Tag Archives: Hrvatski centar UNIMA

Forum za prijavu osnutka Radne skupine za teatrologiju i digitalizaciju teatralija

Pane­urop­ska Digi­tal­na istra­ži­vač­ka infras­truk­tu­ra za umjet­nos­ti i huma­nis­ti­ku (DARIAH-EU) i Sve­uči­li­šte Josi­pa Jur­ja Stro­s­smaye­ra, sa svo­jim sas­tav­ni­ca­ma Odje­lom za kul­tu­ro­lo­gi­ju i Umjet­nič­kom aka­de­mi­jom, pri­re­di­li su 23. i 24. ožuj­ka 2018. u auli Rek­to­ra­ta i u…