Pravni okvir arhivske djelatnosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Email -- 0 Flares ×

Zakon­ski pro­pi­si

Pod­za­kon­ski pro­pi­si

Osta­li prav­ni pro­pi­si

  • Zakon o zašti­ti i oču­va­nju kul­tur­nih doba­ra, Narod­ne novi­ne, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09 i 88/10)
  •  Uredba o uredskom poslovanju, Narod­ne novi­ne, broj 7/09
  •  Pra­vil­nik o jedins­tve­nim kla­si­fi­ka­cij­skim ozna­ka­ma i broj­ča­nim ozna­ka­ma stva­ra­la­ca i pri­ma­la­ca aka­ta, Narod­ne novi­ne, broj 38/88 — ne pos­to­ji onli­ne izda­nje

Među­na­rod­ne konven­ci­je

  • Europska kulturna konvencija, Pariz, 19. pro­sin­ca 1954., Narod­ne novi­ne, Među­na­rod­ni ugo­vo­ri broj 1/99
  • Konven­ci­ja o zašti­ti kul­tur­nih doba­ra u slu­ča­ju oru­ža­nog suko­ba, Haag, 14. svib­nja 1954. s pri­pa­da­ju­ćim Pra­vil­ni­kom i Pro­to­ko­li­ma, Narod­ne novi­ne, Među­na­rod­ni ugo­vo­ri broj 6/02 i 11/05
  • Konven­ci­ja o mje­ra­ma zabra­ne i sprje­ča­va­nja nedo­zvo­lje­nog uvo­za, izvo­za i pri­je­no­sa vlas­niš­tva kul­tur­nih doba­ra, Pariz, 14. stu­de­no­ga 1970., Služ­be­ni list, Među­na­rod­ni ugo­vo­ri i dru­gi spo­ra­zu­mi, br. 50/I973  — ne pos­to­ji onli­ne izda­nje
  • Konven­ci­ja o zašti­ti svjet­ske kul­tur­ne i pri­rod­ne bašti­ne, Pariz, 23. stu­de­no­ga 1972., Služ­be­ni list, Među­na­rod­ni ugo­vo­ri i dru­gi spo­ra­zu­mi, br . 56/1974. – ne pos­to­ji onli­ne izda­nje
  • UNIDROIT-ova Konvencija o ukradenim ili nezakonito izvezenim kulturnim dobrima, Rim 24. lip­nja 1995., Narod­ne novi­ne, Među­na­rod­ni ugo­vo­ri broj 5/00