Tag Archives: DARIAH-EU

DARIAH-EU — Zaključak o formiranju Povjerenstva za izradbu elaborata

Nakon odr­ža­nih pozva­nih pre­da­va­nja, pre­zen­ta­ci­ja teatro­lo­ško-digi­ta­li­za­cij­skih iskus­ta­va, digi­tal­no­hu­ma­nis­tič­kih teatro­lo­ških radi­oni­ca i ras­pra­va, sudi­oni­ci ini­ci­jal­no­ga Foru­ma za pri­ja­vu osnut­ka među­na­rod­ne Rad­ne sku­pi­ne za teatro­lo­gi­ju i digi­ta­li­za­ci­ju teatra­li­ja u sklo­pu pane­urop­ske Digi­tal­ne istra­ži­vač­ke infras­truk­tu­re za umjet­nos­ti i…

Forum za prijavu osnutka Radne skupine za teatrologiju i digitalizaciju teatralija

Pane­urop­ska Digi­tal­na istra­ži­vač­ka infras­truk­tu­ra za umjet­nos­ti i huma­nis­ti­ku (DARIAH-EU) i Sve­uči­li­šte Josi­pa Jur­ja Stro­s­smaye­ra, sa svo­jim sas­tav­ni­ca­ma Odje­lom za kul­tu­ro­lo­gi­ju i Umjet­nič­kom aka­de­mi­jom, pri­re­di­li su 23. i 24. ožuj­ka 2018. u auli Rek­to­ra­ta i u…