­lje­nje o pita­nji­ma koja su u dje­lo­kru­gu Zas­tup­nič­kog doma; — daje Zas­tup­nič­ko­mu domu pret­hod­no miš­lje­nje u pos­tup­ku dono­še­nja Usta­va te zako­na koji­ma se ure­đu­ju naci­onal­na pra­va, raz­ra­đu­ju Usta­vom utvr­đe­ne slo­bo­de i pra­va čovje­ka i gra­đa­ni­na, izbor­ni sus­tav, ustroj­stvo, dje­lo­krug i način rada držav­nih tije­la i ustroj­stvo lokal­ne samo­upra­ve i upra­ve; — može u roku od pet­na­est dana od dana izgla­sa­va­nja zako­na o Zas­tup­nič­kom domu, uz obraz­lo­že­no miš­lje­nje, vra­ti­ti zakon na ponov­no odlu­či­va­nje Zas­tup­nič­ko­mu domu. U tom slu­ča­ju Zas­tup­nič­ki dom u dono­še­nju zako­na odlu­ču­je nat­po­lo­vič­nom veći­nom svih zas­tup­ni­ka, osim kada Zas­tup­nič­ki dom zako­ne dono­si dvo­tre­ćin­skom veći­nom.

Etič­ko povje­rens­tva Hrvat­sko­ga držav­nog sabo­ra osno­va­no je 10. srp­nja 1998.[66], i utvr­đu­je sukob inte­re­sa duž­nos­ni­ka.

Hrvat­ski sabor

Dana 10. lis­to­pa­da 2000. done­sen je Nacrt pro­mje­ne Usta­va RH[67] kojim Hrvat­ski držav­ni sabor mije­nja naziv u Hrvat­ski sabor. Dana 4. pro­sin­ca 2000. done­sen je pro­čiš­će­ni tekst Usta­va[68]. Hrvat­ski sabor je pred­stav­nič­ko tije­lo gra­đa­na i nosi­telj zako­no­dav­ne vlas­ti u RH. Hrvat­ski sabor se sas­to­ji od Zas­tup­nič­kog doma i Župa­nij­skog doma. Zas­tup­nič­ki dom ima naj­ma­nje 100, a naj­vi­še 160 zas­tup­ni­ka koji se, na teme­lju općeg i jed­na­ko­ga birač­kog pra­va, bira­ju nepo­sred­no taj­nim gla­so­va­njem. Župa­nij­ski dom ima naj­vi­še 65 zas­tup­ni­ka koji se, u skla­du sa zako­nom, bira­ju nepo­sred­no taj­nim gla­so­va­njem u župa­ni­ja­ma i gra­do­vi­ma s polo­ža­jem župa­ni­ja. Zas­tup­ni­ci se u domo­ve Hrvat­sko­ga sabo­ra bira­ju na vri­je­me od četi­ri godi­ne. Zas­tup­nič­ki dom i Župa­nij­ski dom ima­ju pred­sjed­ni­ka i jed­nog ili više pot­pred­sjed­ni­ka. Pred­sjed­nik Zas­tup­nič­kog doma pred­sjed­nik je i Hrvat­sko­ga sabo­ra.

Zas­tup­nič­ki dom: – odlu­ču­je o dono­še­nju i pro­mje­ni Usta­va, – dono­si zako­ne, – dono­si držav­ni pro­ra­čun, – odlu­ču­je o ratu i miru, – dono­si akte koji­ma izra­ža­va poli­ti­ku Sabo­ra, – dono­si Stra­te­gi­ju naci­onal­ne sigur­nos­ti i Stra­te­gi­ju obra­ne RH, – ostva­ru­je gra­đan­ski nad­zor nad oru­ža­nim sna­ga­ma i služ­ba­ma sigur­nos­ti RH, – odlu­ču­je o pro­mje­ni gra­ni­ca RH, – ras­pi­su­je refe­ren­dum, – obav­lja izbo­re, ime­no­va­nja i raz­rje­še­nja, u skla­du s Usta­vom i zako­nom, – nad­zi­re rad Vla­de RH i dru­gih nosi­te­lja jav­nih duž­nos­ti odgo­vor­nih Sabo­ru, u skla­du s Usta­vom i zako­nom, – daje amnes­ti­ju za kaz­ne­na dje­la.

Župa­nij­ski dom: – pred­la­že Zas­tup­nič­kom domu zako­ne i ras­pi­si­va­nje refe­ren­du­ma, – ras­prav­lja i može dava­ti miš­lje­nja o pita­nji­ma koja su u dje­lo­kru­gu Zas­tup­nič­kog doma, – daje Zas­tup­nič­kom domu pret­hod­no miš­lje­nje u pos­tup­ku dono­še­nja i pro­mje­ne Usta­va, – daje Zas­tup­nič­kom domu pret­hod­no miš­lje­nje u slu­ča­je­vi­ma iz član­ka 7. stav­ka 2. Usta­va.

Dana 28. ožuj­ka 2001. pro­gla­še­na je pro­mje­na Usta­va RH[69] kojom Župa­nij­ski dom pres­ta­je s radom, a Zas­tup­nič­ki dom je Hrvat­ski sabor.

Dana  25. trav­nja 2001. done­sen je pro­čiš­će­ni tekst Usta­va[70]. Hrvat­ski sabor ima naj­ma­nje 100, a naj­vi­še 160 zas­tup­ni­ka koji se, na teme­lju općeg i jed­na­ko­ga birač­kog pra­va, bira­ju nepo­sred­no taj­nim gla­so­va­njem. Hrvat­ski sabor ima pred­sjed­ni­ka i jed­nog ili više pod­pred­sjed­ni­ka. Hrvat­ski sabor može osni­va­ti istraž­na povje­rens­tva za sva­ko pita­nje od jav­nog inte­re­sa. Hrvat­ski sabor: – odlu­ču­je o dono­še­nju i pro­mje­ni Usta­va, – dono­si zako­ne, – dono­si držav­ni pro­ra­čun, – odlu­ču­je o ratu i miru, – dono­si akte koji­ma izra­ža­va poli­ti­ku Hrvat­sko­ga sabo­ra, – dono­si Stra­te­gi­ju naci­onal­ne sigur­nos­ti i Stra­te­gi­ju obra­ne RH, – odlu­ču­je o pro­mje­ni gra­ni­ca RH, – ras­pi­su­je refe­ren­dum, – obav­lja izbo­re, ime­no­va­nja i raz­rje­še­nja, u skla­du s Usta­vom i zako­nom, – nad­zi­re rad Vla­de RH i dru­gih nosi­te­lja jav­nih duž­nos­ti odgo­vor­nih Hrvat­skom sabo­ru, u skla­du s Usta­vom i zako­nom, – daje amnes­ti­ju za kaz­ne­na dje­la.

Dana 26. lis­to­pa­da 2001.[71] done­se­na je Odlu­ka o Struč­noj služ­bi Hrvat­sko­ga sabo­ra[72]. Struč­na služ­ba obav­lja struč­ne, ana­li­tič­ke, admi­nis­tra­tiv­ne, sigur­nos­ne, teh­nič­ke i dru­ge pos­lo­ve u sve­zi s radom Hrvat­sko­ga sabo­ra, a pose­bi­ce pos­lo­ve u sve­zi sa sazi­va­njem i odr­ža­va­njem sjed­ni­ca Sabo­ra, nje­go­vih rad­nih tije­la i klu­bo­va zas­tup­ni­ka, izra­de nacr­ta aka­ta, zaklju­ča­ka, izvješ­ća i zapis­ni­ka, struč­ne obra­de mate­ri­ja­la i pri­jed­lo­ga aka­ta upu­će­nih Sabo­ru gle­de nji­ho­ve uskla­đe­nos­ti s Usta­vom i prav­nim sus­ta­vom RH te struč­ne obra­de aka­ta doni­je­tih na sjed­ni­ca­ma Sabo­ra radi nji­ho­ve obja­ve u »Narod­nim novi­na­ma« ili upu­ći­va­nja tije­li­ma držav­ne vlas­ti. Struč­na služ­ba obav­lja pos­lo­ve i za potre­be izas­lans­tva Sabo­ra u među­na­rod­nim tije­li­ma i orga­ni­za­ci­ja­ma, kao i pos­lo­ve pro­to­ko­la u sve­zi s reali­za­ci­jom pro­gra­ma aktiv­nos­ti pred­sjed­ni­ka i pot­pred­sjed­ni­ka Sabo­ra te pred­sjed­ni­ke rad­nih tije­la Sabo­ra u sve­zi s pri­ja­mom dele­ga­ci­ja, odnos­no izas­lans­tva stra­nih par­la­me­na­ta, među­na­rod­nih tije­la i orga­ni­za­ci­ja. Za obav­lja­nje odre­đe­nih pos­lo­va Sabor može ima­ti i zajed­nič­ke struč­ne služ­be s Ure­dom Pred­sjed­ni­ka RH i Vla­dom RH.

 Struč­na služ­ba ustro­ja­va se kao:

1.         Taj­niš­tvo Sabo­ra,

 1. Služ­ba za pri­pre­mu i obra­du sjed­ni­ca Sabo­ra
 2. Služ­ba za pri­pre­mu aka­ta Sabo­ra za obja­vu,
 3. Služ­ba za rad­no-prav­ne pos­lo­ve,
 4. Služ­ba za odno­se s jav­noš­ću,
 5. Infor­ma­cij­sko-doku­men­ta­cij­ska služ­ba, istra­ži­va­nje i infor­ma­cij­ska mre­ža,
 6. Knjiž­ni­ca,
 7. Služ­ba za opće pos­lo­ve,
 8. Stra­ža.

2.         Ured pred­sjed­ni­ka Sabo­ra,
3.         Ured pot­pred­sjed­ni­ka Sabo­ra,
4.         Ured za pro­to­kol Sabo­ra,
5.         Služ­ba rad­nih tije­la Sabo­ra.

Dana 14. pro­sin­ca 2001. done­se­na je Odlu­ka o izmje­na­ma i dopu­na­ma Pos­lov­ni­ka Zas­tup­nič­kog doma Hrvat­sko­ga sabo­ra[73] kojim je rad­nim tije­li­ma Sabo­ra dodan i Odbor za lokal­nu i područ­nu (regi­onal­nu) samo­upra­vu.
Dana 14. siječ­nja 2002.[74] done­sen je pro­čiš­će­ni tekst Pos­lov­ni­ka Hrvat­skog sabo­ra.
Dana 17. trav­nja 2002..[75] done­se­na je Odlu­ka o izmje­ni i dopu­ni Pos­lov­ni­ka Hrvat­sko­ga sabo­ra. Radi cje­lo­vi­tog izvješ­ći­va­nja zas­tup­ni­ka i jav­nos­ti o svom radu Sabor će svo­je gla­si­lo i dru­ge publi­ka­ci­je te služ­be­ne doku­men­te uči­ni­ti dos­tup­nim pre­ko inter­ne­ta, a kad se za to stek­nu uvje­ti, pre­ko audi­ovi­zu­al­nih i mul­ti­me­di­jal­nih sred­sta­va.

Dana 1. lis­to­pa­da 2003. done­sen je Zakon o sprje­ča­va­nju suko­ba inte­re­sa u obna­ša­nju jav­nih duž­nos­ti[76] kojim se osni­va Povje­rens­tva za odlu­či­va­nje o suko­bu inte­re­sa.
Dana 30. trav­nja 2004.[77] done­se­na je Odlu­ka o izmje­na­ma i dopu­na­ma Pos­lov­ni­ka Hrvat­sko­ga sabo­ra.
Dana 28. ožuj­ka 2008. [78] done­se­na je Odlu­ka o izmje­na­ma i dopu­na­ma Pos­lov­ni­ka Hrvat­sko­ga sabo­ra.
Rad­na tije­la Sabo­ra su:

 1. Odbor za Ustav, Pos­lov­nik i poli­tič­ki sus­tav,
 2. Odbor za zako­no­dav­s­tvo,
 3. Odbor za vanj­sku poli­ti­ku,
 4. Odbor za unu­tar­nju poli­ti­ku i naci­onal­nu sigur­nost,
  4.a      Odbor za obra­nu
 5. Odbor za finan­ci­je i držav­ni pro­ra­čun,
 6. Odbor za gos­po­dar­stvo, razvoj i obno­vu,
  6.a      Odbor za razvoj i obno­vu
 7. Odbor za turi­zam,
 8. Odbor za ljud­ska pra­va i pra­va naci­onal­nih manji­na,
 9. Odbor za pra­vo­su­đe,
 10. Odbor za rad i soci­jal­no part­ner­stvo,
  10.a    Odbor za zdrav­s­tvo i soci­jal­nu skrb
 11. Odbor za obi­telj, mla­dež i šport,
 12. Odbor za Hrva­te izvan RH,
 13.  Odbor za rat­ne vete­ra­ne,
 14. Odbor za pros­tor­no ure­đe­nje i gra­di­telj­stvo, 14.a    Odbor za zašti­tu oko­li­ša,
 15. Odbor za obra­zo­va­nje, zna­nost i kul­tu­ru,
 16. Odbor za poljo­pri­vre­du, ribar­stvo i rural­ni razvoj,
  16.a    Odbor za regi­onal­ni razvoj, šumar­stvo i vod­no gos­po­dar­stvo,
 17. Odbor za pomor­stvo, pro­met i veze,
 18. Odbor za izbor, ime­no­va­nja i uprav­ne pos­lo­ve,
 19. Odbor za pred­stav­ke i pri­tuž­be,
 20. Odbor za među­par­la­men­tar­nu surad­nju,
 21. Odbor za europ­ske inte­gra­ci­je,
 22.  Odbor za infor­mi­ra­nje, infor­ma­ti­za­ci­ju i medi­je,
 23. Odbor za rav­no­prav­nost spo­lo­va,
 24. Odbor za lokal­nu i područ­nu (regi­onal­nu) samo­upra­vu,
 25. Man­dat­no-imu­ni­tet­no povje­rens­tvo.

Izas­lans­tvo Hrvat­sko­ga sabo­ra u Par­la­men­tar­noj skup­šti­ni Vije­ća Euro­pe i Izas­lans­tvo Hrvat­sko­ga sabo­ra u Par­la­men­tar­noj skup­šti­ni NATO-a ima­ju sta­tus rad­nog tije­la.

Dana 15. srp­nja 2008.[79] done­se­na je Odlu­ka o dopu­ni Pos­lov­ni­ka Hrvat­sko­ga sabo­ra.

Dana 16. lip­nja 2010.[80] pro­gla­še­na je Pro­mje­na Usta­va RH. Dana 6. srp­nja 2010.[81] done­sen je pro­čiš­će­ni tekst Usta­va RH. Hrvat­ski sabor je pred­stav­nič­ko tije­lo gra­đa­na i nosi­telj zako­no­dav­ne vlas­ti u RH. Hrvat­ski sabor ima naj­ma­nje 100, a naj­vi­še 160 zas­tup­ni­ka koji se, na teme­lju općeg i jed­na­ko­ga birač­kog pra­va, bira­ju nepo­sred­no taj­nim gla­so­va­njem. Zas­tup­ni­ci se u Hrvat­ski sabor bira­ju na vri­je­me od četi­ri godi­ne. Hrvat­ski sabor ima pred­sjed­ni­ka i jed­nog ili više pod­pred­sjed­ni­ka. Hrvat­ski sabor može osni­va­ti istraž­na povje­rens­tva za sva­ko pita­nje od jav­nog inte­re­sa.

Hrvat­ski sabor: – odlu­ču­je  dono­še­nju i pro­mje­ni Usta­va, – dono­si zako­ne, – dono­si držav­ni pro­ra­čun, – odlu­ču­je o ratu i miru, – dono­si akte koji­ma izra­ža­va poli­ti­ku Hrvat­sko­ga sabo­ra, – dono­si Stra­te­gi­ju naci­onal­ne sigur­nos­ti i Stra­te­gi­ju obra­ne RH, – ostva­ru­je gra­đan­ski nad­zor nad oru­ža­nim sna­ga­ma i služ­ba­ma sigur­nos­ti RH, – odlu­ču­je o pro­mje­ni gra­ni­ca RH, – ras­pi­su­je refe­ren­dum, – obav­lja izbo­re, ime­no­va­nja i raz­rje­še­nja, u skla­du s Usta­vom i zako­nom, – nad­zi­re rad Vla­de RH i dru­gih nosi­te­lja jav­nih duž­nos­ti odgo­vor­nih Hrvat­skom sabo­ru, u skla­du s Usta­vom i zako­nom, – daje amnes­ti­ju za kaz­ne­na dje­la.


Lite­ra­tu­ra i web stra­ni­ce:

Heđ­be­li, Ž. dok­tor­ska diser­ta­ci­ja „Ins­ti­tu­ci­je držav­ne upra­ve RH od 1990. do 2004. godi­ne“, Zagreb, Filo­zof­ski fakul­tet, 2007.
Hrvat­ski sabor 1990–2007. Sla­von­ski brod: Moja knji­ga, 2007.
Hrvat­ski sabor, ured. Budak, N. Zagreb : Leykam Inter­na­ti­onal,  2010.
http://hr.wikipedia.org/wiki/Hrvatski_sabor
http://hr.wikipedia.org/wiki/Pristupanje_Hrvatske_NATO-u
http://www.sabor.hr
Perić, I. Hrvat­ski držav­ni sabor 1848.–2000. Tre­ći sve­zak : 1848–2000, Zagreb : Hrvat­ski ins­ti­tut za povi­jest, Hrvat­ski držav­ni sabor i Dom i svi­jet, 2000.


[1]           Ustav je do 1990. g. četi­ri puta mije­njan i nado­pu­nja­van. Po tom je Usta­vu u SRH pos­to­ja­lo iza­bra­no kolek­tiv­no Pred­sjed­niš­tvo.
[2]           Narod­ne novi­ne br. 2 iz 1990. g.
[3]           NN 7/1990
[4]           Kas­ni­je Vla­da RH.
[5]           Savez komu­nis­ta Hrvat­ske je u pro­sin­cu 1989. g., na XI. Kon­gre­su, pri­hva­tio višes­tra­nač­ki sus­tav i slo­bod­ne izbo­re.
[6]           NN 8/1990
[7]           Pret­hod­ni Pos­lov­nik: Pos­lov­nik Sabo­ra SRH, NN 25/1986
[8]           NN 21/1990, 25/1990
[9]           NN 28/1990
[10]         NN 28/1990
[11]         NN 31/1990
[12]         NN 53/1990
[13]         NN 56/1990
[14]         NN 24/1991
[15]         NN 26/1991
[16]         NN 31/1991
[17]         NN 31/1991
[18]         NN 39/1991
[19]         NN 53/A/1991
[20]         NN 66/1991
[21]         NN 53/1991
[22]         NN 9/1992
[23]         NN 18/1992
[24]         NN 17/1992
[25]         Na dan stu­pa­nja na sna­gu Pos­lov­ni­ka pres­ta­je važi­ti Pos­lov­nik Sabo­ra SRH (NN 21/1990, 25/1990, 28/1990 i 53/1990).
[26]          NN 60/1992
[27]          Pret­hod­ni pro­pis: Odlu­ka o Struč­nim služ­ba­ma Sabo­ra RH, NN 13/1983
[28]          NN 24/1993
[29]          NN 11/1996
[30]          NN 24/1996
[31]          NN 21/1990
[32]          NN 21/1990
[33]          Na dan stu­pa­nja na sna­gu pos­lov­ni­ka pres­ta­je važi­ti Pos­lov­nik Vije­ća udru­že­nog rada Sabo­ra SRH
(NN 25/1986) i Odlu­ka o rad­nim tije­li­ma Vije­ća udru­že­nog rada Sabo­ra SRH i nji­ho­vom dje­lo­kru­gu, NN 20/1986).
[34]          Na dan stu­pa­nja na sna­gu pos­lov­ni­ka pres­ta­je važi­ti Pos­lov­nik Vije­ća opći­na Sabo­ra SRH (NN 25/1986).
[35]          Na dan stu­pa­nja na sna­gu pos­lov­ni­ka pres­ta­je važi­ti Pos­lov­nik Druš­tve­no-poli­tič­kog vije­ća Sabo­ra SRH (NN 25/1986).
[36]          NN 17/1992
[37]          Na dan stu­pa­nja na sna­gu Pos­lov­ni­ka pres­ta­je važi­ti Pos­lov­nik Sabo­ra SRH (NN 21/1990, 25/1990, 28/1990 i 53/1990).
[38]          NN 55/1992
[39]          NN 34/1992
[40]          NN 59/1992, 89/1992[41]          Na dan stu­pa­nja na sna­gu pos­lov­ni­ka pres­ta­je važi­ti Pos­lov­nik Sabo­ra RH (NN 17/1992) i Odlu­ka o pri­vre­me­nom pos­lov­nič­kom redu Zas­tup­nič­kog doma Sabo­ra RH (NN 55/1992).
[42]          NN 27/1993
[43]          NN 68/1993
[44]          NN 43/1994
[45]          NN 9/1995
[46]          NN 99/1995, 8/1996
[47]          NN 89/1998
[48]          NN 71/2000
[49]          Na dan stu­pa­nja na sna­gu Pos­lov­ni­ka pres­ta­je važi­ti Pos­lov­nik Zas­tup­nič­kog doma Hrvat­sko­ga držav­nog sabo­ra (NN 99/199, 8/1996 i 89/1998).
[50]          NN 129/2000
[51]          NN 9/2001
[52]          NN 28/2001
[53]          NN 24/1993
[54]          NN 24/1993
[55]          Na dan stu­pa­nja na sna­gu pos­lov­ni­ka pres­ta­je važi­ti Odlu­ka o pri­vre­me­nom pos­lov­nič­kom redu Župa­nij­skog doma Sabo­ra RH (NN 24/1993).
[56]          NN 43/1994
[57]          NN 55/1995
[58]          Na dan stu­pa­nja na sna­gu Pos­lov­ni­ka pres­ta­je važi­ti Pos­lov­nik Župa­nij­skog doma Sabo­ra RH (NN 24/1993 i 43/1994).
[59]          NN 28/1996
[60]          NN 15/2001
[61]          Na dan stu­pa­nja na sna­gu Pos­lov­ni­ka pres­ta­je važi­ti Pos­lov­nik Župa­nij­skog doma Sabo­ra RH (NN 55/1995 i 28/1996).
[62]          NN 28/2001
[63]          NN 126/1997
[64]          NN 135/1997
[65]          NN 8/1998
[66]          Zakon o obve­za­ma i pra­vi­ma držav­nih duž­nos­ni­ka, NN 101/1998
[67]          NN 101/2000
[68]          NN 124/2000
[69]          NN 28/2001
[70]          NN 41/2001, 55/2001
[71]          NN 94/2001.
[72]          Danom stu­pa­nja na sna­gu Odlu­ke pres­ta­je važi­ti Odlu­ka o Struč­noj služ­bi Sabo­ra RH (NN 11/1996).
[73]          NN 117/2001
[74]          NN 6/2002
[75]          NN 41/2002
[76]          NN 163/2003
[77]          NN 58/2004
[78]          NN 39/2008
[79]          NN 86/2008
[80]          NN 76/2010
[81]          NN 85/2010