Pravni okvir arhivske djelatnosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Email -- 0 Flares ×

Zakonski propisi

Podzakonski propisi

Ostali pravni propisi

  • Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Narodne novine, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09 i 88/10)
  •  Uredba o uredskom poslovanju, Narodne novine, broj 7/09
  •  Pravilnik o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata, Narodne novine, broj 38/88 – ne postoji online izdanje

Međunarodne konvencije

  • Europska kulturna konvencija, Pariz, 19. prosinca 1954., Narodne novine, Međunarodni ugovori broj 1/99
  • Konvencija o zaštiti kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba, Haag, 14. svibnja 1954. s pripadajućim Pravilnikom i Protokolima, Narodne novine, Međunarodni ugovori broj 6/02 i 11/05
  • Konvencija o mjerama zabrane i sprječavanja nedozvoljenog uvoza, izvoza i prijenosa vlasništva kulturnih dobara, Pariz, 14. studenoga 1970., Službeni list, Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, br. 50/I973  – ne postoji online izdanje
  • Konvencija o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine, Pariz, 23. studenoga 1972., Službeni list, Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, br . 56/1974. – ne postoji online izdanje
  • UNIDROIT-ova Konvencija o ukradenim ili nezakonito izvezenim kulturnim dobrima, Rim 24. lipnja 1995., Narodne novine, Međunarodni ugovori broj 5/00